review phim hài bựa Châu Tinh Trì Đa Thê thì Đau Thận - vi tiểu bảo phần 2

3,352,505
1,202
review phim Tân Lộc Đỉnh Ký Vi Tiểu Bảo 2, review phim hài châu tinh trì tân lộc đỉnh ký II, Choén 5 em 1 lúc thì chỉ có Châu Tinh Trì, tóm tắt phim hài lộc đỉnh ký phần 2. review phim hài bựa Châu Tinh Trì - vi tiểu bảo phần 2 Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
Tử Vi Tiểu Bảo khi đang ham vui chốn lầu Tử Vi Tiểu Bảo khi đang ham vui chốn lầu Tử Vi Tiểu Bảo khi đang ham vui chốn lầu xanh thì bất ngờ bị hai sát thủ hỏi thăm xanh thì bất ngờ bị hai sát thủ hỏi thăm xanh thì bất ngờ bị hai sát thủ hỏi thăm xem Vi Tiểu Bảo đâu để giết hắn nhưng xem Vi Tiểu Bảo đâu để giết hắn nhưng xem Vi Tiểu Bảo đâu để giết hắn nhưng anh tranh làm qua bẻ lái bất ngờ rằng anh tranh làm qua bẻ lái bất ngờ rằng anh tranh làm qua bẻ lái bất ngờ rằng anh cũng là kẻ căm ghét Vi Tiểu Bảo rồi anh cũng là kẻ căm ghét Vi Tiểu Bảo rồi anh cũng là kẻ căm ghét Vi Tiểu Bảo rồi anh dẫn hai câu sang phòng bên cạnh chị anh dẫn hai câu sang phòng bên cạnh chị anh dẫn hai câu sang phòng bên cạnh chị mặt ca long khiến hai sát thủ này lao mặt ca long khiến hai sát thủ này lao mặt ca long khiến hai sát thủ này lao vào Canon nhé biết nhưng Canon sẽ ra vào Canon nhé biết nhưng Canon sẽ ra vào Canon nhé biết nhưng Canon sẽ ra phía ngoài cho hai câu đánh nhau với Cận phía ngoài cho hai câu đánh nhau với Cận phía ngoài cho hai câu đánh nhau với Cận Vệ bất ngờ một cô bị chém mất mũ nên độ Vệ bất ngờ một cô bị chém mất mũ nên độ Vệ bất ngờ một cô bị chém mất mũ nên độ ra là con gái nhanh chóng hai cô gái có ra là con gái nhanh chóng hai cô gái có ra là con gái nhanh chóng hai cô gái có bị cận vệ khống chế luôn Châu Tinh Trì bị cận vệ khống chế luôn Châu Tinh Trì bị cận vệ khống chế luôn Châu Tinh Trì lại tiếp tục làm cua bể lá nhọn mục Giả lại tiếp tục làm cua bể lá nhọn mục Giả lại tiếp tục làm cua bể lá nhọn mục Giả vờ làm anh hùng vinh danh để cứu mỹ nhân vờ làm anh hùng vinh danh để cứu mỹ nhân vờ làm anh hùng vinh danh để cứu mỹ nhân thực ra là nháy mắt cho con lính ép mình thực ra là nháy mắt cho con lính ép mình thực ra là nháy mắt cho con lính ép mình uống rượu độc đây là rượu ba kích ngâm uống rượu độc đây là rượu ba kích ngâm uống rượu độc đây là rượu ba kích ngâm cà dái dê kỵ uống xong trong vòng 2 giờ cà dái dê kỵ uống xong trong vòng 2 giờ cà dái dê kỵ uống xong trong vòng 2 giờ mà không xúc than chính tấn thì sẽ bị mà không xúc than chính tấn thì sẽ bị mà không xúc than chính tấn thì sẽ bị phát động mà chết ngay mà Nếu người phát động mà chết ngay mà Nếu người phát động mà chết ngay mà Nếu người không uống thì càng tự biết hai cô này không uống thì càng tự biết hai cô này không uống thì càng tự biết hai cô này Châu Tinh Trì Hiến uống để cứu 2 cô gái Châu Tinh Trì Hiến uống để cứu 2 cô gái Châu Tinh Trì Hiến uống để cứu 2 cô gái đúng theo kế hoạch lũ đàn em rồi đi Châu đúng theo kế hoạch lũ đàn em rồi đi Châu đúng theo kế hoạch lũ đàn em rồi đi Châu Tinh Trì ở lại cũng giả vờ đã bắt đầu Tinh Trì ở lại cũng giả vờ đã bắt đầu Tinh Trì ở lại cũng giả vờ đã bắt đầu làm sao để chúng tôi cứ Hyundai phải có làm sao để chúng tôi cứ Hyundai phải có làm sao để chúng tôi cứ Hyundai phải có một cô gái lên giường suốt than cùng tôi một cô gái lên giường suốt than cùng tôi một cô gái lên giường suốt than cùng tôi thì mới giải được độc hai cô gái thấy thì mới giải được độc hai cô gái thấy thì mới giải được độc hai cô gái thấy vậy Hiện đồng ý lên giường trả ơn mưa vậy Hiện đồng ý lên giường trả ơn mưa vậy Hiện đồng ý lên giường trả ơn mưa hàng ghế bành đang khi sắp thành công hàng ghế bành đang khi sắp thành công hàng ghế bành đang khi sắp thành công thì bất ngờ có hai cài khóa đám vạch thì bất ngờ có hai cài khóa đám vạch thì bất ngờ có hai cài khóa đám vạch trần bộ mặt thật của Châu Tinh Trì cả trần bộ mặt thật của Châu Tinh Trì cả trần bộ mặt thật của Châu Tinh Trì cả hai cô gái xinh đẹp lập tức Bỏ đi tiểu hai cô gái xinh đẹp lập tức Bỏ đi tiểu hai cô gái xinh đẹp lập tức Bỏ đi tiểu vào bực mình kêu quân lính xông lên vào bực mình kêu quân lính xông lên vào bực mình kêu quân lính xông lên nhưng nhanh chóng bị thánh nữ phóng phi nhưng nhanh chóng bị thánh nữ phóng phi nhưng nhanh chóng bị thánh nữ phóng phi tiêu cho cá đầu phục Vi Tiểu Bảo sợ chạy tiêu cho cá đầu phục Vi Tiểu Bảo sợ chạy tiêu cho cá đầu phục Vi Tiểu Bảo sợ chạy vãi đái ra quần người đàn ông này chính vãi đái ra quần người đàn ông này chính vãi đái ra quần người đàn ông này chính là Ngô Tam Quế đang muốn khởi nghĩa cướp là Ngô Tam Quế đang muốn khởi nghĩa cướp là Ngô Tam Quế đang muốn khởi nghĩa cướp ngôi nói thêm rằng khi tháng nữa chương ngôi nói thêm rằng khi tháng nữa chương ngôi nói thêm rằng khi tháng nữa chương vẫn trở về gặp mặt tổng đàn chủ và giáo vẫn trở về gặp mặt tổng đàn chủ và giáo vẫn trở về gặp mặt tổng đàn chủ và giáo dục quyết định chuyển lại ngôi vị cho dục quyết định chuyển lại ngôi vị cho dục quyết định chuyển lại ngôi vị cho Trương Mẫn để lãnh đạo thuần giáo dục Trương Mẫn để lãnh đạo thuần giáo dục Trương Mẫn để lãnh đạo thuần giáo dục Ngô Tam Quế lên ngôi vua chỉ cần nhảy Ngô Tam Quế lên ngôi vua chỉ cần nhảy Ngô Tam Quế lên ngôi vua chỉ cần nhảy vào huyết thì công lực sư phụ sẽ chuyển vào huyết thì công lực sư phụ sẽ chuyển vào huyết thì công lực sư phụ sẽ chuyển sang nhưng nếu sau này mà mất trinh