Review Phim Chuyên Gia Xảo Quyệt Châu Tinh Trì - Cụ Tổ của những màn troll khắm lọ

2,206,299
609
Review Phim Chuyên Gia Xảo Quyệt Châu Tinh Trì - Cụ Tổ của sự Lươn Lẹo, châu tinh trì ra tay thì gạo xay cũng thành cám, tóm tắt phim chuyên gia xảo quyệt châu tinh trì, tom tat phim hai chau tinh tri chuyen gia xao quyet. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri, #vuaphim
phim Châu Tinh Trì ngày đầu tiên đi làm phim Châu Tinh Trì ngày đầu tiên đi làm phim Châu Tinh Trì ngày đầu tiên đi làm tại văn phòng giả vờ để con ngựa lên bàn tại văn phòng giả vờ để con ngựa lên bàn tại văn phòng giả vờ để con ngựa lên bàn phím cô gái giật mình rồi nói rằng có phím cô gái giật mình rồi nói rằng có phím cô gái giật mình rồi nói rằng có một con khác nữa ở trong nách quả nhiên một con khác nữa ở trong nách quả nhiên một con khác nữa ở trong nách quả nhiên thấy thân này Không Thốn mà được nhìn thấy thân này Không Thốn mà được nhìn thấy thân này Không Thốn mà được nhìn xuyên đến tận rốn đến lúc buồn đái nhưng xuyên đến tận rốn đến lúc buồn đái nhưng xuyên đến tận rốn đến lúc buồn đái nhưng không biết nhà vệ sinh ở đâu một anh không biết nhà vệ sinh ở đâu một anh không biết nhà vệ sinh ở đâu một anh tính dạng gửi cho anh Vinh đi vào nhà vệ tính dạng gửi cho anh Vinh đi vào nhà vệ tính dạng gửi cho anh Vinh đi vào nhà vệ sinh nữ rồi ra cá cược với mọi người anh sinh nữ rồi ra cá cược với mọi người anh sinh nữ rồi ra cá cược với mọi người anh sẽ bị đánh thì anh tinh vào phía trong sẽ bị đánh thì anh tinh vào phía trong sẽ bị đánh thì anh tinh vào phía trong mới biết mình bị hư nên đành giả vờ là mới biết mình bị hư nên đành giả vờ là mới biết mình bị hư nên đành giả vờ là người đồng tính vào nhà vệ sinh nam anh người đồng tính vào nhà vệ sinh nam anh người đồng tính vào nhà vệ sinh nam anh lại lắng không đáy được khôi phục Trinh lại lắng không đáy được khôi phục Trinh lại lắng không đáy được khôi phục Trinh ô cầm tay dắt anh sang nhà vệ sinh nam ô cầm tay dắt anh sang nhà vệ sinh nam ô cầm tay dắt anh sang nhà vệ sinh nam kết quả là đã bị châu tinh chỉ lừa một kết quả là đã bị châu tinh chỉ lừa một kết quả là đã bị châu tinh chỉ lừa một vố anh vạch xinh gái tại chỗ khiến em vố anh vạch xinh gái tại chỗ khiến em vố anh vạch xinh gái tại chỗ khiến em xinh xấu hổ ngượng chín mặt Thực ra anh xinh xấu hổ ngượng chín mặt Thực ra anh xinh xấu hổ ngượng chín mặt Thực ra anh tinh là ai mà luôn lão thế này mở đầu bộ tinh là ai mà luôn lão thế này mở đầu bộ tinh là ai mà luôn lão thế này mở đầu bộ phim Thành An đến văn phòng Tìm Chuyên phim Thành An đến văn phòng Tìm Chuyên phim Thành An đến văn phòng Tìm Chuyên Gia Xảo Quyệt Châu Tinh Tinh không ngờ Gia Xảo Quyệt Châu Tinh Tinh không ngờ Gia Xảo Quyệt Châu Tinh Tinh không ngờ mở cửa vào phòng lại Chưa chút nữa Mất mở cửa vào phòng lại Chưa chút nữa Mất mở cửa vào phòng lại Chưa chút nữa Mất mạng vì đây là cái cửa giả châu tinh chỉ mạng vì đây là cái cửa giả châu tinh chỉ mạng vì đây là cái cửa giả châu tinh chỉ giả vờ là một ông già đưa tay ra cứu giả vờ là một ông già đưa tay ra cứu giả vờ là một ông già đưa tay ra cứu giúp hóa ra chỉ là một cánh tay giả mà giúp hóa ra chỉ là một cánh tay giả mà giúp hóa ra chỉ là một cánh tay giả mà thôi Đến khi thành an vào được trong mục thôi Đến khi thành an vào được trong mục thôi Đến khi thành an vào được trong mục cấp tính chuyện trả thù nhưng anh xin cấp tính chuyện trả thù nhưng anh xin cấp tính chuyện trả thù nhưng anh xin nói rằng đã biết trước là thành an sẽ nói rằng đã biết trước là thành an sẽ nói rằng đã biết trước là thành an sẽ đến bởi vì Ngươi muốn ly hôn Nhưng không đến bởi vì Ngươi muốn ly hôn Nhưng không đến bởi vì Ngươi muốn ly hôn Nhưng không muốn chia tài sản nên muốn thuê Chuyên muốn chia tài sản nên muốn thuê Chuyên muốn chia tài sản nên muốn thuê Chuyên Gia Xảo Quyệt làm vợ anh phát rồ nhưng Gia Xảo Quyệt làm vợ anh phát rồ nhưng Gia Xảo Quyệt làm vợ anh phát rồ nhưng phí để vợ anh thoát cùng là nhà tôi là phí để vợ anh thoát cùng là nhà tôi là phí để vợ anh thoát cùng là nhà tôi là nhát Thành An thấy đắt quá nên Trần từ nhát Thành An thấy đắt quá nên Trần từ nhát Thành