Siêu Phẩm Marvel vừa ra mắt - Review Phim Shang Chi và Huyền Thoại Thập Luân

2,947,869
987
Review Phim Shang Chi và Huyền Thoại Thập nhẫn - Siêu Phẩm Marvel vừa ra mắt nóng bỏng tay review phim hay shang chi và huyền thoại thập nhẫn thuyết minh, shang chi và huyền thoại thập nhẫn full, shang chi review, shang chi review phim, tóm tắt phim shang chi, đánh giá phim shang chi, tóm tắt phim shang chi và huyền thoại thập luân thuyết minh Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #shangchi
khi mua phim xin chào các bạn Hôm nay khi mua phim xin chào các bạn Hôm nay khi mua phim xin chào các bạn Hôm nay mình xin review một siêu phẩm mới nhất mình xin review một siêu phẩm mới nhất mình xin review một siêu phẩm mới nhất của marvel vừa ra mắt nóng bỏng nói về của marvel vừa ra mắt nóng bỏng nói về của marvel vừa ra mắt nóng bỏng nói về một siêu anh vừa mới vừa gia nhập vào một siêu anh vừa mới vừa gia nhập vào một siêu anh vừa mới vừa gia nhập vào biệt đội sau sự việc tiêu diệt thanos mà biệt đội sau sự việc tiêu diệt thanos mà biệt đội sau sự việc tiêu diệt thanos mà nếu bạn nào chưa ra rạp xem thì cắt ngay nếu bạn nào chưa ra rạp xem thì cắt ngay nếu bạn nào chưa ra rạp xem thì cắt ngay video này đi để có một trải nghiệm tuyệt video này đi để có một trải nghiệm tuyệt video này đi để có một trải nghiệm tuyệt vời khi xem tại rạp nhé Đây là người giữ vời khi xem tại rạp nhé Đây là người giữ vời khi xem tại rạp nhé Đây là người giữ khi có sức mạnh to lớn mà không vũ khí khi có sức mạnh to lớn mà không vũ khí khi có sức mạnh to lớn mà không vũ khí nào trên đời sánh bằng người sở hữu nó nào trên đời sánh bằng người sở hữu nó nào trên đời sánh bằng người sở hữu nó không chỉ bất tử mà còn có quyền năng vô không chỉ bất tử mà còn có quyền năng vô không chỉ bất tử mà còn có quyền năng vô hạn theo thương chuyển 3.000 năm về hạn theo thương chuyển 3.000 năm về hạn theo thương chuyển 3.000 năm về trước Văn Vũ đã tìm được gặp dân trong trước Văn Vũ đã tìm được gặp dân trong trước Văn Vũ đã tìm được gặp dân trong một lăng mộ cổ Chỉ có điều hắn ta không một lăng mộ cổ Chỉ có điều hắn ta không một lăng mộ cổ Chỉ có điều hắn ta không sử dụng nó trừ gian diệt áp mà trong mắt sử dụng nó trừ gian diệt áp mà trong mắt sử dụng nó trừ gian diệt áp mà trong mắt Văn Vũ chỉ có quyền lực hơn nghìn năm Văn Vũ chỉ có quyền lực hơn nghìn năm Văn Vũ chỉ có quyền lực hơn nghìn năm nay hắn gây chiến tranh liên miên thay nay hắn gây chiến tranh liên miên thay nay hắn gây chiến tranh liên miên thay đổi tiến trình lịch sử là tạo ra một đội đổi tiến trình lịch sử là tạo ra một đội đổi tiến trình lịch sử là tạo ra một đội quân gọi là thậm luân hội đi khắp nơi quân gọi là thậm luân hội đi khắp nơi quân gọi là thậm luân hội đi khắp nơi sinh hoạt thế giới thực hiện các vụ ám sinh hoạt thế giới thực hiện các vụ ám sinh hoạt thế giới thực hiện các vụ ám sát và bạo loạn khối lớn nhưng có một sát và bạo loạn khối lớn nhưng có một sát và bạo loạn khối lớn nhưng có một nơi khiến hắn đau đó nhiều năm chưa nơi khiến hắn đau đó nhiều năm chưa nơi khiến hắn đau đó nhiều năm chưa chinh phục được đó chính là thôn làng chinh phục được đó chính là thôn làng chinh phục được đó chính là thôn làng lại la cương chuyện có rồng thần bí ẩn lại la cương chuyện có rồng thần bí ẩn lại la cương chuyện có rồng thần bí ẩn và những môn võ công từ những vị thần và những môn võ công từ những vị thần và những môn võ công từ những vị thần nhưng chỉ có vào ngày Thanh Minh Hằng nhưng chỉ có vào ngày Thanh Minh Hằng nhưng chỉ có vào ngày Thanh Minh Hằng năm thì mới có đường vào trong thôn Hán năm thì mới có đường vào trong thôn Hán năm thì mới có đường vào trong thôn Hán lập tức cùng một đoàn người băng qua lập tức cùng một đoàn người băng qua lập tức cùng một đoàn người băng qua rừng trúc đến đó để chinh phục bất ngờ rừng trúc đến đó để chinh phục bất ngờ rừng trúc đến đó để chinh phục bất ngờ dừng trước biến thành bát quái trận tiêu dừng trước biến thành bát quái trận tiêu dừng trước biến thành bát quái trận tiêu diệt hết Minh lính thì còn duy nhất mình diệt hết Minh lính thì còn duy nhất mình diệt hết Minh lính thì còn duy nhất mình hắn sống sót hay vào Đột nhiên hắn phát hắn sống sót hay vào Đột nhiên hắn phát hắn sống sót hay vào Đột nhiên hắn phát hiện ra 1 Lê Văn Vũ 4 cứ nghĩ mình là hiện ra 1 Lê Văn Vũ 4 cứ nghĩ mình là hiện ra 1 Lê Văn Vũ 4 cứ nghĩ mình là Thiên Hạ Vô Song Không gì có thể ngăn Thiên Hạ Vô Song Không gì có thể ngăn Thiên Hạ Vô Song Không gì có thể ngăn cản Nhưng lần này anh ta đã gặp được với cản Nhưng lần này anh ta đã gặp được với cản Nhưng lần này anh ta đã gặp được với phục trên người cô gái không Chỉ có võ phục trên người cô gái không Chỉ có võ phục trên người cô gái không Chỉ có võ công thượng đẳng mà khuôn mặt còn thanh công thượng đẳng mà khuôn mặt còn thanh công thượng đẳng mà khuôn mặt còn thanh thoát như tiên giáng trần đến cả vũ khí thoát như tiên giáng trần đến cả vũ khí thoát như tiên giáng trần đến cả vũ khí tối thượng là thậm luân vốn là Thiên Hạ tối thượng là thậm luân vốn là Thiên Hạ tối thượng là thậm luân vốn là Thiên Hạ Vô Song mà đối thủ cũng có thể khống chế Vô Song mà đối thủ cũng có thể khống chế Vô Song mà đối thủ cũng có thể khống chế và trả rằng ngược lại Văn Vũ dù thua và trả rằng ngược lại Văn Vũ dù thua và trả rằng ngược lại Văn Vũ dù thua trận nhưng lại thắng được trái tim của trận nhưng lại thắng được trái tim của trận nhưng lại thắng được trái tim của nàng hai người lập tức hợp lực tạo ra nàng hai người lập tức hợp lực tạo ra nàng hai người lập tức hợp lực tạo ra hai em bé Anh Trai Là Sanji và em gái là hai em bé Anh Trai Là Sanji và em gái là hai em bé Anh Trai Là Sanji và em gái là Hạ Long và tặng cho hai con mỗi người Hạ Long và tặng cho hai con mỗi người Hạ Long và tặng cho hai con mỗi người một sợi dây chuyền dặn dò sống sót Văn một sợi dây chuyền dặn dò sống sót Văn một sợi dây chuyền dặn dò sống sót Văn Vũ từ đó cất đi Thấp nhẫn và tạm dừng Vũ từ đó cất đi Thấp nhẫn và tạm dừng Vũ từ đó cất đi Thấp nhẫn và tạm dừng thật luân hội nhưng không ngờ Cây muốn thật luân hội nhưng không ngờ Cây muốn thật luân hội nhưng không ngờ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng kẻ thù của Văn lặng mà gió chẳng ngừng kẻ thù của Văn lặng mà gió chẳng ngừng kẻ thù của Văn Vũ bốn quá nhiều nên đã tìm đến khi Văn Vũ bốn quá nhiều nên đã tìm đến khi Văn Vũ bốn quá nhiều nên đã tìm đến khi Văn Vũ trở về nhà đã thấy người vợ bị sát Vũ trở về nhà đã thấy người vợ bị sát Vũ trở về nhà đã thấy người vợ bị sát hại Lập Tức hắn lấy thật nhẫn ra thì sẽ hại Lập Tức hắn lấy thật nhẫn ra thì sẽ hại Lập Tức hắn lấy thật nhẫn ra thì sẽ báo thù dẫn theo con trai tình đến mang báo thù dẫn theo con trai tình đến mang báo thù dẫn theo con trai tình đến mang đầu bùi trực tiếp trong quá đáng Đó là đầu bùi trực tiếp trong quá đáng Đó là đầu bùi trực tiếp trong quá đáng Đó là bài học đầu tiên và Văn Vũ dạy cho con bài học đầu tiên và Văn Vũ dạy cho con bài học đầu tiên và Văn Vũ dạy cho con Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu thì biết rằng Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu thì biết rằng Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu thì biết rằng lão đại của Ban Đầu Bùi vẫn hót đi được lão đại của Ban Đầu Bùi vẫn hót đi được lão đại của Ban Đầu Bùi vẫn hót đi được từ đó Văn Vũ bắt đầu huấn luyện Sanji từ đó Văn Vũ bắt đầu huấn luyện Sanji từ đó Văn Vũ bắt đầu huấn luyện Sanji trở thành phát thủ tàn nhẫn với người trở thành phát thủ tàn nhẫn với người trở thành phát thủ tàn nhẫn với người thầy được gọi là phát thần ép anh phải thầy được gọi là phát thần ép anh phải thầy được gọi là phát thần ép anh phải trải qua hàng nghìn bài luyện tập nghiêm trải qua hàng nghìn bài luyện tập nghiêm trải qua hàng nghìn bài luyện tập nghiêm khắc em gái hạn Linh khi không được dạy khắc em gái hạn Linh khi không được dạy khắc em gái hạn Linh khi không được dạy võ nhưng tôi chất lại cực kì thông minh võ nhưng tôi chất lại cực kì thông minh võ nhưng tôi chất lại cực kì thông minh Em chỉ cần nhìn anh trai tập cái gì là Em chỉ cần nhìn anh trai tập cái gì là Em chỉ cần nhìn anh trai tập cái gì là cũng lấy nút học theo được nhiều năm nay cũng lấy nút học theo được nhiều năm nay cũng lấy nút học theo được nhiều năm nay hàng chi đều luyện tập với các thần rất hàng chi đều luyện tập với các thần rất hàng chi đều luyện tập với các thần rất nhanh Đã trở thành một thiên tài trong nhanh Đã trở thành một thiên tài trong nhanh Đã trở thành một thiên tài trong làng võ thuật đến ngày than chi 14 tuổi làng võ thuật đến ngày than chi 14 tuổi làng võ thuật đến ngày than chi 14 tuổi Văn Vũ ép anh phải giết người đầu tiên Văn Vũ ép anh phải giết người đầu tiên Văn Vũ ép anh phải giết người đầu tiên đó chính là lão đại của ban đầu vui đã đó chính là lão đại của ban đầu vui đã đó chính là lão đại của ban đầu vui đã được tìm thấy nhưng than chi bản chất được tìm thấy nhưng than chi bản chất được tìm thấy nhưng than chi bản chất hiền lành đã nhìn thấu con người thật hiền lành đã nhìn thấu con người thật hiền lành đã nhìn thấu con người thật của ông ta nên lợi dụng nhiệm vụ này mà của ông ta nên lợi dụng nhiệm vụ này mà của ông ta nên lợi dụng nhiệm vụ này mà trốn điện tích 10 năm nay Ẩn cư tại Mỹ trốn điện tích 10 năm nay Ẩn cư tại Mỹ trốn điện tích 10 năm nay Ẩn cư tại Mỹ là một nhân viên khách sạn bình thường là một nhân viên khách sạn bình thường là một nhân viên khách sạn bình thường cùng một cô bạn thân kaki chuyên đi đến cùng một cô bạn thân kaki chuyên đi đến cùng một cô bạn thân kaki chuyên đi đến đâu là gây rắc rối với đó muốn cứ nghĩ đâu là gây rắc rối với đó muốn cứ nghĩ đâu là gây rắc rối với đó muốn cứ nghĩ cuộc sống sẽ được yên bình không ngờ cuộc sống sẽ được yên bình không ngờ cuộc sống sẽ được yên bình không ngờ rằng người của Pháp Luân hội đã tìm thấy rằng người của Pháp Luân hội đã tìm thấy rằng người