tiết sang nhưng nếu sau này mà mất trinh tiết sang nhưng nếu sau này mà mất trinh tiết thì công lực của chương vẫn sẽ chuyển thì công lực của chương vẫn sẽ chuyển thì công lực của chương vẫn sẽ chuyển sang cho người cốc xinh nói rồi cả hai sang cho người cốc xinh nói rồi cả hai sang cho người cốc xinh nói rồi cả hai ngày và huyết Trì đến khi trở ra thì ngày và huyết Trì đến khi trở ra thì ngày và huyết Trì đến khi trở ra thì tướng mạo đã thay đổi nhan sắc xinh đẹp tướng mạo đã thay đổi nhan sắc xinh đẹp tướng mạo đã thay đổi nhan sắc xinh đẹp vô ngần hay Khô song sinh ở tập trước vô ngần hay Khô song sinh ở tập trước vô ngần hay Khô song sinh ở tập trước giờ đã là vợ của Vi Tiểu Bảo bất ngờ là giờ đã là vợ của Vi Tiểu Bảo bất ngờ là giờ đã là vợ của Vi Tiểu Bảo bất ngờ là khi vào đến không anh lại gặp thánh nữ khi vào đến không anh lại gặp thánh nữ khi vào đến không anh lại gặp thánh nữ vừa phá đám mình liền kêu hai cô vợ xông vừa phá đám mình liền kêu hai cô vợ xông vừa phá đám mình liền kêu hai cô vợ xông lên đánh Hắn không ngờ thánh nữ võ thuật lên đánh Hắn không ngờ thánh nữ võ thuật lên đánh Hắn không ngờ thánh nữ võ thuật Cao Cường nhanh chóng hạng mục hai cô Cao Cường nhanh chóng hạng mục hai cô Cao Cường nhanh chóng hạng mục hai cô đúng lúc này hoàng thượng cũng tới châu đúng lúc này hoàng thượng cũng tới châu đúng lúc này hoàng thượng cũng tới châu tinh trì Liên tố cáo với hoàng thượng tinh trì Liên tố cáo với hoàng thượng tinh trì Liên tố cáo với hoàng thượng rằng đây là hai kẻ đê tiện nhưng vua lại rằng đây là hai kẻ đê tiện nhưng vua lại rằng đây là hai kẻ đê tiện nhưng vua lại giới thiệu đó là Ngô ứng Hùng Con Trai giới thiệu đó là Ngô ứng Hùng Con Trai giới thiệu đó là Ngô ứng Hùng Con Trai Của Vương Gia Ngô Tam Quế Tiểu Bảo hiện Của Vương Gia Ngô Tam Quế Tiểu Bảo hiện Của Vương Gia Ngô Tam Quế Tiểu Bảo hiện Rửa mặt như trở bàn tay lật mặt nhanh Rửa mặt như trở bàn tay lật mặt nhanh Rửa mặt như trở bàn tay lật mặt nhanh như bánh tráng nhà Vua cho mọi việc yết như bánh tráng nhà Vua cho mọi việc yết như bánh tráng nhà Vua cho mọi việc yết kiến hoàng thượng cao hứng ngứa gà công kiến hoàng thượng cao hứng ngứa gà công kiến hoàng thượng cao hứng ngứa gà công anh hùng còn phải tiểu bảo là trưởng anh hùng còn phải tiểu bảo là trưởng anh hùng còn phải tiểu bảo là trưởng đoàn đưa công chúa tới thế Nam làm dâu đoàn đưa công chúa tới thế Nam làm dâu đoàn đưa công chúa tới thế Nam làm dâu thực ra mua đã biết Bình Tây Vương Ngô thực ra mua đã biết Bình Tây Vương Ngô thực ra mua đã biết Bình Tây Vương Ngô Tam Quế đang có ý phản quốc nên phải gì Tam Quế đang có ý phản quốc nên phải gì Tam Quế đang có ý phản quốc nên phải gì Tiểu Bảo đi tìm chứng cứ để sẽ tiêu diệt Tiểu Bảo đi tìm chứng cứ để sẽ tiêu diệt Tiểu Bảo đi tìm chứng cứ để sẽ tiêu diệt hắn nhưng có một điều cực kì khốn nạn mà hắn nhưng có một điều cực kì khốn nạn mà hắn nhưng có một điều cực kì khốn nạn mà vua thứ nhất đó là Tiểu Bảo đã giúp hàng vua thứ nhất đó là Tiểu Bảo đã giúp hàng vua thứ nhất đó là Tiểu Bảo đã giúp hàng với công chúa thực tập trước rồi hơn nữa với công chúa thực tập trước rồi hơn nữa với công chúa thực tập trước rồi hơn nữa Việc này đã khiến công chúa lại có bầu Việc này đã khiến công chúa lại có bầu Việc này đã khiến công chúa lại có bầu giờ biết phải làm sao đây cơ chứ hôm sau giờ biết phải làm sao đây cơ chứ hôm sau giờ biết phải làm sao đây cơ chứ hôm sau hoàng thượng Cùng Quân lĩnh đưa công hoàng thượng Cùng Quân lĩnh đưa công hoàng thượng Cùng Quân lĩnh đưa công chúa về phương Nam sau một đoạn khá xa chúa về phương Nam sau một đoạn khá xa chúa về phương Nam sau một đoạn khá xa thì đoàn người bắt đầu dừng nghỉ đúng thì đoàn người bắt đầu dừng nghỉ đúng thì đoàn người bắt đầu dừng nghỉ đúng lúc này một cách xông đến mai có tháng lúc này một cách xông đến mai có tháng lúc này một cách xông đến mai có tháng nữa cứ lấy hoàng thượng ra ngoài Cả đánh nữa cứ lấy hoàng thượng ra ngoài Cả đánh nữa cứ lấy hoàng thượng ra ngoài Cả đánh lĩnh xông lên đánh nhau với thích khách lĩnh xông lên đánh nhau với thích khách lĩnh xông lên đánh nhau với thích khách nhưng vô ta vẫn lao thẳng về phía hoàng nhưng vô ta vẫn lao thẳng về phía hoàng nhưng vô ta vẫn lao thẳng về phía hoàng thượng thánh nữ thấy vậy liền đạt Châu thượng thánh nữ thấy vậy liền đạt Châu thượng thánh nữ thấy vậy liền đạt Châu Tinh Trì Thế là bất đắc dĩ anh bị dính Tinh Trì Thế là bất đắc dĩ anh bị dính Tinh Trì Thế là bất đắc dĩ anh bị dính vào mũi khiến che chắn cho hoàng thượng vào mũi khiến che chắn cho hoàng thượng vào mũi khiến che chắn cho hoàng thượng khiến hoàng thượng cứ tưởng Châu Tinh khiến hoàng thượng cứ tưởng Châu Tinh khiến hoàng thượng cứ tưởng Châu Tinh Trì xả thân cứu mình khi còn đang cảm ơn Trì xả thân cứu mình khi còn đang cảm ơn Trì xả thân cứu mình khi còn đang cảm ơn thì lại mục đích khác nhau tới Châu Tinh thì lại mục đích khác nhau tới Châu Tinh thì lại mục đích khác nhau tới Châu Tinh Trì thấy vậy bỏ chạy lên Sài Gòn nhanh Trì thấy vậy bỏ chạy lên Sài Gòn nhanh Trì thấy vậy bỏ chạy lên Sài Gòn nhanh hơn cả hoàng thượng cả đánh lĩnh thấy hơn cả hoàng thượng cả đánh lĩnh thấy hơn cả hoàng thượng cả đánh lĩnh thấy vậy cũng leo lên cây chợt nick không Ai vậy cũng leo lên cây chợt nick không Ai vậy cũng leo lên cây chợt nick không Ai tự động nổi nhưng hình như ở đây có ai tự động nổi nhưng