Khi sát thủ phải tự tay bóp zái - review phim sát thủ xuyên không Looper

1,391,830
340
review phim sát thủ xuyên không Looper, review phim sát thủ vòng lặp review phim hay sát thủ thời gian tóm tắt phim sát thủ xuyên không review phim looper Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #satthu
có một ông lão đang sợ hãi chạy trốn có một ông lão đang sợ hãi chạy trốn có một ông lão đang sợ hãi chạy trốn được nhiên hỏi ngón tay của mình đâu rồi được nhiên hỏi ngón tay của mình đâu rồi được nhiên hỏi ngón tay của mình đâu rồi ông lão sở vào mặt thì thấy mũi không đã ông lão sở vào mặt thì thấy mũi không đã ông lão sở vào mặt thì thấy mũi không đã biến mất dưới cánh tay đột nhiên hiện biến mất dưới cánh tay đột nhiên hiện biến mất dưới cánh tay đột nhiên hiện lên dòng chữ Quay Về nhà ngay ông lão lên dòng chữ Quay Về nhà ngay ông lão lên dòng chữ Quay Về nhà ngay ông lão liền lái xe với tốc độ nhanh nhất khi liền lái xe với tốc độ nhanh nhất khi liền lái xe với tốc độ nhanh nhất khi đến nơi ông lão muốn là phanh nhưng kết đến nơi ông lão muốn là phanh nhưng kết đến nơi ông lão muốn là phanh nhưng kết quả là không đạt được thì ra bàn chân quả là không đạt được thì ra bàn chân quả là không đạt được thì ra bàn chân của ông vừa mới biến mất vì để dừng xe của ông vừa mới biến mất vì để dừng xe của ông vừa mới biến mất vì để dừng xe ông thì đánh tông thẳng vào thùng rác ông thì đánh tông thẳng vào thùng rác ông thì đánh tông thẳng vào thùng rác ông lão gặp những bước xuống xe nhưng ông lão gặp những bước xuống xe nhưng ông lão gặp những bước xuống xe nhưng chưa được hai bước thì cũng mặt nó cái chưa được hai bước thì cũng mặt nó cái chưa được hai bước thì cũng mặt nó cái chân còn lại đến được trước cửa nhà thì chân còn lại đến được trước cửa nhà thì chân còn lại đến được trước cửa nhà thì hai bàn tay cũng đã không còn rồi đột hai bàn tay cũng đã không còn rồi đột hai bàn tay cũng đã không còn rồi đột nhiên cánh cửa mở ra một khẩu súng ra nhiên cánh cửa mở ra một khẩu súng ra nhiên cánh cửa mở ra một khẩu súng ra bắn ông chết thôi tại chỗ thì ra bên bắn ông chết thôi tại chỗ thì ra bên bắn ông chết thôi tại chỗ thì ra bên trong bác sĩ đang phẫu thuật cơ thể uống trong bác sĩ đang phẫu thuật cơ thể uống trong bác sĩ đang phẫu thuật cơ thể uống nước trẻ mỗi khi chúng cắt một bộ phận nước trẻ mỗi khi chúng cắt một bộ phận nước trẻ mỗi khi chúng cắt một bộ phận trên cơ thể tương lai có mặt đi Cái đó trên cơ thể tương lai có mặt đi Cái đó trên cơ thể tương lai có mặt đi Cái đó dùng cho khách này thì mặc cho ông muốn dùng cho khách này thì mặc cho ông muốn dùng cho khách này thì mặc cho ông muốn làm gì thì cũng không thoát được Sở dĩ làm gì thì cũng không thoát được Sở dĩ làm gì thì cũng không thoát được Sở dĩ Họ làm như vậy thì đây là quy tắc của Họ làm như vậy thì đây là quy tắc của Họ làm như vậy thì đây là quy tắc của ngành sát thủ Xuyên Không chỉ có thời ngành sát thủ Xuyên Không chỉ có thời ngành sát thủ Xuyên Không chỉ có thời gian sống là 30 năm sau đó thì chắc chắn gian sống là 30 năm sau đó thì chắc chắn gian sống là 30 năm sau đó thì chắc chắn phải chết nếu không thì cả mốc thời gian phải chết nếu không thì cả mốc thời gian phải chết nếu không thì cả mốc thời gian sẽ bị xáo trộn vào năm 2050 hai con sẽ bị xáo trộn vào năm 2050 hai con sẽ bị xáo trộn vào năm 2050 hai con người đã chế tạo ra cỗ máy thời gian người đã chế tạo ra cỗ máy thời gian người đã chế tạo ra cỗ máy thời gian dùng ở chợ nên bọn Mafia sóng Người muốn dùng ở chợ nên bọn Mafia sóng Người muốn dùng ở chợ nên bọn Mafia sóng Người muốn biết rồi gửi về quá khứ giao cho sát thủ biết rồi gửi về quá khứ giao cho sát thủ biết rồi gửi về quá khứ giao cho sát thủ thời đó xử lý như vậy vừa không phạm tội thời đó xử lý như vậy vừa không phạm tội thời đó xử lý như vậy vừa không phạm tội vừa không để lại dấu vết gì nhưng khi em vừa không để lại dấu vết gì nhưng khi em vừa không để lại dấu vết gì nhưng khi em định làm sát thủ thì chỉ có thời hạn 30 định làm sát thủ thì chỉ có thời hạn 30 định làm sát thủ thì chỉ có thời hạn 30 năm bởi người tương lai không muốn sát năm bởi người tương lai không muốn sát năm bởi người tương lai không muốn sát thủ quá khứ sống đến thời đại của mình thủ quá khứ sống đến thời đại của mình thủ quá khứ sống đến thời đại của mình theo sẽ bị cảnh sát tra hỏi mà lộ ra mọi theo sẽ bị cảnh sát tra hỏi mà lộ ra mọi theo sẽ bị cảnh sát tra hỏi mà lộ ra