của Pháp Luân hội đã tìm thấy anh thông qua cái vòng cổ 10 năm nay anh thông qua cái vòng cổ 10 năm nay anh thông qua cái vòng cổ 10 năm nay than chị ẩn thân không dùng Võ Thuận than chị ẩn thân không dùng Võ Thuận than chị ẩn thân không dùng Võ Thuận tiếc rằng từ này đánh cô bạn ấy anh phải tiếc rằng từ này đánh cô bạn ấy anh phải tiếc rằng từ này đánh cô bạn ấy anh phải ra tay một cú đấm kinh thiên động địa ra tay một cú đấm kinh thiên động địa ra tay một cú đấm kinh thiên động địa Xuyến cafe Há hốc mồm tiếp theo là những Xuyến cafe Há hốc mồm tiếp theo là những Xuyến cafe Há hốc mồm tiếp theo là những pha ra đòn nhanh như sấm sét rất nhanh pha ra đòn nhanh như sấm sét rất nhanh pha ra đòn nhanh như sấm sét rất nhanh đã hạ gục hết cả đám chỉ trong vòng vài đã hạ gục hết cả đám chỉ trong vòng vài đã hạ gục hết cả đám chỉ trong vòng vài giây không ngờ lúc này chúng cuối vẫn giây không ngờ lúc này chúng cuối vẫn giây không ngờ lúc này chúng cuối vẫn xuất đầu lộ diện tai thỏ ra thanh kiếm xuất đầu lộ diện tai thỏ ra thanh kiếm xuất đầu lộ diện tai thỏ ra thanh kiếm nửa chén đâu Lúc đó khiển xe buýt giết nửa chén đâu Lúc đó khiển xe buýt giết nửa chén đâu Lúc đó khiển xe buýt giết hết cả phanh lao xuống dốc như quả tên hết cả phanh lao xuống dốc như quả tên hết cả phanh lao xuống dốc như quả tên lửa một cú va chạm khiến chú tài xế ngã lửa một cú va chạm khiến chú tài xế ngã lửa một cú va chạm khiến chú tài xế ngã ra sàn mất đi tình thế nguy cấp sang khi ra sàn mất đi tình thế nguy cấp sang khi ra sàn mất đi tình thế nguy cấp sang khi phải lau ra 7 lái Nhưng cái thằng đầu to phải lau ra 7 lái Nhưng cái thằng đầu to phải lau ra 7 lái Nhưng cái thằng đầu to nhất quyết không buông tha cho anh đúng nhất quyết không buông tha cho anh đúng nhất quyết không buông tha cho anh đúng lúc nguy cấp nhất ở thời hỗ trợ rồi lao lúc nguy cấp nhất ở thời hỗ trợ rồi lao lúc nguy cấp nhất ở thời hỗ trợ rồi lao vào cầm lái cho hai người tiếp tục giao vào cầm lái cho hai người tiếp tục giao vào cầm lái cho hai người tiếp tục giao cấu với nhau hàng khi bất giác phát hiện cấu với nhau hàng khi bất giác phát hiện cấu với nhau hàng khi bất giác phát hiện hai con xe buýt sắp bị tách khỏi rất hai con xe buýt sắp bị tách khỏi rất hai con xe buýt sắp bị tách khỏi rất thông minh Anh vòng ra ngoài để trèo lên thông minh Anh vòng ra ngoài để trèo lên thông minh Anh vòng ra ngoài để trèo lên qua trên Lần này thì tao nhất định dùng qua trên Lần này thì tao nhất định dùng qua trên Lần này thì tao nhất định dùng hết không được nhanh chóng đánh cho tôi hết không được nhanh chóng đánh cho tôi hết không được nhanh chóng đánh cho tôi kia một trận tơi bời này người hết đám kia một trận tơi bời này người hết đám kia một trận tơi bời này người hết đám côn đồ ép chúng phải hồi lại không chết côn đồ ép chúng phải hồi lại không chết côn đồ ép chúng phải hồi lại không chết hàng đầu loài rồi kêu hành khách chạy hàng đầu loài rồi kêu hành khách chạy hàng đầu loài rồi kêu hành khách chạy liên quan trên kaki lập tức hiểu ý anh liên quan trên kaki lập tức hiểu ý anh liên quan trên kaki lập tức hiểu ý anh bạn làm hoa bẻ lái gấp hàng thì đạp Tâm bạn làm hoa bẻ lái gấp hàng thì đạp Tâm bạn làm hoa bẻ lái gấp hàng thì đạp Tâm thằng này trở về được qua trên Nhưng lúc thằng này trở về được qua trên Nhưng lúc thằng này trở về được qua trên Nhưng lúc này Đừng vội màu xanh không có canxi cho này Đừng vội màu xanh không có canxi cho này Đừng vội màu xanh không có canxi cho đâm thẳng nghiền nát hết đám siêu xe ven đâm thẳng nghiền nát hết đám siêu xe ven đâm thẳng nghiền nát hết đám siêu xe ven đường cũng ngồi đó mà giữ được an toàn đường cũng ngồi đó mà giữ được an toàn đường cũng ngồi đó mà giữ được an toàn cho tất cả hành khách nhưng đột nhiên cho tất cả hành khách nhưng đột nhiên cho tất cả hành khách nhưng đột nhiên sau khi phát hiện ra sự dây chuyền đã bị sau khi phát hiện ra sự dây chuyền đã bị sau khi phát hiện ra sự dây chuyền đã bị hãm lấy rồi điều đó có nghĩa em gái anh hãm lấy rồi điều đó có nghĩa em gái anh hãm lấy rồi điều đó có nghĩa em gái anh cũng đang gặp nguy hiểm Bởi em ấy cũng cũng đang gặp nguy hiểm Bởi em ấy cũng cũng đang gặp nguy hiểm Bởi em ấy cũng đang có một sợi dây chuyền mà em gái đã đang có một sợi dây chuyền mà em gái đã đang có một sợi dây chuyền mà em gái đã gửi cho anh một bưu thiếp hẹn gặp vài gửi cho anh một bưu thiếp hẹn gặp vài gửi cho anh một bưu thiếp hẹn gặp vài tháng trước nhận thức hai người di tháng trước nhận thức hai người di tháng trước nhận thức hai người di chuyển theo địa chỉ bưu thiếp tới nơi chuyển theo địa chỉ bưu thiếp tới nơi chuyển theo địa chỉ bưu thiếp tới nơi này được gọi là câu lạc bộ dao găm vàng này được gọi là câu lạc bộ dao găm vàng này được gọi là câu lạc bộ dao găm vàng chuyên tổ chức các trận đấu võ thuật để chuyên tổ chức các trận đấu võ thuật để chuyên tổ chức các trận đấu võ thuật để phát trên web đen thu lợi nhuận thậm khí phát trên web