hình như ở đây có ai tự động nổi nhưng hình như ở đây có ai đó bị mùi thối chân thế là cùng nhau vẫn đó bị mùi thối chân thế là cùng nhau vẫn đó bị mùi thối chân thế là cùng nhau vẫn công cho phát hết ra ngoài đáng tiếc là công cho phát hết ra ngoài đáng tiếc là công cho phát hết ra ngoài đáng tiếc là chiếc xe mất đã lao nhanh về phía vực chiếc xe mất đã lao nhanh về phía vực chiếc xe mất đã lao nhanh về phía vực thẳm mà thành ngữ không biết gì vẫn tiếp thẳm mà thành ngữ không biết gì vẫn tiếp thẳm mà thành ngữ không biết gì vẫn tiếp tục đánh nhau với sát thủ em bảo huyện tục đánh nhau với sát thủ em bảo huyện tục đánh nhau với sát thủ em bảo huyện dính chưởng hôi nên văng ra ngoài còn dính chưởng hôi nên văng ra ngoài còn dính chưởng hôi nên văng ra ngoài còn chiếc xe thì cũng lao thẳng xuống vực chiếc xe thì cũng lao thẳng xuống vực chiếc xe thì cũng lao thẳng xuống vực nhưng sát thủ vẫn bay được lên khống chế nhưng sát thủ vẫn bay được lên khống chế nhưng sát thủ vẫn bay được lên khống chế Ngô ứng Hùng và Vi Tiểu Bảo rồi thế bắt Ngô ứng Hùng và Vi Tiểu Bảo rồi thế bắt Ngô ứng Hùng và Vi Tiểu Bảo rồi thế bắt luôn hai người đi cô gái biết Vi Tiểu luôn hai người đi cô gái biết Vi Tiểu luôn hai người đi cô gái biết Vi Tiểu Bảo rất đê tiện nên muốn viết đi nhưng Bảo rất đê tiện nên muốn viết đi nhưng Bảo rất đê tiện nên muốn viết đi nhưng Tiểu Bảo lại mất rằng thằng kia là con Tiểu Bảo lại mất rằng thằng kia là con Tiểu Bảo lại mất rằng thằng kia là con trai của Ngô Tam Quế mà đó lại là kẻ thù trai của Ngô Tam Quế mà đó lại là kẻ thù trai của Ngô Tam Quế mà đó lại là kẻ thù của phái Nga Mi bất ngờ người của thần của phái Nga Mi bất ngờ người của thần của phái Nga Mi bất ngờ người của thần long giáo bay tới Cứ mỗi ngùng hai bên long giáo bay tới Cứ mỗi ngùng hai bên long giáo bay tới Cứ mỗi ngùng hai bên lập tức lao vào giao cấu Nhưng sư phụ lập tức lao vào giao cấu Nhưng sư phụ lập tức lao vào giao cấu Nhưng sư phụ phái Nga Mi đã bị thương nặng rồi Đúng phái Nga Mi đã bị thương nặng rồi Đúng phái Nga Mi đã bị thương nặng rồi Đúng lúc nguy cấp thì tiểu Vào bắn súng và lúc nguy cấp thì tiểu Vào bắn súng và lúc nguy cấp thì tiểu Vào bắn súng và nhóm kia còn giả vờ như mình vừa dùng nhóm kia còn giả vờ như mình vừa dùng nhóm kia còn giả vờ như mình vừa dùng chiêu nhất dương chỉ trong khi khẩu súng chiêu nhất dương chỉ trong khi khẩu súng chiêu nhất dương chỉ trong khi khẩu súng thì giấu sau lưng Tiểu Bảo cũng tiết lộ thì giấu sau lưng Tiểu Bảo cũng tiết lộ thì giấu sau lưng Tiểu Bảo cũng tiết lộ mình tứ đại pháp Vương của Thiên Địa hội mình tứ đại pháp Vương của Thiên Địa hội mình tứ đại pháp Vương của Thiên Địa hội và đúng thật là có cả lại mày hàng lưu và đúng thật là có cả lại mày hàng lưu và đúng thật là có cả lại mày hàng lưu cô gái nói kiểu vào rất chi xảo quyệt cô gái nói kiểu vào rất chi xảo quyệt cô gái nói kiểu vào rất chi xảo quyệt Nhưng rất may là Lệnh Bài Hàng thật nên Nhưng rất may là Lệnh Bài Hàng thật nên Nhưng rất may là Lệnh Bài Hàng thật nên sự phụ cũng đi luôn Tiểu Bảo Lập tức lợi sự phụ cũng đi luôn Tiểu Bảo Lập tức lợi sự phụ cũng đi luôn Tiểu Bảo Lập tức lợi dụng cơ hội này thì làm đệ tử lát sau dụng cơ hội này thì làm đệ tử lát sau dụng cơ hội này thì làm đệ tử lát sau bốn người cùng vào một quán trọ mà quán bốn người cùng vào một quán trọ mà quán bốn người cùng vào một quán trọ mà quán trà này chính là người của Tiểu Bảo đã trà này chính là người của Tiểu Bảo đã trà này chính là người của Tiểu Bảo đã sắp xếp rồi mà nhìn thằng cao long giả sắp xếp rồi mà nhìn thằng cao long giả sắp xếp rồi mà nhìn thằng cao long giả gái xinh quá phân trong bụng cũng phải gái xinh quá phân trong bụng cũng phải gái xinh quá phân trong bụng cũng phải thu dam in hết lát sau ca Long cũng thu dam in hết lát sau ca Long cũng thu dam in hết lát sau ca Long cũng chuẩn bị thuốc kích thích mua ở trên chuẩn bị thuốc kích thích mua ở trên chuẩn bị thuốc kích thích mua ở trên mạng đó chính là đệ nhất dâm dựa trên mạng đó chính là đệ nhất dâm dựa trên mạng đó chính là đệ nhất dâm dựa trên mạng bán đầy khi bị trúng độc thì người mạng bán đầy khi bị trúng độc thì người mạng bán đầy khi bị trúng độc thì người đó sẽ hấp dẫn bất cứ thứ gì dài dài sự đó sẽ hấp dẫn bất cứ thứ gì dài dài sự đó sẽ hấp dẫn bất cứ thứ gì dài dài sự thật là điều kiện quá đi mất còn phía cô thật là điều kiện quá đi mất còn phía cô thật là điều kiện quá đi mất còn phía cô nương thì dường như đã yêu thầm công tử nương thì dường như đã yêu thầm công tử nương thì dường như đã yêu thầm công tử nên mới giải độc cho hắn đang phát được nên mới giải độc cho hắn đang phát được nên mới giải độc cho hắn đang phát được chén thì Tiểu Bảo lại xông vào anh rất chén thì Tiểu Bảo lại xông vào anh rất chén thì Tiểu Bảo lại xông vào anh rất thuốc vào ghế để lừa cô nương nhưng kết thuốc vào ghế để lừa cô nương nhưng kết thuốc vào ghế để lừa cô nương nhưng kết quả thì Và Sư Phụ lại ngồi lên ghế lập quả thì Và Sư Phụ lại ngồi lên ghế lập quả thì Và Sư Phụ lại ngồi lên ghế lập tức thuốc này phát huy tác dụng thần nhi tức thuốc này phát huy tác dụng thần nhi tức thuốc này phát huy tác dụng thần nhi cô nương hừng hực khí thế lao lên hấp cô nương hừng hực khí thế lao lên hấp cô nương hừng hực khí thế lao lên hấp Hiến tất cả mọi người tiểu muội ở trong Hiến tất cả mọi người tiểu muội ở trong Hiến tất cả mọi người tiểu