mọi chuyện nên khi đến hạn 30 năm thì chính chuyện nên khi đến hạn 30 năm thì chính chuyện nên khi đến hạn 30 năm thì chính họ ở tương lai sẽ được gửi về quá khứ để họ ở tương lai sẽ được gửi về quá khứ để họ ở tương lai sẽ được gửi về quá khứ để cho sát thủ là chính bản thân mình giết cho sát thủ là chính bản thân mình giết cho sát thủ là chính bản thân mình giết đi từ đó tạo ra một vòng lặp vô hạn và đi từ đó tạo ra một vòng lặp vô hạn và đi từ đó tạo ra một vòng lặp vô hạn và các cắt củ này được gọi chung là các các cắt củ này được gọi chung là các các cắt củ này được gọi chung là các Super Nam chính vô cũng là một sát thủ Super Nam chính vô cũng là một sát thủ Super Nam chính vô cũng là một sát thủ xuyên không Công việc hàng ngày là cứ xuyên không Công việc hàng ngày là cứ xuyên không Công việc hàng ngày là cứ đến thời gian cố định sẽ đến địa điểm và đến thời gian cố định sẽ đến địa điểm và đến thời gian cố định sẽ đến địa điểm và cầm súng trường sẵn nạn nhân gửi tới là cầm súng trường sẵn nạn nhân gửi tới là cầm súng trường sẵn nạn nhân gửi tới là chỉ việc bóp cò rồi mang xác đi hỏa táng chỉ việc bóp cò rồi mang xác đi hỏa táng chỉ việc bóp cò rồi mang xác đi hỏa táng và lĩnh về những hỏi bạc hôm nay một và lĩnh về những hỏi bạc hôm nay một và lĩnh về những hỏi bạc hôm nay một người bạn của anh đã phạm một sai lầm người bạn của anh đã phạm một sai lầm người bạn của anh đã phạm một sai lầm lớn đó là không ra tay với phiên bản 30 lớn đó là không ra tay với phiên bản 30 lớn đó là không ra tay với phiên bản 30 năm sau của mình được gửi về dẫn tới năm sau của mình được gửi về dẫn tới năm sau của mình được gửi về dẫn tới người của tổ chức Đã tìm đến Gõ Cửa truy người của tổ chức Đã tìm đến Gõ Cửa truy người của tổ chức Đã tìm đến Gõ Cửa truy sát nhanh chóng dấu người bạn vào phòng sát nhanh chóng dấu người bạn vào phòng sát nhanh chóng dấu người bạn vào phòng bí mật rồi mới mở cửa cho đám sát thủ và bí mật rồi mới mở cửa cho đám sát thủ và bí mật rồi mới mở cửa cho đám sát thủ và khám nhà vì không tìm thấy Kẻ Trốn hát khám nhà vì không tìm thấy Kẻ Trốn hát khám nhà vì không tìm thấy Kẻ Trốn hát lên rô đã bị chết lớn nghi ngờ hỏi cung lên rô đã bị chết lớn nghi ngờ hỏi cung lên rô đã bị chết lớn nghi ngờ hỏi cung hắn nói một là khay gia vị trí người bạn hắn nói một là khay gia vị trí người bạn hắn nói một là khay gia vị trí người bạn hay là hắn sẽ cho Lật tung căn nhà và hay là hắn sẽ cho Lật tung căn nhà và hay là hắn sẽ cho Lật tung căn nhà và lấy hết tố bạo của Xô Viết không thể che lấy hết tố bạo của Xô Viết không thể che lấy hết tố bạo của Xô Viết không thể che giấu nên dù khai ra vị trí nên mới dẫn giấu nên dù khai ra vị trí nên mới dẫn giấu nên dù khai ra vị trí nên mới dẫn tới cậu chuyện ông lão bị chết ở Lúc đầu tới cậu chuyện ông lão bị chết ở Lúc đầu tới cậu chuyện ông lão bị chết ở Lúc đầu phim mà hôm nay lại đã đến ngày mình phim mà hôm nay lại đã đến ngày mình phim mà hôm nay lại đã đến ngày mình phải viết phiên bản giả cỗi ý thức đi phải viết phiên bản giả cỗi ý thức đi phải viết phiên bản giả cỗi ý thức đi đến địa điểm chỉ định cầm súng sẵn sàng đến địa điểm chỉ định cầm súng sẵn sàng đến địa điểm chỉ định cầm súng sẵn sàng mà sao đến giờ rồi chưa thấy mục phim mà sao đến giờ rồi chưa thấy mục phim mà sao đến giờ rồi chưa thấy mục phim xuất hiện anh là nghề nuôi rồi mà hôm xuất hiện anh là nghề nuôi rồi mà hôm xuất hiện anh là nghề nuôi rồi mà hôm nay mới có người đến trễ rồi đột nhiên nay mới có người đến trễ rồi đột nhiên nay mới có người đến trễ rồi đột nhiên một phiếu xuất hiện mà sao hắn không bị một phiếu xuất hiện mà sao hắn không bị một phiếu xuất hiện mà sao hắn không bị trói mà lại còn không bịt mặt thế kia trói mà lại còn không bịt mặt thế kia trói mà lại còn không bịt mặt thế kia nam chính vô lấy súng bắn Nhưng hắn đã nam chính vô lấy súng bắn Nhưng hắn đã nam chính vô lấy súng bắn Nhưng hắn đã nhanh hơn quay lưng đỡ đạn ngay lúc tôi nhanh hơn quay lưng đỡ đạn ngay lúc tôi nhanh hơn quay lưng đỡ đạn ngay lúc tôi lạc đạn thì đã ra phiên bản già này tấn lạc đạn thì đã ra phiên bản già này tấn lạc đạn thì đã ra phiên bản già này tấn công đến khi tỉnh lại thì phát hiện có công đến khi tỉnh lại thì phát hiện có công đến khi tỉnh lại thì phát hiện có một mảnh giấy trên người trên đó ghi Mau một mảnh giấy trên người trên đó ghi Mau một mảnh giấy trên người trên đó ghi Mau sẽ đi nhanh còn kịp rồi biết không