đen thu lợi nhuận thậm khí phát trên web đen thu lợi nhuận thậm khí hậu duệ của hãng và Doctor vong cũng hậu duệ của hãng và Doctor vong cũng hậu duệ của hãng và Doctor vong cũng đang thi đấu mà vong vì ăn hàng nhiều đang thi đấu mà vong vì ăn hàng nhiều đang thi đấu mà vong vì ăn hàng nhiều quá nên phải dùng tới pháp thuật rất dễ quá nên phải dùng tới pháp thuật rất dễ quá nên phải dùng tới pháp thuật rất dễ dàng hạn của trẻ khổng màu xanh để gặp dàng hạn của trẻ khổng màu xanh để gặp dàng hạn của trẻ khổng màu xanh để gặp được em gái hạ Linh thì bắt một than khi được em gái hạ Linh thì bắt một than khi được em gái hạ Linh thì bắt một than khi phải lên sàn đấu em gửi rằng hứa phủ lại phải lên sàn đấu em gửi rằng hứa phủ lại phải lên sàn đấu em gửi rằng hứa phủ lại chính là em gái hạ Linh cô em gái rất chính là em gái hạ Linh cô em gái rất chính là em gái hạ Linh cô em gái rất căm giận vì anh trai năm đó bỏ đi mà căm giận vì anh trai năm đó bỏ đi mà căm giận vì anh trai năm đó bỏ đi mà không quay lại nên ra sức ra đòn tạ dẫn không quay lại nên ra sức ra đòn tạ dẫn không quay lại nên ra sức ra đòn tạ dẫn lên người Sanji rồi Kết thúc bằng một lên người Sanji rồi Kết thúc bằng một lên người Sanji rồi Kết thúc bằng một túi đã bất ngờ khiến Sansui nhất lịch và túi đã bất ngờ khiến Sansui nhất lịch và túi đã bất ngờ khiến Sansui nhất lịch và bất ngờ hơn nữa là cô bạn thân copy bất ngờ hơn nữa là cô bạn thân copy bất ngờ hơn nữa là cô bạn thân copy tưởng anh bôi lên kiếm bội tiền lúc này tưởng anh bôi lên kiếm bội tiền lúc này tưởng anh bôi lên kiếm bội tiền lúc này em gái hạn Linh nói không hề gửi bưu em gái hạn Linh nói không hề gửi bưu em gái hạn Linh nói không hề gửi bưu thiếp cho anh lập tức mọi người nhiều thiếp cho anh lập tức mọi người nhiều thiếp cho anh lập tức mọi người nhiều đây chính là một cái bẫy mà hội hấp đây chính là một cái bẫy mà hội hấp đây chính là một cái bẫy mà hội hấp dâncó tình giăng ra để khát vọng hai dâncó tình giăng ra để khát vọng hai dâncó tình giăng ra để khát vọng hai người đang chiều mình ép cô bạn trào ra người đang chiều mình ép cô bạn trào ra người đang chiều mình ép cô bạn trào ra giàn giáo bên ngoài để mà trốn thoát con giàn giáo bên ngoài để mà trốn thoát con giàn giáo bên ngoài để mà trốn thoát con mình ở lại chiến đấu để màn hình chân mình ở lại chiến đấu để màn hình chân mình ở lại chiến đấu để màn hình chân sát thủ không ngờ rằng xác thì được cử sát thủ không ngờ rằng xác thì được cử sát thủ không ngờ rằng xác thì được cử đến quán ông đẩy Thằng Trinh rơi vào đến quán ông đẩy Thằng Trinh rơi vào đến quán ông đẩy Thằng Trinh rơi vào tình huống khó thở mà cô bạn tra khi tình huống khó thở mà cô bạn tra khi tình huống khó thở mà cô bạn tra khi cũng đã gặp nguy hiểm cực kì rồi hành cũng đã gặp nguy hiểm cực kì rồi hành cũng đã gặp nguy hiểm cực kì rồi hành trì vội vàng lao Hình như Liên kịp thời trì vội vàng lao Hình như Liên kịp thời trì vội vàng lao Hình như Liên kịp thời diễn ra phóng lấy rất may cô em gái cũng diễn ra phóng lấy rất may cô em gái cũng diễn ra phóng lấy rất may cô em gái cũng kịp thời quay lại cứ Huy hai người kết kịp thời quay lại cứ Huy hai người kết kịp thời quay lại cứ Huy hai người kết hợp nhanh chóng đánh tan đã mẫu Sậu được hợp nhanh chóng đánh tan đã mẫu Sậu được hợp nhanh chóng đánh tan đã mẫu Sậu được nghiên sư phụ phát thần xuất hiện dễ nghiên sư phụ phát thần xuất hiện dễ nghiên sư phụ phát thần xuất hiện dễ dàng lấy được dây chuyền xanh khi viên dàng lấy được dây chuyền xanh khi viên dàng lấy được dây chuyền xanh khi viên thường đuổi theo lao vào chiến đấu quả thường đuổi theo lao vào chiến đấu quả thường đuổi theo lao vào chiến đấu quả nhiên sư phụ anh Không Phải Dạng Vừa chỉ nhiên sư phụ anh Không Phải Dạng Vừa chỉ nhiên sư phụ anh Không Phải Dạng Vừa chỉ có nhiều tài năng võ thuật thêm khi trời có nhiều tài năng võ thuật thêm khi trời có nhiều tài năng võ thuật thêm khi trời ban hành chi mới có thể thắng được sự ban hành chi mới có thể thắng được sự ban hành chi mới có thể thắng được sự phát thần đúng lúc này Văn Dũng cũng đã phát thần đúng lúc này Văn Dũng cũng đã phát thần đúng lúc này Văn Dũng cũng đã tới nơi lập tức đưa hai người con trở về tới nơi lập tức đưa hai người con trở về tới nơi lập tức đưa hai người con trở về Ừ ông tin rằng người mẹ vẫn chưa chết mà Ừ ông tin rằng người mẹ vẫn chưa chết mà Ừ ông tin rằng người mẹ vẫn chưa chết mà đang bị ra mời làm Đại La bởi hàng đêm đang bị ra mời làm Đại La bởi hàng đêm đang bị ra mời làm Đại La bởi hàng đêm ông đều nghe thấy tiếng của Bà Vọng đến ông đều nghe thấy tiếng của Bà Vọng đến ông đều nghe thấy tiếng của Bà Vọng đến cầu cứu ông mau đến đó giải pháp cho bà cầu cứu ông mau đến đó giải pháp cho bà cầu cứu ông mau đến đó giải pháp cho bà Vũ Văn lấy ra hai viên ngọc mà người mẹ Vũ Văn lấy ra hai viên ngọc mà người mẹ Vũ Văn lấy ra hai viên ngọc mà người mẹ để lại lắp vào mắt cùng lập tức khởi để lại lắp vào mắt cùng lập tức khởi để lại lắp vào mắt cùng lập tức khởi động cơ quan những dòng nước tinh khiết động cơ quan những dòng nước tinh khiết động cơ quan những dòng nước tinh khiết rơi xuống tạo thành một bản đồ băng qua rơi xuống tạo thành một bản đồ băng qua rơi xuống tạo thành một bản đồ băng qua rừng trúc Bát quái này mà được ghi chỉ rừng trúc Bát quái này mà được ghi chỉ rừng trúc Bát quái này mà được ghi chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào tiết Thanh xuất hiện mỗi năm một lần vào tiết Thanh xuất hiện mỗi năm một lần vào tiết Thanh Minh giờ thì ông ta đã biết đường nên Minh giờ thì ông ta đã biết đường nên Minh giờ thì ông ta đã biết đường nên lập tức vội quân Ba ngày nữa xuất phát lập tức vội quân Ba ngày nữa xuất phát lập tức vội quân Ba ngày nữa xuất phát Ông thể sẽ tiêu thụ cái làng Đại La Ông thể sẽ tiêu thụ cái làng Đại La Ông thể sẽ tiêu thụ cái làng Đại La Thăng khi không đồng ý hiện vị Vũ Văn Thăng khi không đồng ý hiện vị Vũ Văn Thăng khi không đồng ý hiện vị Vũ Văn Bánh hộp Rồi trước cả hai anh em vào Bánh hộp Rồi trước cả hai anh em vào Bánh hộp Rồi trước cả hai anh em vào trong đại lao nhưng có điều mà Vũ Văn trong đại lao nhưng có điều mà Vũ Văn trong đại lao nhưng có điều mà Vũ Văn không biết tiếng vọng trong đầu thực ra không biết tiếng vọng trong đầu thực ra không biết tiếng vọng trong đầu thực ra là của một con quỷ đang bị nước tại làng là của một con quỷ đang bị nước tại làng là của một con quỷ đang bị nước tại làng trong phòng giam Ba người đột nhiên phát trong phòng giam Ba người đột nhiên phát trong phòng giam Ba người đột nhiên phát hiện ra một cái đóng thế của Vũ Văn mà hiện ra một cái đóng thế của Vũ Văn mà hiện ra một cái đóng thế của Vũ Văn mà hắn có 11 con vật không đầu không Đít hắn có 11 con vật không đầu không Đít hắn có 11 con vật không đầu không Đít thật may mắn là con vật này lại biết thật may mắn là con vật này lại biết thật may mắn là con vật này lại biết đường đi vào làng vũ la nên nhóm người đường đi vào làng vũ la nên nhóm người đường đi vào làng vũ la nên nhóm người dự tính sẽ đến làng vũ là để báo Vinh dự tính sẽ đến làng vũ là để báo Vinh dự tính sẽ đến làng vũ là để báo Vinh trước vừa Hay lúc này Hạ Linh cũng tìm trước vừa Hay lúc này Hạ Linh cũng tìm trước vừa Hay lúc này Hạ Linh cũng tìm ra căn hầm thoát ra cả nhóm lập tức trộm ra căn hầm thoát ra cả nhóm lập tức trộm ra căn hầm thoát ra cả nhóm lập tức trộm xe rồi bỏ chạy rất nhanh chóng đã phát xe rồi bỏ chạy rất nhanh chóng đã phát xe rồi bỏ chạy rất nhanh chóng đã phát minh trước mắt của đám biến canh Sáng minh trước mắt của đám biến canh Sáng minh trước mắt của đám biến canh Sáng hôm sau cả nhóm đã thấy rừng trúc quả hôm sau cả nhóm đã thấy rừng trúc quả hôm sau cả nhóm đã thấy rừng trúc quả nhiên rừng trúc bắt đầu nghiền nát mọi nhiên rừng trúc bắt đầu nghiền nát mọi nhiên rừng trúc bắt đầu nghiền nát mọi thứ xông vào mọi người phải căn chỉnh thứ xông vào mọi người phải căn chỉnh thứ xông vào mọi người phải căn chỉnh vôlăng của Kỳ anh theo đúng hiệu lệnh vôlăng của Kỳ anh theo đúng hiệu lệnh vôlăng của Kỳ anh theo đúng hiệu lệnh của con thú không đầu và phải tăng dốc của con thú không đầu và phải tăng dốc của con thú không đầu và phải tăng dốc hết cỡ để tránh bị nghiền nát Nếu không hết cỡ để tránh bị nghiền nát Nếu không hết cỡ để tránh bị nghiền nát Nếu không phải đi nvx năm thôi rằng cũng đã qua phải đi nvx năm thôi rằng cũng đã qua phải đi nvx năm thôi rằng cũng đã qua đời cả nhóm chui qua một thác nước thì đời cả nhóm chui qua một thác nước thì đời cả nhóm chui qua một thác nước thì lại chuyển đổi vùng không gian điều đó lại chuyển đổi vùng không gian điều đó lại chuyển đổi vùng không gian điều đó thành công tiến và khu làng Đại La trong thành công tiến và khu làng Đại La trong thành công tiến và khu làng Đại La trong truyền thuyết nơi đây đẹp tuyệt vời toàn truyền thuyết nơi đây đẹp tuyệt vời toàn truyền thuyết nơi đây đẹp tuyệt vời toàn các nhân vật thành viên quả nhiên là một các nhân vật thành viên quả nhiên là một các nhân vật thành viên quả nhiên là một cõi thiên đường nơi nhân thế thậm chí có cõi thiên đường nơi nhân thế thậm chí có cõi thiên đường nơi nhân thế thậm chí có cả một con ngựa đầu rồng phía sâu bên cả một con ngựa đầu rồng phía sâu bên cả một con ngựa đầu rồng phía sâu bên trong là một ngôi làng người dân yên trong là một ngôi làng người dân yên trong là một ngôi làng người dân yên bình bên cạnh Kỳ Lân tại đây họ gặp được bình bên cạnh Kỳ Lân tại đây họ gặp được bình bên cạnh Kỳ Lân tại đây họ gặp được gì Nam là em gái của mẹ mà chỉ cho họ gì Nam là em gái của mẹ mà chỉ cho họ gì Nam là em gái của mẹ mà chỉ cho họ biết con Phượng Hoàng Thùy đang được biết con Phượng Hoàng Thùy đang được biết con Phượng Hoàng Thùy đang được giam giữ trong đậu và thấy nói mà Vũ Văn giam giữ trong đậu và thấy nói mà Vũ Văn giam giữ trong đậu và thấy nói mà Vũ Văn nghe thấy chính là của con quỷ này nó là nghe thấy chính là của