muội ở trong phòng khống chế thanh niên Nhưng hội phòng khống chế thanh niên Nhưng hội phòng khống chế thanh niên Nhưng hội Thiện vì tình yêu mà phản bội đồng môn Thiện vì tình yêu mà phản bội đồng môn Thiện vì tình yêu mà phản bội đồng môn cùng mỗi ứng Hùng Trốn Chạy phía bên cùng mỗi ứng Hùng Trốn Chạy phía bên cùng mỗi ứng Hùng Trốn Chạy phía bên ngoài thánh nữ cùng đồ đệ cũng tìm đến ngoài thánh nữ cùng đồ đệ cũng tìm đến ngoài thánh nữ cùng đồ đệ cũng tìm đến nơi Đánh nhẹ một cái đám lĩnh cũng bay nơi Đánh nhẹ một cái đám lĩnh cũng bay nơi Đánh nhẹ một cái đám lĩnh cũng bay đi hết thánh nữ ra lại mắt Vi Tiểu Bảo đi hết thánh nữ ra lại mắt Vi Tiểu Bảo đi hết thánh nữ ra lại mắt Vi Tiểu Bảo thấy vậy cao năng miền Phản Bội Châu thấy vậy cao năng miền Phản Bội Châu thấy vậy cao năng miền Phản Bội Châu Tinh Trì ra lục anh ngay lúc này thành Tinh Trì ra lục anh ngay lúc này thành Tinh Trì ra lục anh ngay lúc này thành ngữ mới tiết lộ mình chính là Trương vẫn ngữ mới tiết lộ mình chính là Trương vẫn ngữ mới tiết lộ mình chính là Trương vẫn ở tập trước phía bên trên thần nhi vẫn ở tập trước phía bên trên thần nhi vẫn ở tập trước phía bên trên thần nhi vẫn đang hấp dẫn mọi người Đúng lúc nhìn đang hấp dẫn mọi người Đúng lúc nhìn đang hấp dẫn mọi người Đúng lúc nhìn xuống thấy tóc thánh nữ đen dài Huyền xuống thấy tóc thánh nữ đen dài Huyền xuống thấy tóc thánh nữ đen dài Huyền điên cuồng lao xuống như muốn ăn tươi điên cuồng lao xuống như muốn ăn tươi điên cuồng lao xuống như muốn ăn tươi nuốt sống không ngờ cũng cắn được một nuốt sống không ngờ cũng cắn được một nuốt sống không ngờ cũng cắn được một cái vào chân tháng nữa rồi thánh nữ bực cái vào chân tháng nữa rồi thánh nữ bực cái vào chân tháng nữa rồi thánh nữ bực bội mắt luôn Châu danh thì mang đi sáng bội mắt luôn Châu danh thì mang đi sáng bội mắt luôn Châu danh thì mang đi sáng hôm sau thì hai người đã tỉnh lại bên bờ hôm sau thì hai người đã tỉnh lại bên bờ hôm sau thì hai người đã tỉnh lại bên bờ suối vì cô đã bị thương ở chân nên cần suối vì cô đã bị thương ở chân nên cần suối vì cô đã bị thương ở chân nên cần Tiểu Bảo đỡ dậy mà cô nương mệt quá nên Tiểu Bảo đỡ dậy mà cô nương mệt quá nên Tiểu Bảo đỡ dậy mà cô nương mệt quá nên ngã vào anh phải công nhận là mùi thì cô ngã vào anh phải công nhận là mùi thì cô ngã vào anh phải công nhận là mùi thì cô thơm quá ra quán lươn lẹo nên tránh thơm quá ra quán lươn lẹo nên tránh thơm quá ra quán lươn lẹo nên tránh những mắt Tiểu Bảo kéo đi như một con những mắt Tiểu Bảo kéo đi như một con những mắt Tiểu Bảo kéo đi như một con lừa hai người đến thú vị tới tập đàn chủ lừa hai người đến thú vị tới tập đàn chủ lừa hai người đến thú vị tới tập đàn chủ thằng con mua ứng Hùng và liên quan lúc thằng con mua ứng Hùng và liên quan lúc thằng con mua ứng Hùng và liên quan lúc này cũng tới để cảm ơn thần long giáo này cũng tới để cảm ơn thần long giáo này cũng tới để cảm ơn thần long giáo hắn dân dượng Mười tháng Nguyễn Văn hắn dân dượng Mười tháng Nguyễn Văn hắn dân dượng Mười tháng Nguyễn Văn Thưởng Châu Tinh Trì nhìn qua là đã biết Thưởng Châu Tinh Trì nhìn qua là đã biết Thưởng Châu Tinh Trì nhìn qua là đã biết có răng kế rồi quả thực thằng quan là có răng kế rồi quả thực thằng quan là có răng kế rồi quả thực thằng quan là Ngô Tất phen đã bỏ độc vào rượu không Ngô Tất phen đã bỏ độc vào rượu không Ngô Tất phen đã bỏ độc vào rượu không biết người sẽ chống lại lại râm dự trình biết người sẽ chống lại lại râm dự trình biết người sẽ chống lại lại râm dự trình chú thế nào đây bởi vì thần long gió chú thế nào đây bởi vì thần long gió chú thế nào đây bởi vì thần long gió công lực quá Cao Cường sau này có thể là công lực quá Cao Cường sau này có thể là công lực quá Cao Cường sau này có thể là mối họa nên tao phải diệt trước đám đổ mối họa nên tao phải diệt trước đám đổ mối họa nên tao phải diệt trước đám đổ địa xung quanh cũng đã phản bội trong địa xung quanh cũng đã phản bội trong địa xung quanh cũng đã phản bội trong vòng 2 giờ mà người không tìm được ai vòng 2 giờ mà người không tìm được ai vòng 2 giờ mà người không tìm được ai hướng củ khoai thì sẽ học máu mà chết hướng củ khoai thì sẽ học máu mà chết hướng củ khoai thì sẽ học máu mà chết rất mày lúc này có vài đồ đệ Trung Thành rất mày lúc này có vài đồ đệ Trung Thành rất mày lúc này có vài đồ đệ Trung Thành giúp sức đánh chặn Vi Tiểu Bảo cũng lấy giúp sức đánh chặn Vi Tiểu Bảo cũng lấy giúp sức đánh chặn Vi Tiểu Bảo cũng lấy được một con ngựa bóng tôi cứ thánh nữ được một con ngựa bóng tôi cứ thánh nữ được một con ngựa bóng tôi cứ thánh nữ chạy đi chạy mãi chạy mãi cũng tới một chạy đi chạy mãi chạy mãi cũng tới một chạy đi chạy mãi chạy mãi cũng tới một cánh rừng thánh nữ nhận ra ai cũng hãy cánh rừng thánh nữ nhận ra ai cũng hãy cánh rừng thánh nữ nhận ra ai cũng hãy cố Vi Tiểu Bảo là kẻ thù thì lại cứu cố Vi Tiểu Bảo là kẻ thù thì lại cứu cố Vi Tiểu Bảo là kẻ thù thì lại cứu giúp và tháng những lúc này đã bị ngấm giúp và tháng những lúc này đã bị ngấm giúp và tháng những lúc này đã bị ngấm độc dược nhìn tiểu bảo lại thấy đẹp trai độc dược nhìn tiểu bảo lại thấy đẹp trai độc dược nhìn tiểu bảo lại thấy đẹp trai nhưng Sơn Tùng liền phóng áo lộ ra kéo nhưng Sơn Tùng liền phóng áo lộ ra kéo nhưng Sơn Tùng liền phóng áo lộ ra kéo châu tinh chỉ về phía mình cô quyết định châu tinh chỉ về phía mình cô quyết định châu