biết sẽ đi nhanh còn kịp rồi biết không biết sẽ đi nhanh còn kịp rồi biết không biết được chính mình 30 năm sau thì tai họa được chính mình 30 năm sau thì tai họa được chính mình 30 năm sau thì tai họa đến rồi nhưng muốn bỏ trốn thì phải về đến rồi nhưng muốn bỏ trốn thì phải về đến rồi nhưng muốn bỏ trốn thì phải về nhà lấy tiền trước đã mà lúc này anh nhà lấy tiền trước đã mà lúc này anh nhà lấy tiền trước đã mà lúc này anh phát hiện trên thời gian là máy bay hơn phát hiện trên thời gian là máy bay hơn phát hiện trên thời gian là máy bay hơn xem ra tổ chức năng cho người đi tìm anh xem ra tổ chức năng cho người đi tìm anh xem ra tổ chức năng cho người đi tìm anh rồi về nhà thì phát hiện căn nhà đã bị rồi về nhà thì phát hiện căn nhà đã bị rồi về nhà thì phát hiện căn nhà đã bị với công như cái chuồng lợn mà đóng với công như cái chuồng lợn mà đóng với công như cái chuồng lợn mà đóng ngoặc bên cạnh vẫn còn màu thuốc hút dở ngoặc bên cạnh vẫn còn màu thuốc hút dở ngoặc bên cạnh vẫn còn màu thuốc hút dở chả mấy chốc thằng bạn sát thủ cũng đã chả mấy chốc thằng bạn sát thủ cũng đã chả mấy chốc thằng bạn sát thủ cũng đã quay lại rồi vội vàng Trốn vào trong góc quay lại rồi vội vàng Trốn vào trong góc quay lại rồi vội vàng Trốn vào trong góc nhân lúc hắn đang lấy vàng thì đánh đánh nhân lúc hắn đang lấy vàng thì đánh đánh nhân lúc hắn đang lấy vàng thì đánh đánh từ phía sau để hắn xuống hầm rồi đóng từ phía sau để hắn xuống hầm rồi đóng từ phía sau để hắn xuống hầm rồi đóng sập cửa lại anh muốn nói rằng nhất định sập cửa lại anh muốn nói rằng nhất định sập cửa lại anh muốn nói rằng nhất định anh đã giết được bản giả kia nhưng sự anh đã giết được bản giả kia nhưng sự anh đã giết được bản giả kia nhưng sự kịp nói xong thì thằng bạn đã bắn lên kịp nói xong thì thằng bạn đã bắn lên kịp nói xong thì thằng bạn đã bắn lên Suối xả hơn thế nữa sát thủ bên ngoài Suối xả hơn thế nữa sát thủ bên ngoài Suối xả hơn thế nữa sát thủ bên ngoài cũng đã xông vào dùng màu trắng chị ra cũng đã xông vào dùng màu trắng chị ra cũng đã xông vào dùng màu trắng chị ra phía ngoài cửa thoát hiểm và rửa tay ngã phía ngoài cửa thoát hiểm và rửa tay ngã phía ngoài cửa thoát hiểm và rửa tay ngã chúng dưới tầng 3 tòa nhà thời gian lúc chúng dưới tầng 3 tòa nhà thời gian lúc chúng dưới tầng 3 tòa nhà thời gian lúc này Ừ để phí cuộc đời của rô già ngày này Ừ để phí cuộc đời của rô già ngày này Ừ để phí cuộc đời của rô già ngày xưa ông cũng từng giết một phiên bản của xưa ông cũng từng giết một phiên bản của xưa ông cũng từng giết một phiên bản của mình và nhận được đống vàng trên lưng mình và nhận được đống vàng trên lưng mình và nhận được đống vàng trên lưng rồi hàng ngày đều làm những công việc rồi hàng ngày đều làm những công việc rồi hàng ngày đều làm những công việc giết rất nhàm chán thời gian nhanh chóng giết rất nhàm chán thời gian nhanh chóng giết rất nhàm chán thời gian nhanh chóng trôi qua như vậy 23 năm sau do trúng trôi qua như vậy 23 năm sau do trúng trôi qua như vậy 23 năm sau do trúng phải tiếng sét ái tình với một phụ nữ phải tiếng sét ái tình với một phụ nữ phải tiếng sét ái tình với một phụ nữ ông quyết định giải Nghệ và kết hôn với ông quyết định giải Nghệ và kết hôn với ông quyết định giải Nghệ và kết hôn với cô gái ấy bác thủ khi đã kết hôn sẽ có cô gái ấy bác thủ khi đã kết hôn sẽ có cô gái ấy bác thủ khi đã kết hôn sẽ có điểm yếu đó là sẽ muốn sống trọn đời chứ điểm yếu đó là sẽ muốn sống trọn đời chứ điểm yếu đó là sẽ muốn sống trọn đời chứ không phải chỉ là 30 năm thấy ngày mình không phải chỉ là 30 năm thấy ngày mình không phải chỉ là 30 năm thấy ngày mình sẽ bị đưa về quá khứ ngày một lần rồi sẽ bị đưa về quá khứ ngày một lần rồi sẽ bị đưa về quá khứ ngày một lần rồi bắt đầu thấy lo lắng Bây giờ có vợ rồi bắt đầu thấy lo lắng Bây giờ có vợ rồi bắt đầu thấy lo lắng Bây giờ có vợ rồi chỉ muốn hướng củ khoai suốt ngày mà chỉ muốn hướng củ khoai suốt ngày mà chỉ muốn hướng củ khoai suốt ngày mà thôi Nhưng mà ai sẽ cho ông Lương Thiện thôi Nhưng mà ai sẽ cho ông Lương Thiện thôi Nhưng mà ai sẽ cho ông Lương Thiện bởi rất nhanh tổ chức đã khử sát thủ đến bởi rất nhanh tổ chức đã khử sát thủ đến bởi rất nhanh tổ chức đã khử sát thủ đến mặt ông chúng giết vợ ông rồi đưa ông mặt ông chúng giết vợ ông rồi đưa ông mặt ông chúng giết vợ ông rồi đưa ông đến một công xưởng chúng trùng đầu trói đến một công xưởng chúng trùng đầu trói đến một công xưởng