An thấy đắt quá nên Trần từ anh Vinh Bùi nước còn cẩn thận uống chén anh Vinh Bùi nước còn cẩn thận uống chén anh Vinh Bùi nước còn cẩn thận uống chén của anh Vinh không ngờ lại trúng ngay của anh Vinh không ngờ lại trúng ngay của anh Vinh không ngờ lại trúng ngay thuốc tổ đến khi Thành ăn chạy vào nhà thuốc tổ đến khi Thành ăn chạy vào nhà thuốc tổ đến khi Thành ăn chạy vào nhà vệ sinh còn cẩn thận khóa trái cửa Tất vệ sinh còn cẩn thận khóa trái cửa Tất vệ sinh còn cẩn thận khóa trái cửa Tất nhiên những cái bẫy này Anh Vinh đã sắp nhiên những cái bẫy này Anh Vinh đã sắp nhiên những cái bẫy này Anh Vinh đã sắp đặt hết rồi mà giờ tôi tăng giá lên đặt hết rồi mà giờ tôi tăng giá lên đặt hết rồi mà giờ tôi tăng giá lên 600.000 Đông Á what the hell không đồng 600.000 Đông Á what the hell không đồng 600.000 Đông Á what the hell không đồng ý thì bây giờ là 900.000 Thôi bỏ Nghiện ý thì bây giờ là 900.000 Thôi bỏ Nghiện ý thì bây giờ là 900.000 Thôi bỏ Nghiện rồi hai bức tường nhà vệ sinh ép vào rồi hai bức tường nhà vệ sinh ép vào rồi hai bức tường nhà vệ sinh ép vào khiến thành an lập tức đồng ý giá 900 khiến thành an lập tức đồng ý giá 900 khiến thành an lập tức đồng ý giá 900 ngàn đô nhưng theo dân thì lại nói giờ ngàn đô nhưng theo dân thì lại nói giờ ngàn đô nhưng theo dân thì lại nói giờ giá đã tăng lên là 20 triệu tất nhiên giá đã tăng lên là 20 triệu tất nhiên giá đã tăng lên là 20 triệu tất nhiên rồi này thì giá nào mà chả đồng ý không rồi này thì giá nào mà chả đồng ý không rồi này thì giá nào mà chả đồng ý không lại thành cá thờn bơn nhưng đến khi giúp lại thành cá thờn bơn nhưng đến khi giúp lại thành cá thờn bơn nhưng đến khi giúp cái chốt để mình cơ quan thì lại không cái chốt để mình cơ quan thì lại không cái chốt để mình cơ quan thì lại không được kiến cái bồn cầu tục ra sau trượt được kiến cái bồn cầu tục ra sau trượt được kiến cái bồn cầu tục ra sau trượt ra khu trung tâm thương mại Thành An Mỹ ra khu trung tâm thương mại Thành An Mỹ ra khu trung tâm thương mại Thành An Mỹ cả đám trẻ con quay quanh gửi ngọn quả cả đám trẻ con quay quanh gửi ngọn quả cả đám trẻ con quay quanh gửi ngọn quả thực đã khiến hắn xấu hổ và phác đồ hóa thực đã khiến hắn xấu hổ và phác đồ hóa thực đã khiến hắn xấu hổ và phác đồ hóa ra bà vợ ông ta đã tìm đến anh trước mức ra bà vợ ông ta đã tìm đến anh trước mức ra bà vợ ông ta đã tìm đến anh trước mức giá 5 triệu Đôla là hoàn toàn xứng đáng giá 5 triệu Đôla là hoàn toàn xứng đáng giá 5 triệu Đôla là hoàn toàn xứng đáng chứ hà Mày là bà còn đi trước một bước chứ hà Mày là bà còn đi trước một bước chứ hà Mày là bà còn đi trước một bước chứ không rất có thể hôm nay và ta mới chứ không rất có thể hôm nay và ta mới chứ không rất có thể hôm nay và ta mới là người phải phát điên rồi quả không hổ là người phải phát điên rồi quả không hổ là người phải phát điên rồi quả không hổ danh là chuyên gia thảo quyển ở phía danh là chuyên gia thảo quyển ở phía danh là chuyên gia thảo quyển ở phía khác chúng ta có Lưu Đức Hoa là một khác chúng ta có Lưu Đức Hoa là một khác chúng ta có Lưu Đức Hoa là một thanh niên nghiêm túc tính tình thật thà thanh niên nghiêm túc tính tình thật thà thanh niên nghiêm túc tính tình thật thà chăm chỉ làm việc nên thường xuyên bị chăm chỉ làm việc nên thường xuyên bị chăm chỉ làm việc nên thường xuyên bị đồng nghiệp trêu đùa các kiểu còn hai đồng nghiệp trêu đùa các kiểu còn hai đồng nghiệp trêu đùa các kiểu còn hai anh gửi cho vui Anh vô tình trúng phải anh gửi cho vui Anh vô tình trúng phải anh gửi cho vui Anh vô tình trúng phải tiếng sét ái tình với một cô gái xinh tiếng sét ái tình với một cô gái xinh tiếng sét ái tình với một cô gái xinh đẹp là đồng nghiệp mới vào các hàng ai đẹp là đồng nghiệp mới vào các hàng ai đẹp là đồng nghiệp mới vào các hàng ai đã xem phim kim bình mốt đều không thể đã xem phim kim bình mốt đều không thể đã xem phim kim bình mốt đều không thể quên diễn viên Quan Chi Lâm này nhờ lòng quên diễn viên Quan Chi Lâm này nhờ lòng quên diễn viên Quan Chi Lâm này nhờ lòng chân thành mà Lưu Đức Hoa cũng nhanh chân thành mà Lưu Đức Hoa cũng nhanh chân thành mà Lưu Đức Hoa cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô gái hai chóng chiếm được cảm tình của cô gái hai chóng chiếm được cảm tình của cô gái hai người nhanh chóng hẹn hò đi chơi với người nhanh chóng hẹn hò đi chơi với người nhanh chóng hẹn hò đi chơi với nhau nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang nhau nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang nhau nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang hóa ra con kia Lâm là chúng con của chủ hóa ra con kia Lâm là chúng con của chủ hóa ra con kia Lâm là chúng con của chủ tịch tập đoàn còn có một chàng trai tên tịch tập đoàn còn có một chàng trai tên tịch tập đoàn còn có một chàng trai tên Sơn Tùng đã được bố hứa hôm từ trước Sơn Sơn Tùng đã được bố hứa hôm từ trước Sơn Sơn Tùng đã được bố hứa hôm từ trước Sơn Tùng viết truyện thuộc tỉnh rất ghen tức Tùng viết truyện thuộc tỉnh rất ghen tức Tùng viết truyện thuộc tỉnh rất ghen tức Nhưng cô gái không thì thích anh thằng Nhưng cô gái không thì thích anh thằng Nhưng cô gái không thì thích anh thằng này lập tức Sơn Tùng tìm đến văn phòng này lập tức Sơn Tùng tìm đến văn phòng này lập tức Sơn Tùng tìm đến văn phòng an ninh kết quả là người yêu cũ của chú an ninh kết quả là người yêu cũ của chú an ninh kết quả là người yêu cũ của chú Đạt Tìm đến nhà nói rằng ngày xưa có con Đạt Tìm đến nhà nói rằng ngày xưa có con Đạt Tìm đến nhà nói rằng ngày xưa có con với anh em đã không phá thai chúng Đạt với anh em đã không phá thai chúng Đạt với anh em đã không phá thai chúng Đạt là bố của Lưu Đức Hoa nên châu tinh thì là bố của Lưu Đức Hoa nên châu tinh thì là bố của Lưu Đức Hoa nên châu tinh thì làm cách này để giả danh làm em trai làm cách này để giả danh làm em trai làm cách này để giả danh làm em trai thất lạc tìm về gia đình kiện về phá đám thất lạc tìm về gia đình kiện về phá đám thất lạc tìm về gia đình kiện về phá đám anh tinh giả danh làm cậu bé mồ côi sống anh tinh giả danh làm cậu bé mồ côi sống anh tinh giả danh làm cậu bé mồ côi sống hổ cực cho chú Đạt nhìn trộm quả nhiên hổ cực cho chú Đạt nhìn trộm quả nhiên hổ cực cho chú Đạt nhìn trộm quả nhiên Kế Hoạch Hoàn Hảo khiến chúng Đạt chẳng Kế Hoạch Hoàn Hảo khiến chúng Đạt chẳng Kế Hoạch Hoàn Hảo khiến chúng Đạt chẳng mảy may nghi ngờ tin tưởng một trăm phần mảy may nghi ngờ tin tưởng một trăm phần mảy may nghi ngờ tin tưởng một trăm phần trăm đây chính là đứa con trai Thất Lạc trăm đây chính là đứa con trai Thất Lạc trăm đây chính là đứa con trai Thất Lạc của mình anh trên đường đường chính của mình anh trên đường đường chính của mình anh trên đường đường chính chính được rước về nhà sống nhưng Lưu chính được rước về nhà sống nhưng Lưu chính được rước về nhà sống nhưng Lưu Đức Hoa cảm thấy có gì đó không ổn muốn Đức Hoa cảm thấy có gì đó không ổn muốn Đức Hoa cảm thấy có gì đó không ổn muốn lấy 1 ít máu để thử theo cách truyền lấy 1 ít máu để thử theo cách truyền lấy 1 ít máu để thử theo cách truyền thống Mà đúng thì mới tin anh là một cái thống Mà đúng thì mới tin anh là một cái thống Mà đúng thì mới tin anh là một cái không nhỏ để bắn vào mông anh tinh Anh không nhỏ để bắn vào mông anh tinh Anh không nhỏ để bắn vào mông anh tinh Anh không ngờ Châu Tinh Trì lại nhìn qua con không ngờ Châu Tinh Trì lại nhìn qua con không ngờ Châu Tinh Trì lại nhìn qua con người nên biết tỏng rồi Kết quả là cái người nên biết tỏng rồi Kết quả là cái người nên biết tỏng rồi Kết quả là cái con chim chào mào của chú Đạt được lãnh con chim chào mào của chú Đạt được lãnh con chim chào mào của chú Đạt được lãnh để anh Thanh còn cố tình trạng vào cái để anh Thanh còn cố tình trạng vào cái để anh Thanh còn cố tình trạng vào cái xin cho thêm phần dây rất thật tình chú xin cho thêm phần dây rất thật tình chú xin cho thêm phần dây rất thật tình chú Đạt không bao giờ làm em thất vọng cả Đạt không bao giờ làm em thất vọng cả Đạt không bao giờ làm em thất vọng cả hai bố con cùng hợp lực cố gắng tìm cách hai bố con cùng hợp lực cố gắng tìm cách hai bố con cùng hợp lực cố gắng tìm cách lấy được chút máu của anh tinh để thử lấy được chút máu của anh tinh để thử lấy được chút máu của anh tinh để thử nhưng theo anh chị đã có chuẩn bị từ nhưng theo anh chị đã có chuẩn bị từ nhưng theo anh chị đã có chuẩn bị từ trước rồi tự đập đầu vào tường cho ra trước rồi tự đập đầu vào tường cho ra trước rồi tự đập đầu vào tường cho ra máu kết quả thử máu Đúng là hai cha con máu kết quả thử máu Đúng là hai cha con máu kết quả thử máu Đúng là hai cha con Bởi Anh đã chuẩn bị nhóm máu đa năng có Bởi Anh đã chuẩn bị nhóm máu đa năng có Bởi Anh đã chuẩn bị nhóm máu đa năng có thể hòa tan mọi nhóm máu rồi mà như nước thể hòa tan mọi nhóm máu rồi mà như nước thể hòa tan mọi nhóm máu rồi mà như nước hoa Cảm thấy ân hận vì việc vừa nãy nên hoa Cảm thấy ân hận vì việc vừa nãy nên hoa Cảm thấy ân hận vì việc vừa nãy nên giới thiệu + em đến công ty làm việc giới thiệu + em đến công ty làm việc giới thiệu + em đến công ty làm việc cùng thôi Quả này chắc công ty phá sản cùng thôi Quả này chắc công ty phá sản cùng thôi Quả này chắc công ty phá sản sớm mắt ngày đầu tiên đi làm thì được sớm mắt ngày đầu tiên đi làm thì được sớm mắt ngày đầu tiên đi làm thì được ngồi một cái ghế nhỏ thôi ghi trêu gái ngồi một cái ghế nhỏ thôi ghi trêu gái ngồi một cái ghế nhỏ thôi ghi trêu gái còn hơn giả vờ để con mẹ ngựa lên bàn còn hơn giả vờ để con mẹ ngựa lên bàn còn hơn giả vờ để con mẹ ngựa lên bàn phím cô gái giật mình rồi nói rằng có phím cô gái giật mình rồi nói rằng có phím cô gái giật mình rồi nói rằng có một con khác nữa ở trong nách quả nhân một con khác nữa ở trong nách quả nhân một con khác nữa ở trong nách quả nhân mình gửi có tác dụng bổ con mắt thật anh mình gửi có tác dụng bổ con mắt thật anh mình gửi có tác dụng bổ con mắt thật anh em ạ nhưng đến lúc buồn đái mà không em ạ nhưng đến lúc buồn đái mà không em ạ nhưng đến lúc buồn đái mà không biết nhà vệ sinh ở đâu kính vặn rửa cho biết nhà vệ sinh ở đâu kính vặn rửa cho biết nhà vệ sinh ở đâu kính vặn rửa cho anh tinh đi vào nhà vệ sinh nữ rồi ra cá anh tinh đi vào nhà vệ sinh nữ rồi ra cá anh tinh đi vào nhà vệ sinh nữ rồi ra cá cược với mọi người thì anh tinh vào phía cược với mọi người thì anh tinh vào phía cược với mọi người thì anh tinh vào phía trong bị hứa nên đành giả vờ là người trong bị hứa nên đành giả vờ là người trong bị hứa nên đành giả vờ là người đồng tính mình vào nhà vệ sinh nam anh đồng tính mình vào nhà vệ sinh nam anh đồng tính mình vào nhà vệ sinh nam anh lại lắm không đáy được khâu Thục Trinh ô lại lắm không đáy được khâu Thục Trinh ô lại lắm không đáy được khâu Thục Trinh ô cầm tay dắt anh sang nhà vệ sinh nam kết cầm tay dắt anh sang nhà vệ sinh nam kết cầm tay dắt anh sang nhà vệ sinh nam kết quả là tự dưng lại mua dây buộc mình ở quả là tự dưng lại mua dây buộc mình ở quả là tự dưng lại mua dây buộc mình ở bạch kim đáy tại chỗ khiến em tin xấu hổ bạch kim đáy tại chỗ khiến em tin xấu hổ bạch kim đáy tại chỗ khiến em tin xấu hổ ngượng chín mặt kính cận cũng không ngờ ngượng chín mặt kính cận cũng không ngờ ngượng chín mặt kính cận cũng không ngờ châu tinh thì lại xử lý được thấy ngộ châu tinh thì lại xử lý được thấy ngộ châu tinh thì lại xử lý được thấy ngộ béo ghê gớm đi vệ sinh hắn lại ra một béo ghê gớm đi vệ sinh hắn lại ra một béo ghê gớm đi vệ sinh hắn lại ra một chó cá khác với đồng nhiệm giả vờ nhiều chó cá khác với đồng nhiệm giả vờ nhiều chó cá khác với đồng nhiệm giả vờ nhiều anh tinh vào nhà vệ sinh nữ lấy giấy lau anh tinh vào nhà vệ sinh nữ lấy giấy lau anh tinh vào nhà vệ sinh nữ lấy giấy lau rồi bên ngoài cá cược xe mang tên trộm rồi bên ngoài cá cược xe mang tên trộm rồi bên ngoài cá cược xe mang tên trộm đổi bao nhiêu giây cả ông bố cũng nên đổi bao nhiêu giây cả ông bố cũng nên đổi bao nhiêu giây cả ông bố cũng nên kiểm tra cá thời gian là hơi một phút kiểm tra cá thời gian là hơi một phút kiểm tra cá thời gian là hơi một phút phía bên trong quả nhiên anh kinh đọc bà phía bên trong quả nhiên anh kinh đọc bà phía bên trong quả nhiên anh kinh đọc bà béo Tao vừa đánh chết mấy thằng giả vờ béo Tao vừa đánh chết mấy thằng giả vờ béo Tao vừa đánh chết mấy thằng giả vờ đồng tính để vào nhà vệ sinh nữa toàn đồng tính để vào nhà vệ sinh nữa toàn đồng tính để vào nhà vệ sinh nữa toàn xem đó mày biết không anh tinh không xem đó mày biết không