con quỷ này nó là nghe thấy chính là của con quỷ này nó là loài quỷ trên Hấp thụ các linh hồn để loài quỷ trên Hấp thụ các linh hồn để loài quỷ trên Hấp thụ các linh hồn để gia tăng sức mạnh rất may nhờ đại diện gia tăng sức mạnh rất may nhờ đại diện gia tăng sức mạnh rất may nhờ đại diện rồng thần mới không ấn được các Link và rồng thần mới không ấn được các Link và rồng thần mới không ấn được các Link và hàng ngày con quỷ vẫn muốn dẫn dụ nhiều hàng ngày con quỷ vẫn muốn dẫn dụ nhiều hàng ngày con quỷ vẫn muốn dẫn dụ nhiều người tới đây để mà phá Ấn nên dân làng người tới đây để mà phá Ấn nên dân làng người tới đây để mà phá Ấn nên dân làng luôn phải rèn luyện vũ khí và võ công để luôn phải rèn luyện vũ khí và võ công để luôn phải rèn luyện vũ khí và võ công để bảo vệ ấn phonh Sắp tới là thật nhẫn bảo vệ ấn phonh Sắp tới là thật nhẫn bảo vệ ấn phonh Sắp tới là thật nhẫn nhân được coi là kẻ mạnh nhất mà chỉ có nhân được coi là kẻ mạnh nhất mà chỉ có nhân được coi là kẻ mạnh nhất mà chỉ có võ công của người mẹ tham chi là từng võ công của người mẹ tham chi là từng võ công của người mẹ tham chi là từng đánh bại Nên người gì lập tức truyền lại đánh bại Nên người gì lập tức truyền lại đánh bại Nên người gì lập tức truyền lại môn này cho than chi nó được gọi là cụ môn này cho than chi nó được gọi là cụ môn này cho than chi nó được gọi là cụ tổ của Thái cực quyền cộng thêm một lực tổ của Thái cực quyền cộng thêm một lực tổ của Thái cực quyền cộng thêm một lực ngày hôm sau đã đến ngày xưa đại chiến ngày hôm sau đã đến ngày xưa đại chiến ngày hôm sau đã đến ngày xưa đại chiến quả nhiên đám người của Vũ Văn theo quả nhiên đám người của Vũ Văn theo quả nhiên đám người của Vũ Văn theo tiếng gọi của phượng hoàng quỷ cũng đã tiếng gọi của phượng hoàng quỷ cũng đã tiếng gọi của phượng hoàng quỷ cũng đã tới nơi anh đã bị Tuy nhiên Nên Vũ Văn tới nơi anh đã bị Tuy nhiên Nên Vũ Văn tới nơi anh đã bị Tuy nhiên Nên Vũ Văn Hoàn toàn mất đi lý trí nhận tức ra lệnh Hoàn toàn mất đi lý trí nhận tức ra lệnh Hoàn toàn mất đi lý trí nhận tức ra lệnh tấn công mọi người Hai bên như thế nào tấn công mọi người Hai bên như thế nào tấn công mọi người Hai bên như thế nào và tàn sát không hình ngần ngại chỉ cậu và tàn sát không hình ngần ngại chỉ cậu và tàn sát không hình ngần ngại chỉ cậu mấy thằng ngu động tới Kỳ Lân Vũ Văn mấy thằng ngu động tới Kỳ Lân Vũ Văn mấy thằng ngu động tới Kỳ Lân Vũ Văn Nhân cơ hội Mọi người vận dụng huyền rời Nhân cơ hội Mọi người vận dụng huyền rời Nhân cơ hội Mọi người vận dụng huyền rời đi trước khi thấy vậy lập tức đuổi theo đi trước khi thấy vậy lập tức đuổi theo đi trước khi thấy vậy lập tức đuổi theo để dành cho con anh thì bố đánh trước để dành cho con anh thì bố đánh trước để dành cho con anh thì bố đánh trước một trưởng rồi mới cầm Vậy hồi ý đánh một trưởng rồi mới cầm Vậy hồi ý đánh một trưởng rồi mới cầm Vậy hồi ý đánh thằng người cha nhưng quả nhân người bố thằng người cha nhưng quả nhân người bố thằng người cha nhưng quả nhân người bố vẫn lợi hại hơn một bậc nhanh chóng đánh vẫn lợi hại hơn một bậc nhanh chóng đánh vẫn lợi hại hơn một bậc nhanh chóng đánh cho than khi khốn khổ không ngờ kết thúc cho than khi khốn khổ không ngờ kết thúc cho than khi khốn khổ không ngờ kết thúc bằng cú đấm thật nhẫn kinh điển hàng bằng cú đấm thật nhẫn kinh điển hàng bằng cú đấm thật nhẫn kinh điển hàng chục Sanji baby xuống nước rồi cứ thế chục Sanji baby xuống nước rồi cứ thế chục Sanji baby xuống nước rồi cứ thế theo tiếng gọn của quỷ mà lao tới nơi theo tiếng gọn của quỷ mà lao tới nơi theo tiếng gọn của quỷ mà lao tới nơi đây chính là cửa hang động của phượng đây chính là cửa hang động của phượng đây chính là cửa hang động của phượng hoàng của Vũ Văn lập tức vận hết bộ công hoàng của Vũ Văn lập tức vận hết bộ công hoàng của Vũ Văn lập tức vận hết bộ công đáng ra quả nhiên đã làm phát ra những đáng ra quả nhiên đã làm phát ra những đáng ra quả nhiên đã làm phát ra những con quỷ nhỏ mình anh thấy vậy đã biết con quỷ nhỏ mình anh thấy vậy đã biết con quỷ nhỏ mình anh thấy vậy đã biết tận thế đến rồi rất nhanh Quỳnh nhỏ lao tận thế đến rồi rất nhanh Quỳnh nhỏ lao tận thế đến rồi rất nhanh Quỳnh nhỏ lao tới tóm gọn một cây bút lấy linh hồn tới tóm gọn một cây bút lấy linh hồn tới tóm gọn một cây bút lấy linh hồn ngạc nhiên hay vũ khí không thường không ngạc nhiên hay vũ khí không thường không ngạc nhiên hay vũ khí không thường không thể đạt hương được chúng chúng ta nên thể đạt hương được chúng chúng ta nên thể đạt hương được chúng chúng ta nên hợp sức cùng nhau thì hơn quỷ nhỏ khi hợp sức cùng nhau thì hơn quỷ nhỏ khi hợp sức cùng nhau thì hơn quỷ nhỏ khi lấy được linh hồn miền mang tới trong lấy được linh hồn miền mang tới trong lấy được linh hồn miền mang tới trong phượng hoàng của Nếu để nó hấp thụ đủ phượng hoàng của Nếu để nó hấp thụ đủ phượng hoàng của Nếu để nó hấp thụ đủ linh hồn thì không gì có thể cản được mà linh hồn thì không gì có thể