chúng trùng đầu trói tay rồi cột một đống vàng hỏi sau lưng tay rồi cột một đống vàng hỏi sau lưng tay rồi cột một đống vàng hỏi sau lưng do lúc này ham muốn sống trở lên mãnh do lúc này ham muốn sống trở lên mãnh do lúc này ham muốn sống trở lên mãnh liệt không hổ danh là một sát thủ đẳng liệt không hổ danh là một sát thủ đẳng liệt không hổ danh là một sát thủ đẳng khóc ông già sung dây xóa rồi nhanh khóc ông già sung dây xóa rồi nhanh khóc ông già sung dây xóa rồi nhanh chóng hạ gục hết mấy tên này mà do lúc chóng hạ gục hết mấy tên này mà do lúc chóng hạ gục hết mấy tên này mà do lúc này muốn quay trở vào cỗ máy thời gian này muốn quay trở vào cỗ máy thời gian này muốn quay trở vào cỗ máy thời gian để quay về quá khứ vợ do ở tương lai xảy để quay về quá khứ vợ do ở tương lai xảy để quay về quá khứ vợ do ở tương lai xảy ra chuyện vừa rồi nên rô ở quá khứ mới ra chuyện vừa rồi nên rô ở quá khứ mới ra chuyện vừa rồi nên rô ở quá khứ mới thấy nạn nhân đến muộn và khi rô giả thấy nạn nhân đến muộn và khi rô giả thấy nạn nhân đến muộn và khi rô giả xuất hiện thì mọi chuyện xảy ra như vừa xuất hiện thì mọi chuyện xảy ra như vừa xuất hiện thì mọi chuyện xảy ra như vừa lúc ở đầu phim Rô dài Đánh ngất rồi thể lúc ở đầu phim Rô dài Đánh ngất rồi thể lúc ở đầu phim Rô dài Đánh ngất rồi thể rồi bỏ trốn cứ nghĩ rằng rồi trẻ sẽ hiểu rồi bỏ trốn cứ nghĩ rằng rồi trẻ sẽ hiểu rồi bỏ trốn cứ nghĩ rằng rồi trẻ sẽ hiểu ra mọi chuyện và làm có ai người đôi trẻ ra mọi chuyện và làm có ai người đôi trẻ ra mọi chuyện và làm có ai người đôi trẻ phải nói là cứng đầu vãi cả nồi vừa trốn phải nói là cứng đầu vãi cả nồi vừa trốn phải nói là cứng đầu vãi cả nồi vừa trốn khỏi tổ chức vừa Muốn đi bắt bằng được khỏi tổ chức vừa Muốn đi bắt bằng được khỏi tổ chức vừa Muốn đi bắt bằng được mục tiêu rô già vừa chạy về nhà thì thấy mục tiêu rô già vừa chạy về nhà thì thấy mục tiêu rô già vừa chạy về nhà thì thấy rồi chảy ngã xuống ông lập tức mắn chất rồi chảy ngã xuống ông lập tức mắn chất rồi chảy ngã xuống ông lập tức mắn chất sát thủ để cứu bản thể của chính mình sát thủ để cứu bản thể của chính mình sát thủ để cứu bản thể của chính mình bởi rô chẻ tre thì ông cũng chết đến khi bởi rô chẻ tre thì ông cũng chết đến khi bởi rô chẻ tre thì ông cũng chết đến khi đôi trẻ tỉnh lại thì thấy rô giả đã biến đôi trẻ tỉnh lại thì thấy rô giả đã biến đôi trẻ tỉnh lại thì thấy rô giả đã biến mất rồi Anh nhớ lại câu chuyện phát thủ mất rồi Anh nhớ lại câu chuyện phát thủ mất rồi Anh nhớ lại câu chuyện phát thủ các chân tay lúc đầu phim nhìn Khắc chữ các chân tay lúc đầu phim nhìn Khắc chữ các chân tay lúc đầu phim nhìn Khắc chữ lên tay hẹn gặp rùa già quả nhiên cánh lên tay hẹn gặp rùa già quả nhiên cánh lên tay hẹn gặp rùa già quả nhiên cánh tay rô già cũng hiện lên vết sẹo của tay rô già cũng hiện lên vết sẹo của tay rô già cũng hiện lên vết sẹo của mình ngồi trẻ lát sau hai người cũng đến mình ngồi trẻ lát sau hai người cũng đến mình ngồi trẻ lát sau hai người cũng đến điểm hẹn rồi già nó luôn mục đích quay điểm hẹn rồi già nó luôn mục đích quay điểm hẹn rồi già nó luôn mục đích quay lại quá khứ không phải để gây rắc rối mà lại quá khứ không phải để gây rắc rối mà lại quá khứ không phải để gây rắc rối mà chỉ đơn giản là muốn biết rằng trùm cuối chỉ đơn giản là muốn biết rằng trùm cuối chỉ đơn giản là muốn biết rằng trùm cuối để cứu cô vợ ở tương lai thực sự vẫn để cứu cô vợ ở tương lai thực sự vẫn để cứu cô vợ ở tương lai thực sự vẫn muốn hướng của khoai với cô ấy hơn 30 muốn hướng của khoai với cô ấy hơn 30 muốn hướng của khoai với cô ấy hơn 30 năm nữa nên chỉ có cách đó là viết gì năm nữa nên chỉ có cách đó là viết gì năm nữa nên chỉ có cách đó là viết gì ông chủ của tổ chức ở tương lai khi còn ông chủ của tổ chức ở tương lai khi còn ông chủ của tổ chức ở tương lai khi còn bé Dù nói đã tìm ra được thân phận ba bé Dù nói đã tìm ra được thân phận ba bé Dù nói đã tìm ra được thân phận ba đứa trẻ cần phải viết viết chúng đi thì đứa trẻ cần phải viết viết chúng đi thì đứa trẻ cần phải viết viết chúng đi thì tổ chức sát thủ ở tương lai cũng sẽ tổ chức sát thủ ở tương lai cũng sẽ tổ chức sát thủ ở tương lai cũng sẽ không còn bởi tương lai đứa trẻ này sẽ không còn bởi tương lai đứa trẻ này sẽ không còn bởi tương lai đứa trẻ này sẽ trở thành lãnh đạo mới vô cùng dàn áp trở thành lãnh đạo mới vô cùng dàn áp trở thành lãnh đạo mới vô cùng dàn áp nghe nói đứa trẻ nhỏ đã nhìn thấy