anh tinh không xem đó mày biết không anh tinh không phải dạng vừa làm trò đập đầu vào tường phải dạng vừa làm trò đập đầu vào tường phải dạng vừa làm trò đập đầu vào tường rồi giả chết như thật khiến bà Triệu sợ rồi giả chết như thật khiến bà Triệu sợ rồi giả chết như thật khiến bà Triệu sợ vãi đái ra quần bỏ chạy ra ngoài không vãi đái ra quần bỏ chạy ra ngoài không vãi đái ra quần bỏ chạy ra ngoài không dám nói gì cả cuối cùng anh tinh ngon dám nói gì cả cuối cùng anh tinh ngon dám nói gì cả cuối cùng anh tinh ngon lành Bước ra đưa cho kính cận một tờ lành Bước ra đưa cho kính cận một tờ lành Bước ra đưa cho kính cận một tờ giấy lau mũi nhưng bên trong hết giấy giấy lau mũi nhưng bên trong hết giấy giấy lau mũi nhưng bên trong hết giấy rồi từ này là tôi mới lên từ trong bồn rồi từ này là tôi mới lên từ trong bồn rồi từ này là tôi mới lên từ trong bồn cầu đó vãi cả đái nhờ thế mà chú Đạt cầu đó vãi cả đái nhờ thế mà chú Đạt cầu đó vãi cả đái nhờ thế mà chú Đạt cũng thắng hết được số tiền của đồng cũng thắng hết được số tiền của đồng cũng thắng hết được số tiền của đồng nghiệp đến mỡ Kông Lưu Đức Hoa mời bạn nghiệp đến mỡ Kông Lưu Đức Hoa mời bạn nghiệp đến mỡ Kông Lưu Đức Hoa mời bạn gái đi ăn hàng còn sang tên đi theo gái đi ăn hàng còn sang tên đi theo gái đi ăn hàng còn sang tên đi theo nhưng được nghiên có mùi gì đó rất khó nhưng được nghiên có mùi gì đó rất khó nhưng được nghiên có mùi gì đó rất khó bữa không ăn được thì ra là anh Vinh đã bữa không ăn được thì ra là anh Vinh đã bữa không ăn được thì ra là anh Vinh đã khởi vỏ đôi tất ra ngoài hai người kia khởi vỏ đôi tất ra ngoài hai người kia khởi vỏ đôi tất ra ngoài hai người kia vì thấy cũng xin phép giúp nơi có việc vì thấy cũng xin phép giúp nơi có việc vì thấy cũng xin phép giúp nơi có việc thôi quả này anh chụp sinh xong đời rồi thôi quả này anh chụp sinh xong đời rồi thôi quả này anh chụp sinh xong đời rồi anh Vinh giả vờ rơi cuốn sổ khám bệnh anh Vinh giả vờ rơi cuốn sổ khám bệnh anh Vinh giả vờ rơi cuốn sổ khám bệnh sida còn diễn như là ở giai đoạn cuối sida còn diễn như là ở giai đoạn cuối sida còn diễn như là ở giai đoạn cuối sản xuất khiến tục trình tự vãi dính ra sản xuất khiến tục trình tự vãi dính ra sản xuất khiến tục trình tự vãi dính ra quần con nói ngày xưa do đi ăn chung với quần con nói ngày xưa do đi ăn chung với quần con nói ngày xưa do đi ăn chung với một người mà bị lây bệnh từ đó khiến một người mà bị lây bệnh từ đó khiến một người mà bị lây bệnh từ đó khiến Thục Trinh càng sợ hãi hơn lượng là anh Thục Trinh càng sợ hãi hơn lượng là anh Thục Trinh càng sợ hãi hơn lượng là anh tinh càng ra sức đoạn ạ Còn Thơm lên má tinh càng ra sức đoạn ạ Còn Thơm lên má tinh càng ra sức đoạn ạ Còn Thơm lên má của Ngọc Trinh khiến cô gái hét toáng của Ngọc Trinh khiến cô gái hét toáng của Ngọc Trinh khiến cô gái hét toáng lên bỏ chạy mất dép nói rằng thằng kia lên bỏ chạy mất dép nói rằng thằng kia lên bỏ chạy mất dép nói rằng thằng kia nó biết nó sợ quá đi à Nhưng khi anh tin nó biết nó sợ quá đi à Nhưng khi anh tin nó biết nó sợ quá đi à Nhưng khi anh tin đến lại nói nhưng không có chuyện gì cả đến lại nói nhưng không có chuyện gì cả đến lại nói nhưng không có chuyện gì cả quấn số f lúc này giờ lại thành cuốn tạp quấn số f lúc này giờ lại thành cuốn tạp quấn số f lúc này giờ lại thành cuốn tạp phí làm cho khâu Thục Trinh muối biết phí làm cho khâu Thục Trinh muối biết phí làm cho khâu Thục Trinh muối biết mặt không biết đi đâu như nước hoa vì mặt không biết đi đâu như nước hoa vì mặt không biết đi đâu như nước hoa vì thế muốn thu Tinh Trì ngày mai là sinh thế muốn thu Tinh Trì ngày mai là sinh thế muốn thu Tinh Trì ngày mai là sinh nhật hãy đến xin lỗi cô ấy Tại bữa thịt nhật hãy đến xin lỗi cô ấy Tại bữa thịt nhật hãy đến xin lỗi cô ấy Tại bữa thịt khâu Thục Trinh ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy khâu Thục Trinh ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy khâu Thục Trinh ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy không ở châu sinh chỉ lại ăn mặc bằng không ở châu sinh chỉ lại ăn mặc bằng không ở châu sinh chỉ lại ăn mặc bằng hiệu suất điện Em vừa