tinh chỉ về phía mình cô quyết định sẽ dùng củ khoai 31cm của tiểu vào để sẽ dùng củ khoai 31cm của tiểu vào để sẽ dùng củ khoai 31cm của tiểu vào để giải độc thành những khung áo tạo thành giải độc thành những khung áo tạo thành giải độc thành những khung áo tạo thành một cái cánh xung quanh rồi Tình hình một cái cánh xung quanh rồi Tình hình một cái cánh xung quanh rồi Tình hình bên trong như nào thì em cũng chả biết bên trong như nào thì em cũng chả biết bên trong như nào thì em cũng chả biết chỉ biết cả đêm tiểu bảo không nhỉ thuốc chỉ biết cả đêm tiểu bảo không nhỉ thuốc chỉ biết cả đêm tiểu bảo không nhỉ thuốc nào sáng hôm sau thánh nữ đã nhận làm vợ nào sáng hôm sau thánh nữ đã nhận làm vợ nào sáng hôm sau thánh nữ đã nhận làm vợ của Vi Tiểu Bảo Châu Tinh Trì nhảy một của Vi Tiểu Bảo Châu Tinh Trì nhảy một của Vi Tiểu Bảo Châu Tinh Trì nhảy một cái không ngừng Bay cao quá trời Ừ tao cái không ngừng Bay cao quá trời Ừ tao cái không ngừng Bay cao quá trời Ừ tao chị ấy thì công lực của thành ngữ đã chị ấy thì công lực của thành ngữ đã chị ấy thì công lực của thành ngữ đã chuyển sang phía Long lúc này văn vở với chuyển sang phía Long lúc này văn vở với chuyển sang phía Long lúc này văn vở với công chúa rằng hắn đánh xứng cứu như công chúa rằng hắn đánh xứng cứu như công chúa rằng hắn đánh xứng cứu như kiểu vào chết rồi rồi hẳn Chiến Vương kiểu vào chết rồi rồi hẳn Chiến Vương kiểu vào chết rồi rồi hẳn Chiến Vương Quyền điều hành của Vi Tiểu Bảo Lập tức Quyền điều hành của Vi Tiểu Bảo Lập tức Quyền điều hành của Vi Tiểu Bảo Lập tức mắt hết các quan dưới quyền phải có mục mắt hết các quan dưới quyền phải có mục mắt hết các quan dưới quyền phải có mục thật nhiều vàng bạc và đưa hết vợ bé của thật nhiều vàng bạc và đưa hết vợ bé của thật nhiều vàng bạc và đưa hết vợ bé của Tiểu Bảo đến choáng thưởng thức Nhưng Tiểu Bảo đến choáng thưởng thức Nhưng Tiểu Bảo đến choáng thưởng thức Nhưng không ngờ đúng lúc này Châu Tinh Trì lại không ngờ đúng lúc này Châu Tinh Trì lại không ngờ đúng lúc này Châu Tinh Trì lại xuất hiện và cho một cái tính hết cả mặt xuất hiện và cho một cái tính hết cả mặt xuất hiện và cho một cái tính hết cả mặt rồi Tiểu Bảo say hắn đi làm một nhiệm vụ rồi Tiểu Bảo say hắn đi làm một nhiệm vụ rồi Tiểu Bảo say hắn đi làm một nhiệm vụ đó là ra ngoài sữa Kêu to lên rằng phải đó là ra ngoài sữa Kêu to lên rằng phải đó là ra ngoài sữa Kêu to lên rằng phải thanh phục Minh rồi theo Ám Hiệu đi tìm thanh phục Minh rồi theo Ám Hiệu đi tìm thanh phục Minh rồi theo Ám Hiệu đi tìm đến đồng đội Ka Long bị hướng ra ngoài đến đồng đội Ka Long bị hướng ra ngoài đến đồng đội Ka Long bị hướng ra ngoài chợ gặp ai cũng kêu phản Thanh Phục Minh chợ gặp ai cũng kêu phản Thanh Phục Minh chợ gặp ai cũng kêu phản Thanh Phục Minh rồi đi theo cám hiệu chỉ đường của Châu rồi đi theo cám hiệu chỉ đường của Châu rồi đi theo cám hiệu chỉ đường của Châu Tinh Trì sắp xếp phía trong nhà là Ngô Tinh Trì sắp xếp phía trong nhà là Ngô Tinh Trì sắp xếp phía trong nhà là Ngô Tam Quế đang bàn bạc kế hoạch toàn quốc Tam Quế đang bàn bạc kế hoạch toàn quốc Tam Quế đang bàn bạc kế hoạch toàn quốc một tháng nữa thì Minh Mã sẽ tập hợp đủ một tháng nữa thì Minh Mã sẽ tập hợp đủ một tháng nữa thì Minh Mã sẽ tập hợp đủ Ka Long xông vào phiếu lớn phản Thanh Ka Long xông vào phiếu lớn phản Thanh Ka Long xông vào phiếu lớn phản Thanh Phục minh Ngô Tam Quế lúc này còn chưa Phục minh Ngô Tam Quế lúc này còn chưa Phục minh Ngô Tam Quế lúc này còn chưa hiểu chuyện gì mà thấy trên lưng của hiểu chuyện gì mà thấy trên lưng của hiểu chuyện gì mà thấy trên lưng của Canon viết phản Thanh Phục minh thì rét Canon viết phản Thanh Phục minh thì rét Canon viết phản Thanh Phục minh thì rét mua Tam Quế Thế là hai tay ngu này đã bị mua Tam Quế Thế là hai tay ngu này đã bị mua Tam Quế Thế là hai tay ngu này đã bị Vi Tiểu Bảo chưa rõ sự đấm nhau còn ca Vi Tiểu Bảo chưa rõ sự đấm nhau còn ca Vi Tiểu Bảo chưa rõ sự đấm nhau còn ca long thì bị đánh cho những hết người long thì bị đánh cho những hết người long thì bị đánh cho những hết người công chúa và Vi Tiểu Bảo lúc này cũng công chúa và Vi Tiểu Bảo lúc này cũng công chúa và Vi Tiểu Bảo lúc này cũng đến đúng lúc này ca long chạy ra Tam Quế đến đúng lúc này ca long chạy ra Tam Quế đến đúng lúc này ca long chạy ra Tam Quế nói rằng tên này là phản loạn trên lưng nói rằng tên này là phản loạn trên lưng nói rằng tên này là phản loạn trên lưng còn có phản Thanh Phục minh Châu Tinh còn có phản Thanh Phục minh Châu Tinh còn có phản Thanh Phục minh Châu Tinh Trì lại cởi áo rồi xóa dấu vết cô công Trì lại cởi áo rồi xóa dấu vết cô công Trì lại cởi áo rồi xóa dấu vết cô công chúa nói shalom là khâm sai đại thần chúa nói shalom là khâm sai đại thần chúa nói shalom là khâm sai đại thần được vua ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm được vua ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm được vua ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm người dám vụ oan cho Canon là tội chết người dám vụ oan cho Canon là tội chết người dám vụ oan cho Canon là tội chết Ka Long lập tức giúp bảo kiếm dao định Ka Long lập tức giúp bảo kiếm dao định Ka Long lập tức giúp bảo kiếm dao định chém hắn ta Mày là thằng con cầm kim bài chém hắn ta Mày là thằng con cầm kim bài chém hắn ta Mày là thằng con cầm kim bài miễn tử ra ngoài nhưng ai không có thì miễn