cản được mà linh hồn thì không gì có thể cản được mà Vũ Văn dẫn viên cùng khóa cửa khiến đám Vũ Văn dẫn viên cùng khóa cửa khiến đám Vũ Văn dẫn viên cùng khóa cửa khiến đám quỷ xông ra nhiều hơn những con quỷ này quỷ xông ra nhiều hơn những con quỷ này quỷ xông ra nhiều hơn những con quỷ này chỉ có vũ khí của dòng mới có thể hạ chỉ có vũ khí của dòng mới có thể hạ chỉ có vũ khí của dòng mới có thể hạ được đúng lúc này hàng chi nhanh chìm được đúng lúc này hàng chi nhanh chìm được đúng lúc này hàng chi nhanh chìm dưới hồ thì nghe thấy tiếng của mẹ à mẹ dưới hồ thì nghe thấy tiếng của mẹ à mẹ dưới hồ thì nghe thấy tiếng của mẹ à mẹ nó Thành Long cũng tay sức giang hồ nhập nó Thành Long cũng tay sức giang hồ nhập nó Thành Long cũng tay sức giang hồ nhập tức lao lên rất gọn cái đám quỷ nhỏ mà tức lao lên rất gọn cái đám quỷ nhỏ mà tức lao lên rất gọn cái đám quỷ nhỏ mà bên trên đầu nó chính là tăng chi phí bên trên đầu nó chính là tăng chi phí bên trên đầu nó chính là tăng chi phí như vậy cuộc đại chiến giữa người và quỷ như vậy cuộc đại chiến giữa người và quỷ như vậy cuộc đại chiến giữa người và quỷ xảy ra kinh thiên động địa Nhưng nhiệm xảy ra kinh thiên động địa Nhưng nhiệm xảy ra kinh thiên động địa Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là phải vụ quan trọng nhất lúc này chính là phải vụ quan trọng nhất lúc này chính là phải ngăn cản Vũ Văn Phát thanh cánh cổng ngăn cản Vũ Văn Phát thanh cánh cổng ngăn cản Vũ Văn Phát thanh cánh cổng hàng khi nói rằng Cha đã bị con quỷ hàng khi nói rằng Cha đã bị con quỷ hàng khi nói rằng Cha đã bị con quỷ trong đó thôi nhiên Vũ Văn chẳng kiêng trong đó thôi nhiên Vũ Văn chẳng kiêng trong đó thôi nhiên Vũ Văn chẳng kiêng như thế nào và giao chiến lần này than như thế nào và giao chiến lần này than như thế nào và giao chiến lần này than khi đành phải dùng tới Thái Cực Quyền khi đành phải dùng tới Thái Cực Quyền khi đành phải dùng tới Thái Cực Quyền nghĩa bên này rồng thần bị đám củi vào nghĩa bên này rồng thần bị đám củi vào nghĩa bên này rồng thần bị đám củi vào mắt phải nhờ đến Hạ Linh giải cứu mới mắt phải nhờ đến Hạ Linh giải cứu mới mắt phải nhờ đến Hạ Linh giải cứu mới hiểu bị càng nền còn ông già và con thú hiểu bị càng nền còn ông già và con thú hiểu bị càng nền còn ông già và con thú không đầu mới là cực đỉnh cứ giả vờ chết không đầu mới là cực đỉnh cứ giả vờ chết không đầu mới là cực đỉnh cứ giả vờ chết đỡ phải đánh nhau nghĩa nam chính và bố đỡ phải đánh nhau nghĩa nam chính và bố đỡ phải đánh nhau nghĩa nam chính và bố mình vẫn tiếp tục đánh hàng khi vận khí mình vẫn tiếp tục đánh hàng khi vận khí mình vẫn tiếp tục đánh hàng khi vận khí cướp luôn được 5 vòng của người cha dùng cướp luôn được 5 vòng của người cha dùng cướp luôn được 5 vòng của người cha dùng Thái Cực Quyền Thành Thục điều khiển Thái Cực Quyền Thành Thục điều khiển Thái Cực Quyền Thành Thục điều khiển người đó đối đầu ngang ngửa với năm vòng người đó đối đầu ngang ngửa với năm vòng người đó đối đầu ngang ngửa với năm vòng còn lại của cha mình mà Thậm chí còn còn lại của cha mình mà Thậm chí còn còn lại của cha mình mà Thậm chí còn trên câu một chút ạ trên câu một chút ạ trên câu một chút ạ à à ý kiến Vũ Văn phải dùng hết sức đáng dòng kiến Vũ Văn phải dùng hết sức đáng dòng kiến Vũ Văn phải dùng hết sức đáng dòng một đòn tứ hùng không ngờ tăng chi không một đòn tứ hùng không ngờ tăng chi không một đòn tứ hùng không ngờ tăng chi không sao mà còn gốc luôn cả thật nhẫn vẫn khí sao mà còn gốc luôn cả thật nhẫn vẫn khí sao mà còn gốc luôn cả thật nhẫn vẫn khí tạo thành vòng tròn lửa kamehameha nhưng tạo thành vòng tròn lửa kamehameha nhưng tạo thành vòng tròn lửa kamehameha nhưng than Tri Tôn trọng người cha lên không than Tri Tôn trọng người cha lên không than Tri Tôn trọng người cha lên không thành đáng tiếc rằng lúc này tỉnh ngộ thành đáng tiếc rằng lúc này tỉnh ngộ thành đáng tiếc rằng lúc này tỉnh ngộ thì đã quá muộn phượng hoàng ác quỷ đã thì đã quá muộn phượng hoàng ác quỷ đã thì đã quá muộn phượng hoàng ác quỷ đã hấp thụ bởi linh hồn nên phán bay ra hấp thụ bởi linh hồn nên phán bay ra hấp thụ bởi linh hồn nên phán bay ra người ta thấy nó quay xuống giết con người ta thấy nó quay xuống giết con người ta thấy nó quay xuống giết con liền lao vào tứ kết quả huyết áp nên liền lao vào tứ kết quả huyết áp nên liền lao vào tứ kết quả huyết áp nên nhắm chặt mắt mút lấy linh hồn tất cả nhắm chặt mắt mút lấy linh hồn tất cả nhắm chặt mắt mút lấy linh hồn tất cả hành động chỉ Lã phổi điều khiển đến khi hành động chỉ Lã phổi điều khiển đến khi hành động chỉ Lã phổi điều khiển đến khi tỉnh lại lập tức khi sinh vì con trước tỉnh lại lập tức khi sinh vì con trước tỉnh lại lập tức khi sinh vì con trước khi thích ông bố truyền lại cho than thì khi thích ông bố truyền lại cho than thì khi thích ông bố truyền lại cho than thì thật nhẫn vừa lúc nguyên tắc dùng thần thật nhẫn vừa lúc nguyên tắc dùng thần thật nhẫn vừa lúc nguyên tắc dùng