đi đá bóng về lên hiệu suất điện Em vừa đi đá bóng về lên hiệu suất điện Em vừa đi đá bóng về lên vậy Giờ phải đi thay đồ đã nhé Đúng lúc vậy Giờ phải đi thay đồ đã nhé Đúng lúc vậy Giờ phải đi thay đồ đã nhé Đúng lúc này bạn trai của thục sinh gọi điện nói này bạn trai của thục sinh gọi điện nói này bạn trai của thục sinh gọi điện nói lời chia tay con báo rằng một tháng nữa lời chia tay con báo rằng một tháng nữa lời chia tay con báo rằng một tháng nữa sẽ lấy vợ khiến cô anh chạy vào phòng sẽ lấy vợ khiến cô anh chạy vào phòng sẽ lấy vợ khiến cô anh chạy vào phòng khóc thằng cò nước mắt không ngờ lại khóc thằng cò nước mắt không ngờ lại khóc thằng cò nước mắt không ngờ lại đúng Dẫu anh Vinh đang thay đồ không ngờ đúng Dẫu anh Vinh đang thay đồ không ngờ đúng Dẫu anh Vinh đang thay đồ không ngờ sâu tinh thì nói vài câu đã khiến em sâu tinh thì nói vài câu đã khiến em sâu tinh thì nói vài câu đã khiến em thấy An Lòng cả nhóm người lại rủ nhau thấy An Lòng cả nhóm người lại rủ nhau thấy An Lòng cả nhóm người lại rủ nhau đi hát cho đỡ vui nhìn thấy một tên đầu đi hát cho đỡ vui nhìn thấy một tên đầu đi hát cho đỡ vui nhìn thấy một tên đầu gấu hỏi có phải ghê gớm anh Vinh nói gấu hỏi có phải ghê gớm anh Vinh nói gấu hỏi có phải ghê gớm anh Vinh nói rằng có kim bôi da gật đầu hắn ba cái mà rằng có kim bôi da gật đầu hắn ba cái mà rằng có kim bôi da gật đầu hắn ba cái mà không sao không Cái đầu tiên đánh đầu không sao không Cái đầu tiên đánh đầu không sao không Cái đầu tiên đánh đầu giả của nhầm người bạn thân đẹp trai rồi giả của nhầm người bạn thân đẹp trai rồi giả của nhầm người bạn thân đẹp trai rồi xin lỗi vì bạn ế quá nên nhận nhầm kiếm xin lỗi vì bạn ế quá nên nhận nhầm kiếm xin lỗi vì bạn ế quá nên nhận nhầm kiếm tên này không giận được một phút sau lại tên này không giận được một phút sau lại tên này không giận được một phút sau lại đánh hoặc kêu rằng tôi vừa nhận được một đánh hoặc kêu rằng tôi vừa nhận được một đánh hoặc kêu rằng tôi vừa nhận được một người giống hệt Cậu nè Ờ thì vẫn là tao người giống hệt Cậu nè Ờ thì vẫn là tao người giống hệt Cậu nè Ờ thì vẫn là tao mà ồ sao lại có người giống nhau đến thế mà ồ sao lại có người giống nhau đến thế mà ồ sao lại có người giống nhau đến thế nhỉ Nên nói cẩn thận đội cái mũ bảo hiểm nhỉ Nên nói cẩn thận đội cái mũ bảo hiểm nhỉ Nên nói cẩn thận đội cái mũ bảo hiểm vào cho chắc không ngờ chú Đạt lại cầm vào cho chắc không ngờ chú Đạt lại cầm vào cho chắc không ngờ chú Đạt lại cầm dao tới giả vờ bình hương khói anh tinh dao tới giả vờ bình hương khói anh tinh dao tới giả vờ bình hương khói anh tinh lại gõ đêm một cái rồi nói rằng đây rõ lại gõ đêm một cái rồi nói rằng đây rõ lại gõ đêm một cái rồi nói rằng đây rõ ràng không phải thằng Vương nói mà do ràng không phải thằng Vương nói mà do ràng không phải thằng Vương nói mà do nhìn thấy con dao của chú Đạt nên anh nhìn thấy con dao của chú Đạt nên anh nhìn thấy con dao của chú Đạt nên anh hỏi không dám gì mà đánh Xuất Nhập Thực hỏi không dám gì mà đánh Xuất Nhập Thực hỏi không dám gì mà đánh Xuất Nhập Thực chất nó chỉ là tờ báo mà thôi vô tình chất nó chỉ là tờ báo mà thôi vô tình chất nó chỉ là tờ báo mà thôi vô tình anh hoài đứng bên cạnh nghi được tất cả anh hoài đứng bên cạnh nghi được tất cả anh hoài đứng bên cạnh nghi được tất cả của tình chơi khăm này nhìn bọn bụi tới của tình chơi khăm này nhìn bọn bụi tới của tình chơi khăm này nhìn bọn bụi tới Cả 3 người bị tụi kia để ra đánh cho túi Cả 3 người bị tụi kia để ra đánh cho túi Cả 3 người bị tụi kia để ra đánh cho túi bụi Rốt cuộc đây cũng chỉ là trò mình bụi Rốt cuộc đây cũng chỉ là trò mình bụi Rốt cuộc đây cũng chỉ là trò mình gửi anh trưng bày ra để khiến ông bố của gửi anh trưng bày ra để khiến ông bố của gửi anh trưng bày ra để khiến ông bố của con Kim Lân nghĩ rằng Lưu Đức Hoa là tay con Kim Lân nghĩ rằng Lưu Đức Hoa là tay con Kim Lân nghĩ rằng Lưu Đức Hoa là tay giang hồ bơi cái hình xăm mà anh tin dám giang hồ bơi cái hình xăm mà anh tin dám giang hồ bơi cái hình xăm mà anh tin dám trộm vào lưng của anh hoa Lúc trước chú trộm vào lưng của anh hoa Lúc trước chú trộm vào lưng của anh hoa Lúc trước chú