tử ra ngoài nhưng ai không có thì miễn tử ra ngoài nhưng ai không có thì vẫn tránh được thế là hai cha con cứ vẫn tránh được thế là hai cha con cứ vẫn tránh được thế là hai cha con cứ tranh nhau cái trình bày đó Thanh niên tranh nhau cái trình bày đó Thanh niên tranh nhau cái trình bày đó Thanh niên sẽ trình bày vào trong áo kết quả vị tội sẽ trình bày vào trong áo kết quả vị tội sẽ trình bày vào trong áo kết quả vị tội kia bóp giấy cho không chịu nổi công kia bóp giấy cho không chịu nổi công kia bóp giấy cho không chịu nổi công chúa cho người đưa hắn vào phòng ngủ khò chúa cho người đưa hắn vào phòng ngủ khò chúa cho người đưa hắn vào phòng ngủ khò mã có sao không Hay là để ta xem thử xem mã có sao không Hay là để ta xem thử xem mã có sao không Hay là để ta xem thử xem thế nào nhé bên ngoài Châu Tinh Trì thế nào nhé bên ngoài Châu Tinh Trì thế nào nhé bên ngoài Châu Tinh Trì giảng hòa rằng thôi đền bù một triệu giảng hòa rằng thôi đền bù một triệu giảng hòa rằng thôi đền bù một triệu lạnh coi như hiểu lầm bên ngoài đột lạnh coi như hiểu lầm bên ngoài đột lạnh coi như hiểu lầm bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn thôi thằng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn thôi thằng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn thôi thằng con lại mất nói giống rồi công chúa nói con lại mất nói giống rồi công chúa nói con lại mất nói giống rồi công chúa nói dối rằng hắn hiếp tôi nên tôi phải tự vệ dối rằng hắn hiếp tôi nên tôi phải tự vệ dối rằng hắn hiếp tôi nên tôi phải tự vệ vì Tiểu Bảo chơi bố này quả thực quá là vì Tiểu Bảo chơi bố này quả thực quá là vì Tiểu Bảo chơi bố này quả thực quá là dã man khiến Ngô Tam Quế không chịu được dã man khiến Ngô Tam Quế không chịu được dã man khiến Ngô Tam Quế không chịu được uất ức lập tức cho giấy Bình Khởi mã uất ức lập tức cho giấy Bình Khởi mã uất ức lập tức cho giấy Bình Khởi mã không chờ thời cơ nữa quả thực mắn đã không chờ thời cơ nữa quả thực mắn đã không chờ thời cơ nữa quả thực mắn đã trúng vào cái bẫy cứ tưởng của Vi Tiểu trúng vào cái bẫy cứ tưởng của Vi Tiểu trúng vào cái bẫy cứ tưởng của Vi Tiểu Bảo về nhà Tiểu Bảo cũng giới thiệu thêm Bảo về nhà Tiểu Bảo cũng giới thiệu thêm Bảo về nhà Tiểu Bảo cũng giới thiệu thêm vợ mới của mình cho công chúa biết rồi vợ mới của mình cho công chúa biết rồi vợ mới của mình cho công chúa biết rồi lại giới thiệu hay vợ nữa là hai chị anh lại giới thiệu hay vợ nữa là hai chị anh lại giới thiệu hay vợ nữa là hai chị anh song sinh nhưng ba người họ là thuê Còn song sinh nhưng ba người họ là thuê Còn song sinh nhưng ba người họ là thuê Còn công chúa thì là tiếp thôi đó thể ra công chúa thì là tiếp thôi đó thể ra công chúa thì là tiếp thôi đó thể ra nhiều vợ cũng vất vả mà anh em ai cũng nhiều vợ cũng vất vả mà anh em ai cũng nhiều vợ cũng vất vả mà anh em ai cũng ao ước làm gì lúc sau Công Chúa cũng sợ ao ước làm gì lúc sau Công Chúa cũng sợ ao ước làm gì lúc sau Công Chúa cũng sợ nên đành phải chấp nhận làm vợ bé Còn nên đành phải chấp nhận làm vợ bé Còn nên đành phải chấp nhận làm vợ bé Còn tháng nữa là em vừa hay sư phụ chuẩn cận tháng nữa là em vừa hay sư phụ chuẩn cận tháng nữa là em vừa hay sư phụ chuẩn cận Nham cũng đến thằng quan vô rất phẩm Nham cũng đến thằng quan vô rất phẩm Nham cũng đến thằng quan vô rất phẩm cũng xông tới đây đây này chính là sư cũng xông tới đây đây này chính là sư cũng xông tới đây đây này chính là sư huynh của Trần Cận Nam nên võng đương huynh của Trần Cận Nam nên võng đương huynh của Trần Cận Nam nên võng đương nhiên là cao chắt bóp một chưởng đánh cả nhiên là cao chắt bóp một chưởng đánh cả nhiên là cao chắt bóp một chưởng đánh cả thành những ai đi không ngờ Vi Tiểu Bảo thành những ai đi không ngờ Vi Tiểu Bảo thành những ai đi không ngờ Vi Tiểu Bảo lại dễ dàng đỡ được các phòng sắt nhé lại dễ dàng đỡ được các phòng sắt nhé lại dễ dàng đỡ được các phòng sắt nhé một cái cả đám kia độ hết luôn Trần Cận một cái cả đám kia độ hết luôn Trần Cận một cái cả đám kia độ hết luôn Trần Cận Nam thưởng ngon nên kiểu 4 để thử ra đối Nam thưởng ngon nên kiểu 4 để thử ra đối Nam thưởng ngon nên kiểu 4 để thử ra đối đầu cho tiểu vào chạy thoát hai bên lại đầu cho tiểu vào chạy thoát hai bên lại đầu cho tiểu vào chạy thoát hai bên lại mất sĩ diện lao vào đánh nhau không ngồi mất sĩ diện lao vào đánh nhau không ngồi mất sĩ diện lao vào đánh nhau không ngồi đó người kia bị xuyên mà không chết còn đó người kia bị xuyên mà không chết còn đó người kia bị xuyên mà không chết còn phóng trả lại khiến quân ta coi đời Trần phóng trả lại khiến quân ta coi đời Trần phóng trả lại khiến quân ta coi đời Trần Cận Nam lúc này bắt đầu xông lên chiến Cận Nam lúc này bắt đầu xông lên chiến Cận Nam lúc này bắt đầu xông lên chiến đấu nhưng được một hồi thì cũng dính đấu nhưng được một hồi thì cũng dính đấu nhưng được một hồi thì cũng dính chưởng tên đại ca một lao chém cụt cánh chưởng tên đại ca một lao chém cụt cánh chưởng tên đại ca một lao chém cụt cánh tay của sư phụ Trần Thuận Nam đến sáng tay của sư phụ Trần Thuận Nam đến sáng tay của sư phụ Trần Thuận Nam đến sáng hôm sau thì hai người đã trốn tới viện hôm sau thì hai người đã trốn tới viện hôm sau thì hai người đã trốn tới viện rừng đang định làm tí thì thần y tới còn rừng đang định làm tí thì thần y tới còn rừng đang định làm tí thì thần y tới còn đưa cho tiểu bảo một biển tới nhập