thần kịp thời lao với Kiến Huy năm xưa rồng kịp thời lao với Kiến Huy năm xưa rồng kịp thời lao với Kiến Huy năm xưa rồng thần đã đánh bại ác linh để mà không ấn thần đã đánh bại ác linh để mà không ấn thần đã đánh bại ác linh để mà không ấn ác linh hiểu chuyện nên nào cũng ngồi ác linh hiểu chuyện nên nào cũng ngồi ác linh hiểu chuyện nên nào cũng ngồi làm hấp thụ thêm các linh hồn đang khi làm hấp thụ thêm các linh hồn đang khi làm hấp thụ thêm các linh hồn đang khi cũng lập tức lên đầu rồng hướng về phía cũng lập tức lên đầu rồng hướng về phía cũng lập tức lên đầu rồng hướng về phía ngôi làng đuổi theo nhưng đã quá muộn ngôi làng đuổi theo nhưng đã quá muộn ngôi làng đuổi theo nhưng đã quá muộn Khi các thuyền nhỏ mang Hùng tới bón hấp Khi các thuyền nhỏ mang Hùng tới bón hấp Khi các thuyền nhỏ mang Hùng tới bón hấp thụ linh hồn khiến Phượng Hoàng Thùy thụ linh hồn khiến Phượng Hoàng Thùy thụ linh hồn khiến Phượng Hoàng Thùy Mạnh lên kinh khủng mạnh mẽ sóng ngọn Mạnh lên kinh khủng mạnh mẽ sóng ngọn Mạnh lên kinh khủng mạnh mẽ sóng ngọn rồng thần chuẩn bị bút lấy linh hồn của rồng thần chuẩn bị bút lấy linh hồn của rồng thần chuẩn bị bút lấy linh hồn của nó hiệu này mà xảy ra thì đời coi như bỏ nó hiệu này mà xảy ra thì đời coi như bỏ nó hiệu này mà xảy ra thì đời coi như bỏ Linh Vùng rồng thần từ chuyển lên mà Linh Vùng rồng thần từ chuyển lên mà Linh Vùng rồng thần từ chuyển lên mà xăng Chi và em gái đang nguyên tắc không xăng Chi và em gái đang nguyên tắc không xăng Chi và em gái đang nguyên tắc không làm gì được đúng lúc em hết hi vọng thì làm gì được đúng lúc em hết hi vọng thì làm gì được đúng lúc em hết hi vọng thì đột nhiên một mũi tên bay trưng của đột nhiên một mũi tên bay trưng của đột nhiên một mũi tên bay trưng của adlink rồng thần nhân cơ hội phượng adlink rồng thần nhân cơ hội phượng adlink rồng thần nhân cơ hội phượng hoàng thoáng quá liền lao xuống nước hoàng thoáng quá liền lao xuống nước hoàng thoáng quá liền lao xuống nước chiến đấu giữa nhất chính là ưu thế lớn chiến đấu giữa nhất chính là ưu thế lớn chiến đấu giữa nhất chính là ưu thế lớn của rồng thần điều đó dễ dàng khống chế của rồng thần điều đó dễ dàng khống chế của rồng thần điều đó dễ dàng khống chế được Thượng Hoàng Ác Thủy hàng khi biết được Thượng Hoàng Ác Thủy hàng khi biết được Thượng Hoàng Ác Thủy hàng khi biết rằng đây chính là thời cơ cuối cùng rằng đây chính là thời cơ cuối cùng rằng đây chính là thời cơ cuối cùng nhanh chóng bay lên ném thẳng Ngọc Luân nhanh chóng bay lên ném thẳng Ngọc Luân nhanh chóng bay lên ném thẳng Ngọc Luân vào trong cổ họng các link rồi thoát lên vào trong cổ họng các link rồi thoát lên vào trong cổ họng các link rồi thoát lên không trung thực hiện triệu hồi Thập không trung thực hiện triệu hồi Thập không trung thực hiện triệu hồi Thập nhẫn thật nhẫn quay cùng một hồi cuối nhẫn thật nhẫn quay cùng một hồi cuối nhẫn thật nhẫn quay cùng một hồi cuối cùng khiến ác quỷ nổ tung rồng thần cũng cùng khiến ác quỷ nổ tung rồng thần cũng cùng khiến ác quỷ nổ tung rồng thần cũng kịp thời bay ra đón lấy anh đưa về đất kịp thời bay ra đón lấy anh đưa về đất kịp thời bay ra đón lấy anh đưa về đất mẹ mẹ mẹ anh phi thẳng vật diễn Nhưng cái giá anh phi thẳng vật diễn Nhưng cái giá anh phi thẳng vật diễn Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ với phim hai phải trả cũng không hề nhỏ với phim hai phải trả cũng không hề nhỏ với phim hai người trở về như góc để chém gió cũng người trở về như góc để chém gió cũng người trở về như góc để chém gió cũng những người bạn mất sự Doctor vong giới những người bạn mất sự Doctor vong giới những người bạn mất sự Doctor vong giới tìm để hỏi về người chiếc vòng có việc tìm để hỏi về người chiếc vòng có việc tìm để hỏi về người chiếc vòng có việc gấp thì ra nguồn gốc của người chiếc gấp thì ra nguồn gốc của người chiếc gấp thì ra nguồn gốc của người chiếc vòng không phải là từ trái đất này các vòng không phải là từ trái đất này các vòng không phải là từ trái đất này các tên mang về cũng thấy không giống với tên mang về cũng thấy không giống với tên mang về cũng thấy không giống với vật liệu ngoài hành tinh sự phát quang vật liệu ngoài hành tinh sự phát quang vật liệu ngoài hành tinh sự phát quang cho thấy nó đang gửi cho mọi người một cho thấy nó đang gửi cho mọi người một cho thấy nó đang gửi cho mọi người một thông điệp gì đó gợi mở ra một hành thông điệp gì đó gợi mở ra một hành thông điệp gì đó gợi mở ra một hành trình của phần tiếp theo và than khi trình của phần tiếp theo và than khi trình của phần tiếp theo và than khi Chính thức tham gia vào Biệt Đội Siêu Chính thức tham gia vào Biệt Đội Siêu Chính thức tham gia vào Biệt Đội Siêu Anh Hùng mới sinh tới đây là kết thúc Anh Hùng mới sinh tới đây là kết thúc Anh Hùng mới sinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye bye rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye bye rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2