sát nghe nói đứa trẻ nhỏ đã nhìn thấy sát nghe nói đứa trẻ nhỏ đã nhìn thấy sát thủ bắn chết mẹ mình nên sẽ tàn ác ra thủ bắn chết mẹ mình nên sẽ tàn ác ra thủ bắn chết mẹ mình nên sẽ tàn ác ra tay giết hết tất cả các sát thủ vòng lọc tay giết hết tất cả các sát thủ vòng lọc tay giết hết tất cả các sát thủ vòng lọc nhưng rồi chảy nghe xong thì cũng mặc kệ nhưng rồi chảy nghe xong thì cũng mặc kệ nhưng rồi chảy nghe xong thì cũng mặc kệ hắn ở đây đang hưởng cả đống vàng sung hắn ở đây đang hưởng cả đống vàng sung hắn ở đây đang hưởng cả đống vàng sung sướng thì em nghĩ cái gì còn nói rằng sướng thì em nghĩ cái gì còn nói rằng sướng thì em nghĩ cái gì còn nói rằng hắn giết luôn cả bà vợ tương lai kia đi hắn giết luôn cả bà vợ tương lai kia đi hắn giết luôn cả bà vợ tương lai kia đi là xong như vậy tương lai và ta không bị là xong như vậy tương lai và ta không bị là xong như vậy tương lai và ta không bị giết và Rô giả cũng không phải quay lại giết và Rô giả cũng không phải quay lại giết và Rô giả cũng không phải quay lại nghe đến đây rồi ra tức giận đè rồi chẻ nghe đến đây rồi ra tức giận đè rồi chẻ nghe đến đây rồi ra tức giận đè rồi chẻ ra đánh sao tao lại có một phiên bản lỗi ra đánh sao tao lại có một phiên bản lỗi ra đánh sao tao lại có một phiên bản lỗi như thế này nhỉ ngay lúc này người của như thế này nhỉ ngay lúc này người của như thế này nhỉ ngay lúc này người của tổ chức đã dẫn gửi tới đây rồi lao vào tổ chức đã dẫn gửi tới đây rồi lao vào tổ chức đã dẫn gửi tới đây rồi lao vào bắn nhau loạn cả muốn chết rồi già rô bắn nhau loạn cả muốn chết rồi già rô bắn nhau loạn cả muốn chết rồi già rô dàng nhanh chân phóng qua cửa sổ bỏ chạy dàng nhanh chân phóng qua cửa sổ bỏ chạy dàng nhanh chân phóng qua cửa sổ bỏ chạy đám sát thủ cùng với rồi chạy cũng tức đám sát thủ cùng với rồi chạy cũng tức đám sát thủ cùng với rồi chạy cũng tức tóc đuổi theo bất chợt đám sát thủ nhận tóc đuổi theo bất chợt đám sát thủ nhận tóc đuổi theo bất chợt đám sát thủ nhận ra chẳng phải giết rồi trẻ thì zô già ra chẳng phải giết rồi trẻ thì zô già ra chẳng phải giết rồi trẻ thì zô già cũng chết hay sao Thế là do trẻ cũng cũng chết hay sao Thế là do trẻ cũng cũng chết hay sao Thế là do trẻ cũng phải hỏi sẽ tụt quần leo lên xe máy phải hỏi sẽ tụt quần leo lên xe máy phải hỏi sẽ tụt quần leo lên xe máy phóng thẳng vào trong bãi Ngô lần trốn phóng thẳng vào trong bãi Ngô lần trốn phóng thẳng vào trong bãi Ngô lần trốn mà rô chả biết chắc đô giả sẽ đi tìm đứa mà rô chả biết chắc đô giả sẽ đi tìm đứa mà rô chả biết chắc đô giả sẽ đi tìm đứa trẻ nên chỉ cần thì bọn trẻ rồi phục trẻ nên chỉ cần thì bọn trẻ rồi phục trẻ nên chỉ cần thì bọn trẻ rồi phục kích thước là xong đen gửi cho anh là kích thước là xong đen gửi cho anh là kích thước là xong đen gửi cho anh là lại tìm phải đứa trẻ khó xơi nhất đứa bé lại tìm phải đứa trẻ khó xơi nhất đứa bé lại tìm phải đứa trẻ khó xơi nhất đứa bé này cha đã chết sớm nên ở với mẹ sol la này cha đã chết sớm nên ở với mẹ sol la này cha đã chết sớm nên ở với mẹ sol la do phục kích ở đám mua mấy ngày liền mà do phục kích ở đám mua mấy ngày liền mà do phục kích ở đám mua mấy ngày liền mà vẫn chưa thấy phiên bản da của mình tới vẫn chưa thấy phiên bản da của mình tới vẫn chưa thấy phiên bản da của mình tới đây đến khi không chịu nổi xông ra ngoài đây đến khi không chịu nổi xông ra ngoài đây đến khi không chịu nổi xông ra ngoài thì kiệt sức và ngất miệng nó mắt khi thì kiệt sức và ngất miệng nó mắt khi thì kiệt sức và ngất miệng nó mắt khi tỉnh lại thì đã ở trong nhà của Shara tỉnh lại thì đã ở trong nhà của Shara tỉnh lại thì đã ở trong nhà của Shara ngay lúc này hàng trăm sát vụ của tổ ngay lúc này hàng trăm sát vụ của tổ ngay lúc này hàng trăm sát vụ của tổ chức dùng chụp khắp nơi bởi hai phiên chức dùng chụp khắp nơi bởi hai phiên chức dùng chụp khắp nơi bởi hai phiên bản của một người sống cùng một thời bản của một người sống cùng một thời bản của một người sống cùng một thời điểm sẽ gây ra xáo trộn và nhiễu loạn điểm sẽ gây ra xáo trộn và nhiễu loạn điểm sẽ gây ra xáo trộn và nhiễu loạn dòng thời gian sáng hôm sau Bà ổ cứng dòng thời gian sáng hôm sau Bà ổ cứng dòng thời gian sáng hôm sau Bà ổ cứng đuổi cổ rồi trẻ đi rồi chỉ còn cách kể đuổi cổ rồi trẻ đi rồi chỉ còn cách kể đuổi cổ rồi trẻ đi rồi chỉ còn cách kể hết cậu chuyện với bà mẹ trẻ 30 năm mang hết cậu chuyện với bà mẹ trẻ 30 năm mang hết cậu chuyện với bà mẹ trẻ 30 năm mang con người sẽ tạo ra cỗ máy thời gian và con người sẽ tạo ra cỗ máy thời gian và con người sẽ tạo ra cỗ máy thời gian và có một sát thủ đang dưới đây để giết con có một sát thủ đang dưới đây để giết con có một sát thủ đang dưới đây để giết con của bà ta là lập tức thỏa thuận với rồi của bà ta là lập tức thỏa thuận với rồi của bà ta là lập tức thỏa thuận với rồi trẻ rằng cả hai cái phục kích để giết trẻ rằng cả hai cái phục kích để giết trẻ rằng cả hai cái phục kích để giết chết dâu ra nhưng vài ngày ở đây mà rô chết dâu ra nhưng vài ngày ở đây mà rô chết dâu ra nhưng vài ngày ở đây mà rô già vẫn chưa thấy tới nhớ chả nhận ra già vẫn chưa thấy tới nhớ chả nhận ra già vẫn chưa thấy tới nhớ chả nhận ra rồi chạy đã thức mấy ngày để bảo vệ mình rồi chạy đã thức mấy ngày để bảo vệ mình rồi chạy đã thức mấy ngày để bảo vệ mình liền mắng mỏ mẹ sao không thay ga cho liền mắng mỏ mẹ sao không thay ga cho liền mắng mỏ mẹ sao không thay ga cho người ta ngủ mà mẹ nói mẹ phải ở gần để người ta ngủ mà mẹ nói mẹ phải ở gần để người ta ngủ mà mẹ nói mẹ phải ở gần để bảo vệ con thế là đứa trẻ rất công bằng bảo vệ con thế là đứa trẻ rất công bằng bảo vệ con thế là đứa trẻ rất công bằng cờ rồi mắng thẳng vào mặt Sala mà Mẹ cờ rồi mắng thẳng vào mặt Sala mà Mẹ cờ rồi mắng thẳng vào mặt Sala mà Mẹ nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ đây làm nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ đây làm nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ đây làm gì phải trẻ con đây Có Lẽ Là Một Ác Quỷ gì phải trẻ con đây Có Lẽ Là Một Ác Quỷ gì phải trẻ con đây Có Lẽ Là Một Ác Quỷ cô vội vàng bỏ trốn vào két an toàn vì cô vội vàng bỏ trốn vào két an toàn vì cô vội vàng bỏ trốn vào két an toàn vì biết rằng nữa chảy mà tức giận thì không biết rằng nữa chảy mà tức giận thì không biết rằng nữa chảy mà tức giận thì không phải chuyện đùa xa là nhớ mình mấy tiếng phải chuyện đùa xa là nhớ mình mấy tiếng phải chuyện đùa xa là nhớ mình mấy tiếng rồi mới dám ra nhưng rồi tình cảm mẫu tử rồi mới dám ra nhưng rồi tình cảm mẫu tử rồi mới dám ra nhưng rồi tình cảm mẫu tử khiến cô tha thứ cho nó tối hôm đó Và mẹ khiến cô tha thứ cho nó tối hôm đó Và mẹ khiến cô tha thứ cho nó tối hôm đó Và mẹ sẽ đến ngày tín dụng cơ thể rạo rực sẽ đến ngày tín dụng cơ thể rạo rực sẽ đến ngày tín dụng cơ thể rạo rực khiến bà ta không thể nào ngủ nổi dẫn khiến bà ta không thể nào ngủ nổi dẫn khiến bà ta không thể nào ngủ nổi dẫn tới hành vi sai trái lao hoặc ép ngang tới hành vi sai trái lao hoặc ép ngang tới hành vi sai trái lao hoặc ép ngang chính phải nướng củ khoai Nhưng sáng chính phải nướng củ khoai Nhưng sáng chính phải nướng củ khoai Nhưng sáng ngày hôm sau rồi Trẻ xuống nhà đã thấy ngày hôm sau rồi Trẻ xuống nhà đã thấy ngày hôm sau rồi Trẻ xuống nhà đã thấy sao là bị cũng trễ rồi mà kẻ nhó là một sao là bị cũng trễ rồi mà kẻ nhó là một sao là bị cũng trễ rồi mà kẻ nhó là một người quan trọng của tổ chức cho trẻ vì người quan trọng của tổ chức cho trẻ vì người quan trọng của tổ chức cho trẻ vì bảo vệ hai mẹ con nên đã chủ động đầu bảo vệ hai mẹ con nên đã chủ động đầu bảo vệ hai mẹ con nên đã chủ động đầu hàng lúc này đi chảy lặng lẽ đi dưới cầu hàng lúc này đi chảy lặng lẽ đi dưới cầu hàng lúc này đi chảy lặng lẽ đi dưới cầu thang Anh quay chúng sanh chiến dịch sợ thang Anh quay chúng sanh chiến dịch sợ thang Anh quay chúng sanh chiến dịch sợ hãi ngã xuống Sala thấy vậy vội vàng kéo hãi ngã xuống Sala thấy vậy vội vàng kéo hãi ngã xuống Sala thấy vậy vội vàng kéo rồi chạy ra bên ngoài nhưng mà tại sao rồi chạy ra bên ngoài nhưng mà tại sao rồi chạy ra bên ngoài nhưng mà tại sao con trai bị té mà bà mẹ lại kéo rồi chạy con trai bị té mà bà mẹ lại kéo rồi chạy con trai bị té mà bà mẹ lại kéo rồi chạy ra một giây sau đồ vật trong nhà đột ra một giây sau đồ vật trong nhà đột ra một giây sau đồ vật trong nhà đột nhiên Mai lên nữa bé thức dậy Trong Chớp nhiên Mai lên nữa bé thức dậy Trong Chớp nhiên Mai lên nữa bé thức dậy Trong Chớp Mắt Sát Thủ đã bị nghiền nát cả căn nhà Mắt Sát Thủ đã bị nghiền nát cả căn nhà Mắt Sát Thủ đã bị nghiền nát cả căn nhà cũng bị nổ tung đến lúc này rồi trẻ mới cũng bị nổ tung đến lúc này rồi trẻ mới cũng bị nổ tung đến lúc này rồi trẻ mới biết thì ra sheet có siêu năng lực và nó biết thì ra sheet có siêu năng lực và nó biết thì ra sheet có siêu năng lực và nó chính là thủ lĩnh động tác của hội sát chính là thủ lĩnh