nghị đưa cho tiểu bảo một biển tới nhập nghị đưa cho tiểu bảo một biển tới nhập nghị thân kinh thanh niên Ngô Ứng Hòa lúc này thân kinh thanh niên Ngô Ứng Hòa lúc này thân kinh thanh niên Ngô Ứng Hòa lúc này đã mất sim nên bảo cô gái đừng theo hắn đã mất sim nên bảo cô gái đừng theo hắn đã mất sim nên bảo cô gái đừng theo hắn nữa cô gái khóc lóc thảm Thiết Tiểu Bảo nữa cô gái khóc lóc thảm Thiết Tiểu Bảo nữa cô gái khóc lóc thảm Thiết Tiểu Bảo lại tranh thủ đến thuyết phục theo tôi lại tranh thủ đến thuyết phục theo tôi lại tranh thủ đến thuyết phục theo tôi đi về làm vợ bé cô gái bực tức tác cho đi về làm vợ bé cô gái bực tức tác cho đi về làm vợ bé cô gái bực tức tác cho bố ứng Hùng một cái Tiểu Bảo cũng nhảy bố ứng Hùng một cái Tiểu Bảo cũng nhảy bố ứng Hùng một cái Tiểu Bảo cũng nhảy vào ăn hôi nhưng tát vô mặt của mỗi ư vào ăn hôi nhưng tát vô mặt của mỗi ư vào ăn hôi nhưng tát vô mặt của mỗi ư Thật là đau lòng huynh lắm Vậy là lại Thật là đau lòng huynh lắm Vậy là lại Thật là đau lòng huynh lắm Vậy là lại nhạt thêm được một vợ bé nữa rồi Tiểu nhạt thêm được một vợ bé nữa rồi Tiểu nhạt thêm được một vợ bé nữa rồi Tiểu Bảo vì không báo cáo với hoàng thượng Bảo vì không báo cáo với hoàng thượng Bảo vì không báo cáo với hoàng thượng Bình Ngô Tam Quế đã làm phản à em gửi Bình Ngô Tam Quế đã làm phản à em gửi Bình Ngô Tam Quế đã làm phản à em gửi rằng hoàng thượng nói rằng ông đã tiêu rằng hoàng thượng nói rằng ông đã tiêu rằng hoàng thượng nói rằng ông đã tiêu diệt hắn đó là do công trạng của Ngô Tất diệt hắn đó là do công trạng của Ngô Tất diệt hắn đó là do công trạng của Ngô Tất phạm Hóa ra ngô tấn vàng đã phản bội Ngô phạm Hóa ra ngô tấn vàng đã phản bội Ngô phạm Hóa ra ngô tấn vàng đã phản bội Ngô Tam Quế ra lục sư địa Trần Cận Nam cho Tam Quế ra lục sư địa Trần Cận Nam cho Tam Quế ra lục sư địa Trần Cận Nam cho hoàng thượng nhờ vậy mà vua còn kinh hoàng thượng nhờ vậy mà vua còn kinh hoàng thượng nhờ vậy mà vua còn kinh dùng hắn hơn và bắt đầu nghi ngờ với dùng hắn hơn và bắt đầu nghi ngờ với dùng hắn hơn và bắt đầu nghi ngờ với Tiểu vào nên mua chỉ đạo trực tiếp theo Tiểu vào nên mua chỉ đạo trực tiếp theo Tiểu vào nên mua chỉ đạo trực tiếp theo Tinh Trì chém thân cận nam ở ngọ môn như Tinh Trì chém thân cận nam ở ngọ môn như Tinh Trì chém thân cận nam ở ngọ môn như vậy mới chứng minh sự trung thành của vậy mới chứng minh sự trung thành của vậy mới chứng minh sự trung thành của tiểu vào về tới nhà Châu Tinh Trì buồn tiểu vào về tới nhà Châu Tinh Trì buồn tiểu vào về tới nhà Châu Tinh Trì buồn rầu hết sức mà muốn quyền kinh xe mãi rầu hết sức mà muốn quyền kinh xe mãi rầu hết sức mà muốn quyền kinh xe mãi không hiểu nên mang ra đốt hết không ngờ không hiểu nên mang ra đốt hết không ngờ không hiểu nên mang ra đốt hết không ngờ bốn quyển sách thấy xong thì còn phát bốn quyển sách thấy xong thì còn phát bốn quyển sách thấy xong thì còn phát lại bốn chữ tên một địa điểm rồi công lại bốn chữ tên một địa điểm rồi công lại bốn chữ tên một địa điểm rồi công chúa đóng giả làm hoàng thượng ra lệnh chúa đóng giả làm hoàng thượng ra lệnh chúa đóng giả làm hoàng thượng ra lệnh cho Ngô Tất cả ngày mai đến địa điểm kia cho Ngô Tất cả ngày mai đến địa điểm kia cho Ngô Tất cả ngày mai đến địa điểm kia Sáng hôm sau vô tất phạm đến cửa khẩu mà Sáng hôm sau vô tất phạm đến cửa khẩu mà Sáng hôm sau vô tất phạm đến cửa khẩu mà Châu Tinh Trì đã lừa Tiểu Bảo cùng công Châu Tinh Trì đã lừa Tiểu Bảo cùng công Châu Tinh Trì đã lừa Tiểu Bảo cùng công chúa cũng đã chờ sẵn ở đây lập tức xông chúa cũng đã chờ sẵn ở đây lập tức xông chúa cũng đã chờ sẵn ở đây lập tức xông lên để sau đó tán thủ Bởi anh tự tin và lên để sau đó tán thủ Bởi anh tự tin và lên để sau đó tán thủ Bởi anh tự tin và công lực mà vợ cả truyền cho mình đánh công lực mà vợ cả truyền cho mình đánh công lực mà vợ cả truyền cho mình đánh một hồi đã biết được vòng hơn mấy thằng một hồi đã biết được vòng hơn mấy thằng một hồi đã biết được vòng hơn mấy thằng dòng chữ vô rất phàm ăn rất cao chưởng dòng chữ vô rất phàm ăn rất cao chưởng dòng chữ vô rất phàm ăn rất cao chưởng lực của Châu Tinh Trì quá mạnh khiến đám lực của Châu Tinh Trì quá mạnh khiến đám lực của Châu Tinh Trì quá mạnh khiến đám kia thua tan Giáp Ngô cách phòng dùng kia thua tan Giáp Ngô cách phòng dùng kia thua tan Giáp Ngô cách phòng dùng chiêu di Hồn Đại Pháp điều khiển đám chiêu di Hồn Đại Pháp điều khiển đám chiêu di Hồn Đại Pháp điều khiển đám người khiến Châu Tinh Trì phải dùng đến người khiến Châu Tinh Trì phải dùng đến người khiến Châu Tinh Trì phải dùng đến chiêu thức cuối cùng là bóp vếu Long chiêu thức cuối cùng là bóp vếu Long chiêu thức cuối cùng là bóp vếu Long trao thủ nhưng khốn nạn Gặp ngay phải trao thủ nhưng khốn nạn Gặp ngay phải trao thủ nhưng khốn nạn Gặp ngay phải bọn biến thái càng bóp nó càng sướng hơn bọn biến thái càng bóp nó càng sướng hơn bọn biến thái càng bóp nó càng sướng hơn may mắn lúc này vợ cả cũng tới may mắn lúc này vợ cả cũng tới may mắn lúc này vợ cả cũng tới Anh thức đêm chỉ để điều khiển tội kia Anh thức đêm chỉ để điều khiển tội kia Anh thức đêm chỉ để điều khiển tội kia nhổ ra một bãi nước bọt rồi hóa chúng nhổ ra một bãi nước bọt rồi hóa chúng nhổ ra một bãi nước bọt rồi hóa chúng thành đá phóng ra các nước sợi chỉ điều thành đá phóng ra các nước sợi chỉ điều thành đá phóng ra các nước sợi chỉ điều