là hình tượng cũng chẳng còn mặt mũi gì là hình tượng cũng chẳng còn mặt mũi gì là hình tượng cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa Nhưng hai người về ngã vẫn rất yêu nữa Nhưng hai người về ngã vẫn rất yêu nữa Nhưng hai người về ngã vẫn rất yêu thương không thì chết mắng anh tên một thương không thì chết mắng anh tên một thương không thì chết mắng anh tên một câu nào còn làm trò vui vẻ như không có câu nào còn làm trò vui vẻ như không có câu nào còn làm trò vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nữa hai anh em cá cược chuyện gì xảy ra nữa hai anh em cá cược chuyện gì xảy ra nữa hai anh em cá cược sẽ đổi vai cho nhau vài ngày anh sinh sẽ đổi vai cho nhau vài ngày anh sinh sẽ đổi vai cho nhau vài ngày anh sinh lập tức đi mua một lọ thuốc kích thuộc lập tức đi mua một lọ thuốc kích thuộc lập tức đi mua một lọ thuốc kích thuộc loại mạnh nhất rồi chơi đồ Anh bán thuốc loại mạnh nhất rồi chơi đồ Anh bán thuốc loại mạnh nhất rồi chơi đồ Anh bán thuốc trong miệng có cái gì kìa rồi nhé luôn trong miệng có cái gì kìa rồi nhé luôn trong miệng có cái gì kìa rồi nhé luôn một viên thuốc vào miệng lập tức viên một viên thuốc vào miệng lập tức viên một viên thuốc vào miệng lập tức viên thuốc khi nhận thuốc này hiệu nghiệm thuốc khi nhận thuốc này hiệu nghiệm thuốc khi nhận thuốc này hiệu nghiệm thật vãi cả đái thật còn âm thầm các thật vãi cả đái thật còn âm thầm các thật vãi cả đái thật còn âm thầm các thuốc ngứa và quần thị của Lưu Đức Hoa thuốc ngứa và quần thị của Lưu Đức Hoa thuốc ngứa và quần thị của Lưu Đức Hoa Trước khi đi xem thêm nữa đúng lúc đến Trước khi đi xem thêm nữa đúng lúc đến Trước khi đi xem thêm nữa đúng lúc đến chỗ khách hàng thì con chim cũng bắt đầu chỗ khách hàng thì con chim cũng bắt đầu chỗ khách hàng thì con chim cũng bắt đầu ngứa nhưng đông người thế này làm sao ngứa nhưng đông người thế này làm sao ngứa nhưng đông người thế này làm sao dám gãi đây Đang nấp sau tấm biển mãi Ai dám gãi đây Đang nấp sau tấm biển mãi Ai dám gãi đây Đang nấp sau tấm biển mãi Ai ngờ anh tinh cho người khiêng đi mất rồi ngờ anh tinh cho người khiêng đi mất rồi ngờ anh tinh cho người khiêng đi mất rồi cố tình làm trò đến Lưu Đức Hoa mất điểm cố tình làm trò đến Lưu Đức Hoa mất điểm cố tình làm trò đến Lưu Đức Hoa mất điểm trước mặt Quan Chi Lâm hay là còn làm trước mặt Quan Chi Lâm hay là còn làm trước mặt Quan Chi Lâm hay là còn làm méo mặt kịp thời không thì xấu hổ chết méo mặt kịp thời không thì xấu hổ chết méo mặt kịp thời không thì xấu hổ chết mất Châu Tinh Trì lại còn thuê thêm hai mất Châu Tinh Trì lại còn thuê thêm hai mất Châu Tinh Trì lại còn thuê thêm hai cô gái gọi đi cùng chết chỗ trong ngồi cô gái gọi đi cùng chết chỗ trong ngồi cô gái gọi đi cùng chết chỗ trong ngồi ngay trước mặt Quan Chi Lâm còn lừa cho ngay trước mặt Quan Chi Lâm còn lừa cho ngay trước mặt Quan Chi Lâm còn lừa cho Lưu Đức họ uống Coca có chứa thuốc kích Lưu Đức họ uống Coca có chứa thuốc kích Lưu Đức họ uống Coca có chứa thuốc kích thích giờ mà lộ ra thì chết toi thực sự thích giờ mà lộ ra thì chết toi thực sự thích giờ mà lộ ra thì chết toi thực sự muốn một cái thuốc có tác dụng luôn Lưu muốn một cái thuốc có tác dụng luôn Lưu muốn một cái thuốc có tác dụng luôn Lưu Đức Hoa kiềm chế không nổi nữa vô tình Đức Hoa kiềm chế không nổi nữa vô tình Đức Hoa kiềm chế không nổi nữa vô tình quay sang hôn nhầm nhỏ anh tinh thôi Đổi quay sang hôn nhầm nhỏ anh tinh thôi Đổi quay sang hôn nhầm nhỏ anh tinh thôi Đổi chỗ cho nó lành cái tay nó chỉ muốn bóp chỗ cho nó lành cái tay nó chỉ muốn bóp chỗ cho nó lành cái tay nó chỉ muốn bóp vú cái nghiệm thì chỉ đòi muốn hôn thật vú cái nghiệm thì chỉ đòi muốn hôn thật vú cái nghiệm thì chỉ đòi muốn hôn thật là không thể chịu nổi nữa đành phải đứng là không thể chịu nổi nữa đành phải đứng là không thể chịu nổi nữa đành phải đứng lên giải thích tất cả mọi chuyện với cô lên giải thích tất cả mọi chuyện với cô lên giải thích tất cả mọi chuyện với cô gái Nhân Diện hôn Hương Quan Chi Lâm cho gái Nhân Diện hôn Hương Quan Chi Lâm cho gái Nhân Diện hôn Hương Quan Chi Lâm cho thỏa mãn cơn khát Thế là kế hoạch hóa thỏa mãn cơn khát Thế là kế hoạch hóa thỏa mãn cơn khát Thế là kế hoạch hóa đánh của anh kênh tôi hỏng không hôm sau đánh của anh kênh tôi hỏng không hôm sau đánh của anh kênh tôi hỏng không hôm sau anh tinh cùng Lưu Đức Hoa đến công ty anh tinh cùng Lưu Đức Hoa đến công ty anh tinh cùng Lưu Đức Hoa đến công ty làm việc đây là mùi lễ đàm phán ký hợp làm việc đây là mùi lễ đàm phán ký hợp làm việc đây là mùi lễ đàm phán ký hợp đồng hết sức quan trọng với vận mệnh của đồng hết sức quan trọng với vận mệnh của đồng hết sức quan trọng với vận mệnh của công ty anh Vinh lại bí mật cho thuốc tổ công ty anh Vinh lại bí mật cho thuốc tổ công ty anh Vinh lại bí mật cho thuốc tổ vòi thứ nhất của Chủ Tịch chợ hoa đến vòi thứ nhất của Chủ Tịch chợ hoa đến vòi thứ nhất của Chủ Tịch chợ hoa đến giờ gặp đối tác thì cơm buồn ở ấp đến giờ gặp đối tác thì cơm buồn ở ấp đến giờ gặp đối tác thì cơm buồn ở ấp đến tất cả rồi ghi để anh tinh ở lại tiếp tất cả rồi ghi để anh tinh ở lại tiếp tất cả rồi ghi để anh tinh ở lại tiếp khách theo sinh khi gọi lại ra tay đánh khách theo sinh khi gọi lại ra tay đánh khách theo sinh khi gọi lại ra tay đánh thì với các ra trò vừa đánh vừa chửi rủa thì với các ra trò vừa đánh vừa chửi rủa thì với các ra trò vừa đánh vừa chửi rủa vì người nhận ngày xưa dám xâm lược vì người nhận ngày xưa dám xâm lược vì người nhận ngày xưa dám xâm lược Trung Quốc đến khi ba người quay lại thì Trung Quốc đến khi ba người quay lại thì Trung Quốc đến khi ba người quay lại thì mọi chuyện đã đi quá giới hạn đối tác mọi chuyện đã đi quá giới hạn đối tác mọi chuyện đã đi quá giới hạn đối tác nhận hết hồn mà bỏ về vì thế thực định nhận hết hồn mà bỏ về vì thế thực định nhận hết hồn mà bỏ về vì thế thực định cũng lập tức đuổi việc Lưu Đức Hoa và cũng lập tức đuổi việc Lưu Đức Hoa và cũng lập tức đuổi việc Lưu Đức Hoa và anh Vinh cũng đạt là nhân viên thâm niên anh Vinh cũng đạt là nhân viên thâm niên anh Vinh cũng đạt là nhân viên thâm niên ở đây đã 20 năm nhưng vì lỗi lầm con ở đây đã 20 năm nhưng vì lỗi lầm con ở đây đã 20 năm nhưng vì lỗi lầm con trai quá lớn nên cũng xin từ chức đã trai quá lớn nên cũng xin từ chức đã trai quá lớn nên cũng xin từ chức đã xong việc nên anh tên gấp đồ rồi đi xong việc nên anh tên gấp đồ rồi đi xong việc nên anh tên gấp đồ rồi đi nhưng không ngờ hai người kia không hề nhưng không ngờ hai người kia không hề nhưng không ngờ hai người kia không hề biết mắng lại còn anh chỉ hỏi thăm đang biết mắng lại còn anh chỉ hỏi thăm đang biết mắng lại còn anh chỉ hỏi thăm đang nên còn làm bánh mật nhờ Chúc mừng sinh nên còn làm bánh mật nhờ Chúc mừng sinh nên còn làm bánh mật nhờ Chúc mừng sinh nhật hai người này sống quá thật thà nhật hai người này sống quá thật thà nhật hai người này sống quá thật thà tình cảm chẳng bằng danh lợi thì quan tình cảm chẳng bằng danh lợi thì quan tình cảm chẳng bằng danh lợi thì quan trọng thân thiết gia đình cùng nhau chơi trọng thân thiết gia đình cùng nhau chơi trọng thân thiết gia đình cùng nhau chơi đùa như một gia đình thật sự quả thật đùa như một gia đình thật sự quả thật đùa như một gia đình thật sự quả thật Điều này đã làm ta phải trái tim của anh Điều này đã làm ta phải trái tim của anh Điều này đã làm ta phải trái tim của anh tinh ám hại hai người góp này thật sự là tinh ám hại hai người góp này thật sự là tinh ám hại hai người góp này thật sự là không xứng đáng Nhưng chuyện không hay không xứng đáng Nhưng chuyện không hay không xứng đáng Nhưng chuyện không hay lại xảy ra khâu Thục Trinh vô tình nghe lại xảy ra khâu Thục Trinh vô tình nghe lại xảy ra khâu Thục Trinh vô tình nghe lén được câu chuyện của Sơn Tùng và Châu lén được câu chuyện của Sơn Tùng và Châu lén được câu chuyện của Sơn Tùng và Châu Tinh Trì nhiên kinh đến tận nơi của anh Tinh Trì nhiên kinh đến tận nơi của anh Tinh Trì nhiên kinh đến tận nơi của anh để trả thù cho bạn Chả hiểu sao chỗ nào để trả thù cho bạn Chả hiểu sao chỗ nào để trả thù cho bạn Chả hiểu sao chỗ nào anh tinh cũng cảm biến nhất từ không làm anh tinh cũng cảm biến nhất từ không làm anh tinh cũng cảm biến nhất từ không làm gì được gì được gì được Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha Hihi