động tác của hội sát chính là thủ lĩnh động tác của hội sát thủ trong tương lai Vậy thì nhất định thủ trong tương lai Vậy thì nhất định thủ trong tương lai Vậy thì nhất định không được để nó sống vô cầm súng đuổi không được để nó sống vô cầm súng đuổi không được để nó sống vô cầm súng đuổi cậu bé ra đến ruộng ngô nhưng khi thấy cậu bé ra đến ruộng ngô nhưng khi thấy cậu bé ra đến ruộng ngô nhưng khi thấy thích thì tâm trạng anh lại thay đổi một thích thì tâm trạng anh lại thay đổi một thích thì tâm trạng anh lại thay đổi một đứa trẻ đáng thương thế này làm sao anh đứa trẻ đáng thương thế này làm sao anh đứa trẻ đáng thương thế này làm sao anh nỡ ra tay hơi nữa sao là nói nhất định nỡ ra tay hơi nữa sao là nói nhất định nỡ ra tay hơi nữa sao là nói nhất định sẽ dạy con thành người nên rối chẻ mềm sẽ dạy con thành người nên rối chẻ mềm sẽ dạy con thành người nên rối chẻ mềm lòng anh quyết định tha cho cậu bé để lòng anh quyết định tha cho cậu bé để lòng anh quyết định tha cho cậu bé để hai mẹ con chạy trước nghĩa bên này vô hai mẹ con chạy trước nghĩa bên này vô hai mẹ con chạy trước nghĩa bên này vô già đã bị Nhóm kia bắt về trụ sở một lần già đã bị Nhóm kia bắt về trụ sở một lần già đã bị Nhóm kia bắt về trụ sở một lần nữa rồi lại có thể thoát ra xử lý những nữa rồi lại có thể thoát ra xử lý những nữa rồi lại có thể thoát ra xử lý những cái áp giải cầm số máy phải đạn giết hết cái áp giải cầm số máy phải đạn giết hết cái áp giải cầm số máy phải đạn giết hết cả 1 đánh người anh tức giận lao vào trụ cả 1 đánh người anh tức giận lao vào trụ cả 1 đánh người anh tức giận lao vào trụ sở giết hết cả đống vu vơ bên trong là sở giết hết cả đống vu vơ bên trong là sở giết hết cả đống vu vơ bên trong là đám sát Hùng chưa Sẵn cũng bị hạ gục đám sát Hùng chưa Sẵn cũng bị hạ gục đám sát Hùng chưa Sẵn cũng bị hạ gục bằng túi lựu đạn khoang ra phía bên này bằng túi lựu đạn khoang ra phía bên này bằng túi lựu đạn khoang ra phía bên này rồi chảy ra đứng chặn đường cho hai mẹ rồi chảy ra đứng chặn đường cho hai mẹ rồi chảy ra đứng chặn đường cho hai mẹ con chạy dồi dào đã tới vất một khỏi con chạy dồi dào đã tới vất một khỏi con chạy dồi dào đã tới vất một khỏi vành dối yêu cầu rồi chạy biến đi nhưng vành dối yêu cầu rồi chạy biến đi nhưng vành dối yêu cầu rồi chạy biến đi nhưng rồi trẻ cứng đầu nói mày có ngon thì rồi trẻ cứng đầu nói mày có ngon thì rồi trẻ cứng đầu nói mày có ngon thì xông vào mà đớp tôi mà xét thì ông cũng xông vào mà đớp tôi mà xét thì ông cũng xông vào mà đớp tôi mà xét thì ông cũng anh rô già nói rằng thứ mà cậu bảo vệ anh rô già nói rằng thứ mà cậu bảo vệ anh rô già nói rằng thứ mà cậu bảo vệ chính là một con ác quỷ Đợi khi nó lớn chính là một con ác quỷ Đợi khi nó lớn chính là một con ác quỷ Đợi khi nó lớn lên thì hàng trăm người phải chết mỗi lên thì hàng trăm người phải chết mỗi lên thì hàng trăm người phải chết mỗi ngày đang nói đến đây thì đột nhiên một ngày đang nói đến đây thì đột nhiên một ngày đang nói đến đây thì đột nhiên một thằng đi qua phá đám hàng sát thủ kia thằng đi qua phá đám hàng sát thủ kia thằng đi qua phá đám hàng sát thủ kia tiếp tục quay lại bán anh rồi sẻ liên tiếp tục quay lại bán anh rồi sẻ liên tiếp tục quay lại bán anh rồi sẻ liên tiếp sóc lọ cho một cái sát thủ banh não tiếp sóc lọ cho một cái sát thủ banh não tiếp sóc lọ cho một cái sát thủ banh não ngước nhìn lên thì zô giả đã biến mất ngước nhìn lên thì zô giả đã biến mất ngước nhìn lên thì zô giả đã biến mất rồi phía bên này sao ra đang lái xe bỏ rồi phía bên này sao ra đang lái xe bỏ rồi phía bên này sao ra đang lái xe bỏ chạy thì zô già đã chặn đường trước mặt chạy thì zô già đã chặn đường trước mặt chạy thì zô già đã chặn đường trước mặt cô Đạt hết ga chạy thẳng về phía ông rùa cô Đạt hết ga chạy thẳng về phía ông rùa cô Đạt hết ga chạy thẳng về phía ông rùa già bình tĩnh cả súng đùng đùng vào già bình tĩnh cả súng đùng đùng vào già bình tĩnh cả súng đùng đùng vào trước đây đứa trẻ vô tình Điều này khiến trước đây đứa trẻ vô tình Điều này khiến trước đây đứa trẻ vô tình Điều này khiến sức sợ hãi siêu năng lực Bộc Phát chiếc sức sợ hãi siêu năng lực Bộc Phát chiếc sức sợ hãi siêu năng lực Bộc Phát chiếc xe trong chớp mắt Lật Ngửa lên trời hai xe trong chớp mắt Lật Ngửa lên trời hai xe trong chớp mắt Lật Ngửa lên trời hai mẹ con đành phải xuống xe chạy bộ rô dài mẹ con đành phải xuống xe chạy bộ rô dài mẹ con đành phải xuống xe chạy bộ rô dài nhiều năm chơi gái nên mắt mờ chân run nhiều năm chơi gái nên mắt mờ chân run nhiều năm chơi gái nên mắt mờ chân run kết quả là ván trượt qua mặt của ship kết quả là ván trượt qua mặt của ship kết quả là ván trượt qua mặt của ship thôi Quả này chắc sinh Vĩnh biệt thự thôi Quả này chắc sinh Vĩnh biệt thự thôi Quả này chắc sinh Vĩnh biệt thự luôn rồi sức Ấn Độ khiến toàn bộ đất luôn rồi sức Ấn Độ khiến toàn bộ đất luôn rồi sức Ấn Độ khiến toàn bộ đất khác trong cánh đồng bay lên tất cả các khác trong cánh đồng bay lên tất cả các khác trong cánh đồng bay lên tất cả các vật thể trong bán kính 100 m chiều bay vật thể trong bán kính 100 m chiều bay vật thể trong bán kính 100 m chiều bay lơ lửng rồi trẻ lúc này cũng đã đuổi lơ lửng rồi trẻ lúc này cũng đã đuổi lơ lửng rồi trẻ lúc này cũng đã đuổi theo đến đây thích lúc này cũng đã chuẩn theo đến đây thích lúc này cũng đã chuẩn theo đến đây thích lúc này cũng đã chuẩn bị giết chết dâu già Đúng lúc này sao ra bị giết chết dâu già Đúng lúc này sao ra bị giết chết dâu già Đúng lúc này sao ra vội vàng Khuyên Bảo và nói yêu con nhiều vội vàng Khuyên Bảo và nói yêu con nhiều vội vàng Khuyên Bảo và nói yêu con nhiều lắm cậu bé rất nước mắt thu hồi siêu lắm cậu bé rất nước mắt thu hồi siêu lắm cậu bé rất nước mắt thu hồi siêu năng lực lại nhưng rồi già vẫn không từ năng lực lại nhưng rồi già vẫn không từ năng lực lại nhưng rồi già vẫn không từ bỏ ông nhặt chúng lên định bán đứa trẻ bỏ ông nhặt chúng lên định bán đứa trẻ bỏ ông nhặt chúng lên định bán đứa trẻ nhưng mà mẹ lại thắng trước mũi xuống nhưng mà mẹ lại thắng trước mũi xuống nhưng mà mẹ lại thắng trước mũi xuống che chắn cho con cảnh tượng này khiến vô che chắn cho con cảnh tượng này khiến vô che chắn cho con cảnh tượng này khiến vô sẽ cảm những mẫu tử khoảnh khắc đó dùng sẽ cảm những mẫu tử khoảnh khắc đó dùng sẽ cảm những mẫu tử khoảnh khắc đó dùng như anh đã hiểu ra vấn đề Nếu anh không như anh đã hiểu ra vấn đề Nếu anh không như anh đã hiểu ra vấn đề Nếu anh không can thiệp thì zô già sẽ bắn chết sao ra can thiệp thì zô già sẽ bắn chết sao ra can thiệp thì zô già sẽ bắn chết sao ra từ đó sẽ kích thích mầm mống tội ác từ đó sẽ kích thích mầm mống tội ác từ đó sẽ kích thích mầm mống tội ác trong tiếp này Nở và tương lai sẽ biến trong tiếp này Nở và tương lai sẽ biến trong tiếp này Nở và tương lai sẽ biến thành Ông Trùm Mafia độc ác báo thù tất thành Ông Trùm Mafia độc ác báo thù tất thành Ông Trùm Mafia độc ác báo thù tất cả các Super Anh nghĩ rằng chỉ còn một cả các Super Anh nghĩ rằng chỉ còn một cả các Super Anh nghĩ rằng chỉ còn một cách duy nhất rồi dứt khoát cầm súng lên cách duy nhất rồi dứt khoát cầm súng lên cách duy nhất rồi dứt khoát cầm súng lên tự kết liễu đời mình rồi giả lập tức cảm tự kết liễu đời mình rồi giả lập tức cảm tự kết liễu đời mình rồi giả lập tức cảm thấy đau đớn khủng khiếp và sau đó biến thấy đau đớn khủng khiếp và sau đó biến thấy đau đớn khủng khiếp và sau đó biến mất khỏi đây Vậy là dòng thời gian đã mất khỏi đây Vậy là dòng thời gian đã mất khỏi đây Vậy là dòng thời gian đã được viết lại chị sẽ không trở thành ông được viết lại chị sẽ không trở thành ông được viết lại chị sẽ không trở thành ông trùm độc ác nữa mà cậu bé đã trở thành trùm độc ác nữa mà cậu bé đã trở thành trùm độc ác nữa mà cậu bé đã trở thành một người tốt dưới sự dạy bảo của người một người tốt dưới sự dạy bảo của người một người tốt dưới sự dạy bảo của người mẹ bộ phim hành động viễn tưởng hôm nay mẹ bộ phim hành động viễn tưởng hôm nay mẹ bộ phim hành động viễn tưởng hôm nay có phải khá rối não nhưng phải nói rằng có phải khá rối não nhưng phải nói rằng có phải khá rối não nhưng phải nói rằng bộ phim ý nghĩ Vãi nồi dù bạn có kiếm bộ phim ý nghĩ Vãi nồi dù bạn có kiếm bộ phim ý nghĩ Vãi nồi dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền thì chết rồi cũng được bao nhiêu tiền thì chết rồi cũng được bao nhiêu tiền thì chết rồi cũng chẳng mang được theo và đừng cố thay đổi chẳng mang được theo và đừng cố thay đổi chẳng mang được theo và đừng cố thay đổi những chuyện trong quá khứ làm gì mà những chuyện trong quá khứ làm gì mà những chuyện trong quá khứ làm gì mà sống tốt ở hiện tại mới là điều quan sống tốt ở hiện tại mới là điều quan sống tốt ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ trọng nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ trọng nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2