khiển của Ngô Tất phạm sau đó điều khiển khiển của Ngô Tất phạm sau đó điều khiển khiển của Ngô Tất phạm sau đó điều khiển cho chúng quay lại cắn chủ nhưng tên này cho chúng quay lại cắn chủ nhưng tên này cho chúng quay lại cắn chủ nhưng tên này Võ Công Cao Cường chém bay hết đầu tụ Võ Công Cao Cường chém bay hết đầu tụ Võ Công Cao Cường chém bay hết đầu tụ điện tử hai người tiếp tục lao vào nhau điện tử hai người tiếp tục lao vào nhau điện tử hai người tiếp tục lao vào nhau giao cấu võ thuật trận đánh long trời lở giao cấu võ thuật trận đánh long trời lở giao cấu võ thuật trận đánh long trời lở nhất khiến cả hai tụt xuống một hang nhất khiến cả hai tụt xuống một hang nhất khiến cả hai tụt xuống một hang động bên dưới vàng bạc dưới này lấp lánh động bên dưới vàng bạc dưới này lấp lánh động bên dưới vàng bạc dưới này lấp lánh khiến cả hai trà đánh nhau nữa vậy Đây khiến cả hai trà đánh nhau nữa vậy Đây khiến cả hai trà đánh nhau nữa vậy Đây chính là bí mật của Thập Nhị chân kinh chính là bí mật của Thập Nhị chân kinh chính là bí mật của Thập Nhị chân kinh vô tình một người giẫm phải cơ quan vô tình một người giẫm phải cơ quan vô tình một người giẫm phải cơ quan chính sách khác bay tứ tung Ngô vất vả chính sách khác bay tứ tung Ngô vất vả chính sách khác bay tứ tung Ngô vất vả vì thế cũng bị thương nặng hắn Huyền Lâm vì thế cũng bị thương nặng hắn Huyền Lâm vì thế cũng bị thương nặng hắn Huyền Lâm và nấm kim vào đầu đó là phương pháp và nấm kim vào đầu đó là phương pháp và nấm kim vào đầu đó là phương pháp kích thích áp tất cả nỗ lực trong người kích thích áp tất cả nỗ lực trong người kích thích áp tất cả nỗ lực trong người ra hắn lao lên đánh trưởng với Vi Tiểu ra hắn lao lên đánh trưởng với Vi Tiểu ra hắn lao lên đánh trưởng với Vi Tiểu vào sức công phá của hai người quà là vào sức công phá của hai người quà là vào sức công phá của hai người quà là kinh hồn bạt vía Nội công của hãng đã kinh hồn bạt vía Nội công của hãng đã kinh hồn bạt vía Nội công của hãng đã được kích hoạt hết cỡ nên khiến tiểu bảo được kích hoạt hết cỡ nên khiến tiểu bảo được kích hoạt hết cỡ nên khiến tiểu bảo thôi trận giờ anh cũng cần kích hoạt hết thôi trận giờ anh cũng cần kích hoạt hết thôi trận giờ anh cũng cần kích hoạt hết tiềm năng ra ngoài giờ sẽ đâm kim vào tiềm năng ra ngoài giờ sẽ đâm kim vào tiềm năng ra ngoài giờ sẽ đâm kim vào Thật đau đớn nhưng phải cố nhịn đến khi Thật đau đớn nhưng phải cố nhịn đến khi Thật đau đớn nhưng phải cố nhịn đến khi không nhịn nổi nữa thì một phát nó ra không nhịn nổi nữa thì một phát nó ra không nhịn nổi nữa thì một phát nó ra tinh thì nhận dạng cái chân của vợ Út để tinh thì nhận dạng cái chân của vợ Út để tinh thì nhận dạng cái chân của vợ Út để trị đau từng cái kim đâm vào sao mà nó trị đau từng cái kim đâm vào sao mà nó trị đau từng cái kim đâm vào sao mà nó thốn và cuối Công Chúa đâm cho cả ngắm thốn và cuối Công Chúa đâm cho cả ngắm thốn và cuối Công Chúa đâm cho cả ngắm chim vào xương cụt tiệm lực liền được chim vào xương cụt tiệm lực liền được chim vào xương cụt tiệm lực liền được kích hoạt hết Mắc đang đau thì thằng kia kích hoạt hết Mắc đang đau thì thằng kia kích hoạt hết Mắc đang đau thì thằng kia lại lao vào anh tinh trưởng cho một cái lại lao vào anh tinh trưởng cho một cái lại lao vào anh tinh trưởng cho một cái bay đi chết toi bay đi chết toi bay đi chết toi anh không biết đã làm hại biết bao nhiêu anh không biết đã làm hại biết bao nhiêu anh không biết đã làm hại biết bao nhiêu người vì vậy Tao quyết định đem hết nó người vì vậy Tao quyết định đem hết nó người vì vậy Tao quyết định đem hết nó về để tránh hậu họa cho người khác phát về để tránh hậu họa cho người khác phát về để tránh hậu họa cho người khác phát trường lúc này cũng sắp đến giờ hành trường lúc này cũng sắp đến giờ hành trường lúc này cũng sắp đến giờ hành hình mà cái phát lúc này đã được đổi hình mà cái phát lúc này đã được đổi hình mà cái phát lúc này đã được đổi thành của Ngô Tất phạm mọi người thành thành của Ngô Tất phạm mọi người thành thành của Ngô Tất phạm mọi người thành công cứu được sư phụ ra tới Biên Ải công cứu được sư phụ ra tới Biên Ải công cứu được sư phụ ra tới Biên Ải nhưng chưa kịp chạy thì hoàng thượng lại nhưng chưa kịp chạy thì hoàng thượng lại nhưng chưa kịp chạy thì hoàng thượng lại giới hóa ra ca long đã phản bội châu giới hóa ra ca long đã phản bội châu giới hóa ra ca long đã phản bội châu tinh trì báo tin cho Hoàng Thượng nhưng tinh trì báo tin cho Hoàng Thượng nhưng tinh trì báo tin cho Hoàng Thượng nhưng bây giờ Vi Tiểu Bảo có võ công cái thế bây giờ Vi Tiểu Bảo có võ công cái thế bây giờ Vi Tiểu Bảo có võ công cái thế rằng Nam Lĩnh này không có cả nổi hoàng rằng Nam Lĩnh này không có cả nổi hoàng rằng Nam Lĩnh này không có cả nổi hoàng thượng thấy vậy cũng đành chấp nhận thôi thượng thấy vậy cũng đành chấp nhận thôi thượng thấy vậy cũng đành chấp nhận thôi bóp dái một cái coi như Hà cho ngươi ba bóp dái một cái coi như Hà cho ngươi ba bóp dái một cái coi như Hà cho ngươi ba năm sau khi Tiểu Bảo kiệt sức mất sớm vì năm sau khi Tiểu Bảo kiệt sức mất sớm vì năm sau khi Tiểu Bảo kiệt sức mất sớm vì 5 bà vợ này quá xinh đẹp kinh tế đây là 5 bà vợ này quá xinh đẹp kinh tế đây là 5 bà vợ này quá xinh đẹp kinh tế đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye bye Bye bye Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai