Khi Doctor Strange giải mã chiếc Hộp Quỷ Enigma - Review Phim Người Giải Mã

858,066
291
Review Phim Người Giải Mã - Khi Doctor Strange giải mã chiếc Hộp Quỷ Enigma - chứa 1680 tỷ mật mã review phim hay người giải mã chiếc hộp quỷ tóm tắt phim người giải mã Imitation Game review phim Imitation Game Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #reviewphimhay
khi người này đang di chuyển tấm phim khi người này đang di chuyển tấm phim khi người này đang di chuyển tấm phim trong suốt một cái kỳ quái dưới ánh này trong suốt một cái kỳ quái dưới ánh này trong suốt một cái kỳ quái dưới ánh này các cô Hương trên dưới Dần dần chúng các cô Hương trên dưới Dần dần chúng các cô Hương trên dưới Dần dần chúng khóc nhưng vẫn có nhiều khai hội ánh khóc nhưng vẫn có nhiều khai hội ánh khóc nhưng vẫn có nhiều khai hội ánh sáng bị lộ ra người ở bên cạnh đặc biệt sáng bị lộ ra người ở bên cạnh đặc biệt sáng bị lộ ra người ở bên cạnh đặc biệt đang tính vô cùng gấp gáp lặng ngắt như đang tính vô cùng gấp gáp lặng ngắt như đang tính vô cùng gấp gáp lặng ngắt như tờ tiếng chuông vang lên đèn phía dưới tờ tiếng chuông vang lên đèn phía dưới tờ tiếng chuông vang lên đèn phía dưới cũng bắt đầu tính toán cũng bị bọn át cũng bắt đầu tính toán cũng bị bọn át cũng bắt đầu tính toán cũng bị bọn át thành cục thời gian đã tới lại phải bắt thành cục thời gian đã tới lại phải bắt thành cục thời gian đã tới lại phải bắt đầu lại bọn họ tưởng dậm chân hãy đến đầu lại bọn họ tưởng dậm chân hãy đến đầu lại bọn họ tưởng dậm chân hãy đến thấu xương các bộ này làm sao có thể thấu xương các bộ này làm sao có thể thấu xương các bộ này làm sao có thể giải được Chinh Phục hồi chứ chưa có quy giải được Chinh Phục hồi chứ chưa có quy giải được Chinh Phục hồi chứ chưa có quy là gì đó là một chiếc hộp có chứa 1580 là gì đó là một chiếc hộp có chứa 1580 là gì đó là một chiếc hộp có chứa 1580 tiền mật mã thì tất cả các mật mã cần tiền mật mã thì tất cả các mật mã cần tiền mật mã thì tất cả các mật mã cần phải mất tới 20 triệu năm thời gian để phải mất tới 20 triệu năm thời gian để phải mất tới 20 triệu năm thời gian để phá giải mật mã lại chỉ có 20 phút nhưng phá giải mật mã lại chỉ có 20 phút nhưng phá giải mật mã lại chỉ có 20 phút nhưng chiếc hộp này lại chính là chìa khóa phá chiếc hộp này lại chính là chìa khóa phá chiếc hộp này lại chính là chìa khóa phá giải tin tình báo Đức phá một phút sẽ có giải tin tình báo Đức phá một phút sẽ có giải tin tình báo Đức phá một phút sẽ có ba người lính Anh từ trận nó chính là cụ ba người lính Anh từ trận nó chính là cụ ba người lính Anh từ trận nó chính là cụ mày innis mơ người thanh niên kênh Today mày innis mơ người thanh niên kênh Today mày innis mơ người thanh niên kênh Today ngày lại nói rằng anh có thể hóa giải ngày lại nói rằng anh có thể hóa giải ngày lại nói rằng anh có thể hóa giải Tướng Quân tức giận muốn bảo anh cút đi Tướng Quân tức giận muốn bảo anh cút đi Tướng Quân tức giận muốn bảo anh cút đi anh đánh được túi chống quân anh nhất anh đánh được túi chống quân anh nhất anh đánh được túi chống quân anh nhất định sẽ làm được tướng quân sang một đội định sẽ làm được tướng quân sang một đội định sẽ làm được tướng quân sang một đội nhỏ trong đội nào này có kiện tướng cờ nhỏ trong đội nào này có kiện tướng cờ nhỏ trong đội nào này có kiện tướng cờ vua của nước Anh có thiên tài toán học vua của nước Anh có thiên tài toán học vua của nước Anh có thiên tài toán học lừng danh có học giảng ngôn ngữ xuất sắc lừng danh có học giảng ngôn ngữ xuất sắc lừng danh có học giảng ngôn ngữ xuất sắc có thể nói là anh vài trong những anh có thể nói là anh vài trong những anh có thể nói là anh vài trong những anh Tài nhưng bọn họ đều có một đặc điểm Tài nhưng bọn họ đều có một đặc điểm Tài nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung đều không vừa mắt với trai nhưng chung đều không vừa mắt với trai nhưng chung đều không vừa mắt với trai nhưng không có bối cảnh kia nhưng thế này chỉ không có bối cảnh kia nhưng thế này chỉ không có bối cảnh kia nhưng thế này chỉ là làm việc lặng lẽ dán giấy lên để khóc là làm việc lặng lẽ dán giấy lên để khóc là làm việc lặng lẽ dán giấy lên để khóc bất thường anh đi tìm Tướng Quân nói bất thường anh đi tìm Tướng Quân nói bất thường anh đi tìm Tướng Quân nói rằng muốn hỏi nhận tướng quân 100.000 rằng muốn hỏi nhận tướng quân 100.000 rằng muốn hỏi nhận tướng quân 100.000 bảng anh thưởng thức tới rồi Tướng Quân bảng anh thưởng thức tới rồi Tướng Quân bảng anh thưởng thức tới rồi Tướng Quân đang nhặt lại hỏi anh muốn tiền để làm đang nhặt lại hỏi anh muốn tiền để làm đang nhặt lại hỏi anh muốn tiền để làm gì hóa ra Phương Linh đang thiết kế một gì hóa ra Phương Linh đang thiết kế một gì hóa ra Phương Linh đang thiết kế một loại máy nguyên nhân và trước khi bọn họ loại máy nguyên nhân và trước khi bọn họ loại máy nguyên nhân và trước khi bọn họ thất bại chính là để cho sức khỏe chống thất bại chính là để cho sức khỏe chống thất bại chính là để cho sức khỏe chống lại với máy móc đây thực sự là làm vơ lại với máy móc đây thực sự là làm vơ lại với máy móc đây thực sự là làm vơ giữa dòng này rắc rối lớn hơn lại tới giữa dòng này rắc rối lớn hơn lại tới giữa dòng này rắc rối lớn hơn lại tới Tướng Quân khinh thường Nhìn chàng thanh Tướng Quân khinh thường Nhìn chàng thanh Tướng Quân khinh thường Nhìn chàng thanh niên không có bối cảnh này hắn có thể niên không có bối cảnh này hắn có thể niên không có bối cảnh này hắn có thể tạo được chiếc máy quái quỷ gì chứ quay tạo được chiếc máy quái quỷ gì chứ quay tạo được chiếc máy quái quỷ gì chứ quay của tiếp tục làm việc đi hiệu này có thể của tiếp tục làm việc đi hiệu này có thể của tiếp tục làm việc đi hiệu này có thể nhịn được Sao không thể làm thế nào bây nhịn được Sao không thể làm thế nào bây nhịn được Sao không thể làm thế nào bây giờ chàng thanh niên hỏi cấp trên của giờ chàng thanh niên hỏi cấp trên của giờ chàng thanh niên hỏi cấp trên của Tuấn quân ông là ai tưởng con Trung Tuấn quân ông là ai tưởng con Trung Tuấn quân ông là ai tưởng con Trung thường trả lời thủ tướng anh chàng thanh thường trả lời thủ tướng anh chàng thanh thường trả lời thủ tướng anh chàng thanh niên quay người rồi đi anh thực sự đã niên quay người rồi đi anh thực sự đã niên quay người rồi đi anh thực sự đã viết một bức thư cho xương rumors kết viết một bức thư cho xương rumors kết viết một bức thư cho xương rumors kết quả ra sao hướng con ngọn tất cả mọi quả ra sao hướng con ngọn tất cả mọi quả ra sao hướng con ngọn tất cả mọi người của đội đến phòng làm việc ông nói người của đội đến phòng làm việc ông nói người của đội đến phòng làm việc ông nói với huynh còn có thể làm bất cứ việc gì với huynh còn có thể làm bất cứ việc gì với huynh còn có thể làm bất cứ việc gì mà cậu muốn thủ tướng Anh Hùng bức thư mà cậu muốn thủ tướng Anh Hùng bức thư mà cậu muốn thủ tướng Anh Hùng bức thư của anh đã còn được hỗ trợ sau này nếu của anh đã còn được hỗ trợ sau này nếu của anh đã còn được hỗ trợ sau này nếu có ai dám cản trở công việc nhận lập tức có ai dám cản trở công việc nhận lập tức có ai dám cản trở công việc nhận lập tức sa thải Thông Minh đã sa thải hay giáo sa thải Thông Minh đã sa thải hay giáo sa thải Thông Minh đã sa thải hay giáo sư chỉ biết ăn không ngồi rồi khi hai sư chỉ biết ăn không ngồi rồi khi hai sư chỉ biết ăn không ngồi rồi khi hai người còn thì lại ánh mắt mù hàng còn người còn thì lại ánh mắt mù hàng còn người còn thì lại ánh mắt mù hàng còn thu kinh thủy lực tại sao lại làm như thu kinh thủy lực tại sao lại làm như thu kinh thủy lực tại sao lại làm như vậy Nhất định phải làm như vậy muốn được vậy Nhất định phải làm như vậy muốn được vậy Nhất định phải làm như vậy muốn được biết nhất định phải các hội cho nhân dân biết nhất định phải các hội cho nhân dân biết nhất định phải các hội cho nhân dân được không được thì làm thế nào để mình được không được thì làm thế nào để mình được không được thì làm thế nào để mình đưa ra một cách Anh dán quảng cáo về trò đưa ra một cách Anh dán quảng cáo về trò đưa ra một cách Anh dán quảng cáo về trò chơi giải đố lên tường rất nhanh Sau đó chơi giải đố lên tường rất nhanh Sau đó chơi giải đố lên tường rất nhanh Sau đó tất cả mọi người đều chơi trò chơi này tất cả mọi người đều chơi trò chơi này tất cả mọi người đều chơi trò chơi này Đàn ông binh sĩ người già ở thời đại Đàn ông binh sĩ người già ở thời đại Đàn ông binh sĩ người già ở thời đại biến động này họ mà có được trò chơi có biến động này họ mà có được trò chơi có biến động này họ mà có được trò chơi có thể thư giãn như vậy Cho dù là ở dưới sự thể thư giãn như vậy Cho dù là ở dưới sự thể thư giãn như vậy Cho dù là ở dưới sự đổ nát Thiên Hương chiêu thức này thật đổ nát Thiên Hương chiêu thức này thật đổ nát Thiên Hương chiêu thức này thật sự quá chuyện trò chơi này đã mời gọi sự quá chuyện trò chơi này đã mời gọi sự quá chuyện trò chơi này đã mời gọi tới một lượng lớn người yêu thích giải tới một lượng lớn người yêu thích giải tới một lượng lớn người yêu thích giải đố nhanh chóng đã đến thời gian tiến đố nhanh chóng đã đến thời gian tiến đố nhanh chóng đã đến thời gian tiến hành Khảo sát điều khiến Thu Minh không hành Khảo sát điều khiến Thu Minh không hành Khảo sát điều khiến Thu Minh không ngờ tới là có người còn nhanh hơn so với ngờ tới là có người còn nhanh hơn so với ngờ tới là có người còn nhanh hơn so với anh một cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thông anh một cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thông anh một cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thông qua khảo sát tốc độ cực kỳ nhanh nhưng qua khảo sát tốc độ cực kỳ nhanh nhưng qua khảo sát tốc độ cực kỳ nhanh nhưng lại không dám mơ được bản thân trở thành lại không dám mơ được bản thân trở thành lại không dám mơ được bản thân trở thành nhân viên nghiên cứu gia đình cũng cho nhân viên nghiên cứu gia đình cũng cho nhân viên nghiên cứu gia đình cũng cho rằng con gái hoàn toàn không thích hợp rằng con gái hoàn toàn không thích hợp rằng con gái hoàn toàn không thích hợp tham gia vào quân đội bạn đoán xem Giang tham gia vào quân đội bạn đoán xem Giang tham gia vào quân đội bạn đoán xem Giang sẽ làm như thế nào Anh chạy đến nhà của sẽ làm như thế nào Anh chạy đến nhà của sẽ làm như thế nào Anh chạy đến nhà của cô nói chuyện với bố mẹ câu chuyện gia cô nói chuyện với bố mẹ câu chuyện gia cô nói chuyện với bố mẹ câu chuyện gia đình còn kéo cô gái tôi nói lý lẽ muốn đình còn kéo cô gái tôi nói lý lẽ muốn đình còn kéo cô gái tôi nói lý lẽ muốn cô Thu dọn hành lý đi quen với mình đồng cô Thu dọn hành lý đi quen với mình đồng cô Thu dọn hành lý đi quen với mình đồng thời đã sắp xếp xong hết tất cả cho cô thời đã sắp xếp xong hết tất cả cho cô thời đã sắp xếp xong hết tất cả cho cô cô gái hỏi tại sao lại giúp cô lung linh cô gái hỏi tại sao lại giúp cô lung linh cô gái hỏi tại sao lại giúp cô lung linh trả lời càng là những người không được trả lời càng là những người không được trả lời càng là những người không được đánh giá cao thì càng có khả năng đạt đánh giá cao thì càng có khả năng đạt đánh giá cao thì càng có khả năng đạt được thành tựu hơn người nhưng cuộc sống được thành tựu hơn người nhưng cuộc sống được thành tựu hơn người nhưng cuộc sống luôn vô tình các đồng nghiệp hoàn toàn luôn vô tình các đồng nghiệp hoàn toàn luôn vô tình các đồng nghiệp hoàn toàn không nghe theo anh cũng không tin tưởng không nghe theo anh cũng không tin tưởng không nghe theo anh cũng không tin tưởng chiếc máy kia có thể giải mã được mật mã chiếc máy kia có thể giải mã được mật mã chiếc máy kia có thể giải mã được mật mã hết lần này đến lần khác và đặc biệt xây hết lần này đến lần khác và đặc biệt xây hết lần này đến lần khác và đặc biệt xây dựng anh ta không hăng ném chiếc cốc về dựng anh ta không hăng ném chiếc cốc về dựng anh ta không hăng ném chiếc cốc về phía thông minh chỉ trích mình chỉ biết phía thông minh chỉ trích mình chỉ biết phía thông minh chỉ trích mình chỉ biết lao vào nghiên cứu máy móc không thể lao vào nghiên cứu máy móc không thể lao vào nghiên cứu máy móc không thể giải mã mật mã bọn họ đổ hết bạn lên đầu giải mã mật mã bọn họ đổ hết bạn lên đầu giải mã mật mã bọn họ đổ hết bạn lên đầu tư Linh bạn cho rằng như vậy là xong rồi tư Linh bạn cho rằng như vậy là xong rồi tư Linh bạn cho rằng như vậy là xong rồi sao còn có điều khủng khiếp hơn là tướng sao còn có điều khủng khiếp hơn là tướng sao còn có điều khủng khiếp hơn là tướng con trong lòng có thuốc mắc nghi ngờ con trong lòng có thuốc mắc nghi ngờ con trong lòng có thuốc mắc nghi ngờ Tara là giám hiệu Ông ta trả lời tung Tara là giám hiệu Ông ta trả lời tung Tara là giám hiệu Ông ta trả lời tung hết đồ vật của anh bởi vì thông minh hết đồ vật của anh bởi vì thông minh hết đồ vật của anh bởi vì thông minh không hòa hợp với đội không giao tiếp không hòa hợp với đội không giao tiếp không hòa hợp với đội không giao tiếp không vui đùa Thậm chí còn không liên không vui đùa Thậm chí còn không liên không vui đùa Thậm chí còn không liên lạc với người nhà toàn tâm toàn ý cho lạc với người nhà toàn tâm toàn ý cho lạc với người nhà toàn tâm toàn ý cho công việc người như vậy Nhất định là công việc người như vậy Nhất định là công việc người như vậy Nhất định là dáng điệu nhưng lại không tìm được bất dáng điệu nhưng lại không tìm được bất dáng điệu nhưng lại không tìm được bất kỳ chứng cứ nào còn Thu Linh vẫn như kỳ chứng cứ nào còn Thu Linh vẫn như kỳ chứng cứ nào còn Thu Linh vẫn như trước chỉ nghiên cứu máy móc của anh Anh trước chỉ nghiên cứu máy móc của anh Anh trước chỉ nghiên cứu máy móc của anh Anh muốn hóa giải được mật mã trước tiên này muốn hóa giải được mật mã trước tiên này muốn hóa giải được mật mã trước tiên này anh muốn phá mình nỗi đau tử thần kia anh muốn phá mình nỗi đau tử thần kia anh muốn phá mình nỗi đau tử thần kia trong chú là như thế nào đây chính là trong chú là như thế nào đây chính là trong chú là như thế nào đây chính là chăm chú nhưng con người ta không thể chăm chú nhưng con người ta không thể chăm chú nhưng con người ta không thể đơn phương được mãi được tìm sự giúp đỡ đơn phương được mãi được tìm sự giúp đỡ đơn phương được mãi được tìm sự giúp đỡ của người khác không phải giữ tình dục của người khác không phải giữ tình dục của người khác không phải giữ tình dục cô gái đưa ra chú ý cho anh muốn anh làm cô gái đưa ra chú ý cho anh muốn anh làm cô gái đưa ra chú ý cho anh muốn anh làm hoa giữa quan hệ anh đã từng nhìn thấy hoa giữa quan hệ anh đã từng nhìn thấy hoa giữa quan hệ anh đã từng nhìn thấy một người chua nào có dáng vẻ như thế một người chua nào có dáng vẻ như thế một người chua nào có dáng vẻ như thế nào chưa anh đưa cho lục địa mỗi người nào chưa anh đưa cho lục địa mỗi người nào chưa anh đưa cho lục địa mỗi người một quả táo sau đó kể cho họ nghe một một quả táo sau đó kể cho họ nghe một một quả táo sau đó kể cho họ nghe một câu chuyện cười nhạc nhẽo Mặc dù động câu chuyện cười nhạc nhẽo Mặc dù động câu chuyện cười nhạc nhẽo Mặc dù động nhiều không thể cười nhưng cũng ở lòng nhiều không thể cười nhưng cũng ở lòng nhiều không thể cười nhưng cũng ở lòng ra với anh ngày hôm đó bỗng ấy đã hoàn ra với anh ngày hôm đó bỗng ấy đã hoàn ra với anh ngày hôm đó bỗng ấy đã hoàn thành tất cả mọi người cực kỳ căng thẳng thành tất cả mọi người cực kỳ căng thẳng thành tất cả mọi người cực kỳ căng thẳng cỗ máy được Mở công tắc chiếc máy móc Cự cỗ máy được Mở công tắc chiếc máy móc Cự cỗ máy được Mở công tắc chiếc máy móc Cự Cơ em chuyển từng hàng từng bánh răng Cơ em chuyển từng hàng từng bánh răng Cơ em chuyển từng hàng từng bánh răng tác động lẫn nhau từng nhóm số liệu được tác động lẫn nhau từng nhóm số liệu được tác động lẫn nhau từng nhóm số liệu được vận tải nhưng vận hành được thời gian vận tải nhưng vận hành được thời gian vận tải nhưng vận hành được thời gian khá lâu vẫn không tính ra được mật mã khá lâu vẫn không tính ra được mật mã khá lâu vẫn không tính ra được mật mã Lần này thì Rắc Rối rồi tưởng phần nghe Lần này thì Rắc Rối rồi tưởng phần nghe Lần này thì Rắc Rối rồi tưởng phần nghe nói của mày không thành công 100000 và nói của mày không thành công 100000 và nói của mày không thành công 100000 và nhanh đổ xuống sông rồi ông ta hình bộ nhanh đổ xuống sông rồi ông ta hình bộ nhanh đổ xuống sông rồi ông ta hình bộ dẫn theo một nhóm người tới vụ Linh đi dẫn theo một nhóm người tới vụ Linh đi dẫn theo một nhóm người tới vụ Linh đi Bọn họ dùng chân nhà cửa để Ngã tư lên Bọn họ dùng chân nhà cửa để Ngã tư lên Bọn họ dùng chân nhà cửa để Ngã tư lên xuống đất không hư muốn bắt máy chiếc xuống đất không hư muốn bắt máy chiếc xuống đất không hư muốn bắt máy chiếc máy đang ngồi với các tính toán thêm máy đang ngồi với các tính toán thêm máy đang ngồi với các tính toán thêm chót bây giờ mà dừng thì tất cả công sức chót bây giờ mà dừng thì tất cả công sức chót bây giờ mà dừng thì tất cả công sức đổ về phụ huynh ra sức ngăn cản nhưng đổ về phụ huynh ra sức ngăn cản nhưng đổ về phụ huynh ra sức ngăn cản nhưng vẫn bị bắt lại đồng thời bị cảnh cáo cậu vẫn bị bắt lại đồng thời bị cảnh cáo cậu vẫn bị bắt lại đồng thời bị cảnh cáo cậu đã bị sa thải mà lúc này các đồng nghiệp đã bị sa thải mà lúc này các đồng nghiệp đã bị sa thải mà lúc này các đồng nghiệp đã đứng ra nếu như muốn gửi UBND chúng đã đứng ra nếu như muốn gửi UBND chúng đã đứng ra nếu như muốn gửi UBND chúng tôi cũng sẽ cùng đi với cô ấy cái gì gọi tôi cũng sẽ cùng đi với cô ấy cái gì gọi tôi cũng sẽ cùng đi với cô ấy cái gì gọi là đồng đội chính là đây Tướng Quân bất là đồng đội chính là đây Tướng Quân bất là đồng đội chính là đây Tướng Quân bất lực cho bọn họ thời gian một tháng nhớ lực cho bọn họ thời gian một tháng nhớ lực cho bọn họ thời gian một tháng nhớ không thì tất cả đều phải cố nói nhưng không thì tất cả đều phải cố nói nhưng không thì tất cả đều phải cố nói nhưng đối mặt với thất nghiệp bọn họ đều mỉm đối mặt với thất nghiệp bọn họ đều mỉm đối mặt với thất nghiệp bọn họ đều mỉm cười bọn họ đã trở thành những người có cười bọn họ đã trở thành những người có cười bọn họ đã trở thành những người có thể liên tưởng lẫn nhau nhưng bọn họ thể liên tưởng lẫn nhau nhưng bọn họ thể liên tưởng lẫn nhau nhưng bọn họ không thể vui mừng quá sớm không giống không thể vui mừng quá sớm không giống không thể vui mừng quá sớm không giống ra được mật mã đều của bọn họ cũng sẽ ra được mật mã đều của bọn họ cũng sẽ ra được mật mã đều của bọn họ cũng sẽ rơi xuống thậm chí trở thành thượng đế rơi xuống thậm chí trở thành thượng đế rơi xuống thậm chí trở thành thượng đế quốc gia thời gian một tháng nhanh chóng quốc gia thời gian một tháng nhanh chóng quốc gia thời gian một tháng nhanh chóng chỉ còn lại mấy ngày mất của bọn họ cải chỉ còn lại mấy ngày mất của bọn họ cải chỉ còn lại mấy ngày mất của bọn họ cải tiến ra sao cũng không thể xử lý hết tiến ra sao cũng không thể xử lý hết tiến ra sao cũng không thể xử lý hết 1.590 kỳ loại khả năng Rốt cuộc bọn họ 1.590 kỳ loại khả năng Rốt cuộc bọn họ 1.590 kỳ loại khả năng Rốt cuộc bọn họ phải làm như thế nào phải làm như thế nào phải làm như thế nào có một cô gái đã giúp tìm bọn họ Tại sao có một cô gái đã giúp tìm bọn họ Tại sao có một cô gái đã giúp tìm bọn họ Tại sao phải dự toán tất cả mọi khả năng chứ phải dự toán tất cả mọi khả năng chứ phải dự toán tất cả mọi khả năng chứ đúng Đây là vấn đề then chốt Tại sao đúng Đây là vấn đề then chốt Tại sao đúng Đây là vấn đề then chốt Tại sao phải khá dài tất cả mọi khả năng tôi phải khá dài tất cả mọi khả năng tôi phải khá dài tất cả mọi khả năng tôi sững người anh kích động làm đổ Real sững người anh kích động làm đổ Real sững người anh kích động làm đổ Real hiện tượng chảy người ở phía sau đều hiện tượng chảy người ở phía sau đều hiện tượng chảy người ở phía sau đều không đổi theo kịp bọn họ thao tác máy không đổi theo kịp bọn họ thao tác máy không đổi theo kịp bọn họ thao tác máy chỉ tính hay dùng bởi vì mỗi ngày đều có chỉ tính hay dùng bởi vì mỗi ngày đều có chỉ tính hay dùng bởi vì mỗi ngày đều có dự báo thời tiết như vậy Bọn họ Sự vận dự báo thời tiết như vậy Bọn họ Sự vận dự báo thời tiết như vậy Bọn họ Sự vận hành chính được thiết và hết Giai đoạn hành chính được thiết và hết Giai đoạn hành chính được thiết và hết Giai đoạn thuế Mở công tắc cũng nhấn khởi động một thuế Mở công tắc cũng nhấn khởi động một thuế Mở công tắc cũng nhấn khởi động một giây hai giây một phút Hai phút cỗ máy giây hai giây một phút Hai phút cỗ máy giây hai giây một phút Hai phút cỗ máy vào lớn trên vai giống như chiếc máy in vào lớn trên vai giống như chiếc máy in vào lớn trên vai giống như chiếc máy in em ờ sản sinh ra hàng loạt phản ứng liên em ờ sản sinh ra hàng loạt phản ứng liên em ờ sản sinh ra hàng loạt phản ứng liên tiếp vào cuộc chiến dừng lại Có kết quả tiếp vào cuộc chiến dừng lại Có kết quả tiếp vào cuộc chiến dừng lại Có kết quả rồi sao chúng mình vận dụng không được rồi sao chúng mình vận dụng không được rồi sao chúng mình vận dụng không được tính toán dùng trong dòng mật mã sắp xếp tính toán dùng trong dòng mật mã sắp xếp tính toán dùng trong dòng mật mã sắp xếp những chữ cái bất quy tắc thành một câu những chữ cái bất quy tắc thành một câu những chữ cái bất quy tắc thành một câu đơn giản có nghĩa đây là tinh tình báo đơn giản có nghĩa đây là tinh tình báo đơn giản có nghĩa đây là tinh tình báo quân sự quan trọng bọn họ đã thành công quân sự quan trọng bọn họ đã thành công quân sự quan trọng bọn họ đã thành công Thời Khắc này bọn họ rất vui mừng bọn họ Thời Khắc này bọn họ rất vui mừng bọn họ Thời Khắc này bọn họ rất vui mừng bọn họ đã không dám tin vào bản thân người năng đã không dám tin vào bản thân người năng đã không dám tin vào bản thân người năng như vậy Thật thỏa mãn có thể nói là khổ như vậy Thật thỏa mãn có thể nói là khổ như vậy Thật thỏa mãn có thể nói là khổ tận cam lai cực kỳ sung sướng chỉ một tận cam lai cực kỳ sung sướng chỉ một tận cam lai cực kỳ sung sướng chỉ một tùy thôi đã Nhưng bọn họ sẽ thuận lợi tùy thôi đã Nhưng bọn họ sẽ thuận lợi tùy thôi đã Nhưng bọn họ sẽ thuận lợi như vậy Sao nhanh chóng bọn họ đã hóa như vậy Sao nhanh chóng bọn họ đã hóa như vậy Sao nhanh chóng bọn họ đã hóa giải điều kinh gia truyền máu của kẻ giải điều kinh gia truyền máu của kẻ giải điều kinh gia truyền máu của kẻ định nước được dùng vào Ừ muốn tấn công định nước được dùng vào Ừ muốn tấn công định nước được dùng vào Ừ muốn tấn công thương hội 500 người của nước Anh thời thương hội 500 người của nước Anh thời thương hội 500 người của nước Anh thời gian tấn công là 20 phút sau A gọi vẫn gian tấn công là 20 phút sau A gọi vẫn gian tấn công là 20 phút sau A gọi vẫn còn chị vẫn kịp cúi xuống được những còn chị vẫn kịp cúi xuống được những còn chị vẫn kịp cúi xuống được những người ấy nhưng bọn họ không thể gọi được người ấy nhưng bọn họ không thể gọi được người ấy nhưng bọn họ không thể gọi được cuộc điện thoại này không thể cứu những cuộc điện thoại này không thể cứu những cuộc điện thoại này không thể cứu những người kia Bởi vì nếu như là như vậy quân người kia Bởi vì nếu như là như vậy quân người kia Bởi vì nếu như là như vậy quân đội nhưng sẽ đi được chúng ta đã hóa đội nhưng sẽ đi được chúng ta đã hóa đội nhưng sẽ đi được chúng ta đã hóa giải được mật mã của Isaac mờ tất cả giải được mật mã của Isaac mờ tất cả giải được mật mã của Isaac mờ tất cả những gì họ làm điều sẽ được sông đổ những gì họ làm điều sẽ được sông đổ những gì họ làm điều sẽ được sông đổ biển nói cách khác bọn họ muốn tính mạng biển nói cách khác bọn họ muốn tính mạng biển nói cách khác bọn họ muốn tính mạng của 510 ngày hai là bốn thắng chiến của 510 ngày hai là bốn thắng chiến của 510 ngày hai là bốn thắng chiến tranh lựa chọn như nào Đây là vấn đề khó tranh lựa chọn như nào Đây là vấn đề khó tranh lựa chọn như nào Đây là vấn đề khó khăn nhất càng khó khăn hơn là anh với khăn nhất càng khó khăn hơn là anh với khăn nhất càng khó khăn hơn là anh với một đồng nghiệp trẻ tuổi ở trong nhóm một đồng nghiệp trẻ tuổi ở trong nhóm một đồng nghiệp trẻ tuổi ở trong nhóm đang ở trên chiếc thuyền này cậu không đang ở trên chiếc thuyền này cậu không đang ở trên chiếc thuyền này cậu không thể dùng mắt mình anh trai vào chỗ chết thể dùng mắt mình anh trai vào chỗ chết thể dùng mắt mình anh trai vào chỗ chết cậu đã khóc cậu đau khổ cậu Cầu xin cậu đã khóc cậu đau khổ cậu Cầu xin cậu đã khóc cậu đau khổ cậu Cầu xin những người ở bên cạnh cậu nói sẽ không những người ở bên cạnh cậu nói sẽ không những người ở bên cạnh cậu nói sẽ không bị lần này mà người giúp phát hiện ra bị lần này mà người giúp phát hiện ra bị lần này mà người giúp phát hiện ra mật mã đã bị hóa giải đâu nhưng bọn họ mật mã đã bị hóa giải đâu nhưng bọn họ mật mã đã bị hóa giải đâu nhưng bọn họ đều nhất bọn họ không thể mạo hiểm như đều nhất bọn họ không thể mạo hiểm như đều nhất bọn họ không thể mạo hiểm như vậy khó nhiều chả được cả bầu trời bọn vậy khó nhiều chả được cả bầu trời bọn vậy khó nhiều chả được cả bầu trời bọn họ dùng tính mạng của 500 người và ảnh họ dùng tính mạng của 500 người và ảnh họ dùng tính mạng của 500 người và ảnh của chàng trai kia để lúc lấy việc bảo của chàng trai kia để lúc lấy việc bảo của chàng trai kia để lúc lấy việc bảo vệ bí mật đây chính là chiến tranh mà vệ bí mật đây chính là chiến tranh mà vệ bí mật đây chính là chiến tranh mà anh càng không thể ngồi được lựa chọn anh càng không thể ngồi được lựa chọn anh càng không thể ngồi được lựa chọn khó khăn đã nhanh chóng đổ xuống người khó khăn đã nhanh chóng đổ xuống người khó khăn đã nhanh chóng đổ xuống người mình Ngày hôm đó anh đang thu dọn Tài mình Ngày hôm đó anh đang thu dọn Tài mình Ngày hôm đó anh đang thu dọn Tài liệu bị rơi trên mặt đất đã phát hiện ra liệu bị rơi trên mặt đất đã phát hiện ra liệu bị rơi trên mặt đất đã phát hiện ra một cuốn mật mã hóa ra động lực chính là một cuốn mật mã hóa ra động lực chính là một cuốn mật mã hóa ra động lực chính là giá nghiệp hay người nói điều kiện Từ giá nghiệp hay người nói điều kiện Từ giá nghiệp hay người nói điều kiện Từ Linh muốn vạch trần đồng nhiệm nhưng đột Linh muốn vạch trần đồng nhiệm nhưng đột Linh muốn vạch trần đồng nhiệm nhưng đột nhiên lại nói nếu như anh đặt Trần tôi nhiên lại nói nếu như anh đặt Trần tôi nhiên lại nói nếu như anh đặt Trần tôi tôi sẽ đặt chân xu hướng Tính dục của tôi sẽ đặt chân xu hướng Tính dục của tôi sẽ đặt chân xu hướng Tính dục của anh à hóa ra người mà anh cho rằng có anh à hóa ra người mà anh cho rằng có anh à hóa ra người mà anh cho rằng có thể dựa dẫm được lại nói ra bí mật của thể dựa dẫm được lại nói ra bí mật của thể dựa dẫm được lại nói ra bí mật của mình mà bí mật này đúng không Khai ra mình mà bí mật này đúng không Khai ra mình mà bí mật này đúng không Khai ra ngoài theo như vậy phát lúc mấy giờ anh ngoài theo như vậy phát lúc mấy giờ anh ngoài theo như vậy phát lúc mấy giờ anh sẽ không thể làm việc được nữa càng sẽ không thể làm việc được nữa càng sẽ không thể làm việc được nữa càng không thể làm giáo viên không xứng với không thể làm giáo viên không xứng với không thể làm giáo viên không xứng với phát minh mà mình có được này phải làm phát minh mà mình có được này phải làm phát minh mà mình có được này phải làm thế nào anh hoang mang anh đã đi đến ngã thế nào anh hoang mang anh đã đi đến ngã thế nào anh hoang mang anh đã đi đến ngã tư Cuộc đời mình nhưng anh không hiểu tư Cuộc đời mình nhưng anh không hiểu tư Cuộc đời mình nhưng anh không hiểu tại sao rán việc ở đâu cũng có anh rảnh tại sao rán việc ở đâu cũng có anh rảnh tại sao rán việc ở đâu cũng có anh rảnh không hiểu người đứng phía sau màn này không hiểu người đứng phía sau màn này không hiểu người đứng phía sau màn này lại chính là cấp trên trực tiếp của anh lại chính là cấp trên trực tiếp của anh lại chính là cấp trên trực tiếp của anh ông bà sắp xếp danh hiệu ông ta hoa súng ông bà sắp xếp danh hiệu ông ta hoa súng ông bà sắp xếp danh hiệu ông ta hoa súng tất cả ông ta nắm lấy lòng chua của anh tất cả ông ta nắm lấy lòng chua của anh tất cả ông ta nắm lấy lòng chua của anh hai năm sau chiến tranh đã kết thúc tất hai năm sau chiến tranh đã kết thúc tất hai năm sau chiến tranh đã kết thúc tất cả mọi người đều được luận công thành cả mọi người đều được luận công thành cả mọi người đều được luận công thành hưởng cuộc sống đầy mong đợi ở phía hưởng cuộc sống đầy mong đợi ở phía hưởng cuộc sống đầy mong đợi ở phía trước nhưng bí mật của anh lại bị đăng trước nhưng bí mật của anh lại bị đăng trước nhưng bí mật của anh lại bị đăng lên trên mặt báo anh bị phạm tội thì lên trên mặt báo anh bị phạm tội thì lên trên mặt báo anh bị phạm tội thì tiêm thuốc morphine như một sự trừng tiêm thuốc morphine như một sự trừng tiêm thuốc morphine như một sự trừng phạt mà tác dụng phụ của thuốc này đã phạt mà tác dụng phụ của thuốc này đã phạt mà tác dụng phụ của thuốc này đã khiến cho anh không thể đứng vững không khiến cho anh không thể đứng vững không khiến cho anh không thể đứng vững không thể suy nghĩ thậm chí đến việc nắm chắc thể suy nghĩ thậm chí đến việc nắm chắc thể suy nghĩ thậm chí đến việc nắm chắc cứ lúc nào thế câu đố đơn giản như trở cứ lúc nào thế câu đố đơn giản như trở cứ lúc nào thế câu đố đơn giản như trở bàn tay út trước bây giờ đã vĩnh viễn bàn tay út trước bây giờ đã vĩnh viễn bàn tay út trước bây giờ đã vĩnh viễn không thể giải được nữa một năm sau anh không thể giải được nữa một năm sau anh không thể giải được nữa một năm sau anh lựa chọn tự sát người thanh niên thu lựa chọn tự sát người thanh niên thu lựa chọn tự sát người thanh niên thu hình ấy đã mất vào ngày 7 tháng 6 năm hình ấy đã mất vào ngày 7 tháng 6 năm hình ấy đã mất vào ngày 7 tháng 6 năm 1954 thường họ 41 tuổi đã học giải tính 1954 thường họ 41 tuổi đã học giải tính 1954 thường họ 41 tuổi đã học giải tính toán việc hóa giải được mật mã của Isaac toán việc hóa giải được mật mã của Isaac toán việc hóa giải được mật mã của Isaac người đã rút ngắn thời gian chiến tranh người đã rút ngắn thời gian chiến tranh người đã rút ngắn thời gian chiến tranh 225 cứ sống được hơn một kỳ thi những 225 cứ sống được hơn một kỳ thi những 225 cứ sống được hơn một kỳ thi những chiếc máy anh phát minh được đặt tên là chiếc máy anh phát minh được đặt tên là chiếc máy anh phát minh được đặt tên là máy thông minh hôm nay chúng ta đã gọi máy thông minh hôm nay chúng ta đã gọi máy thông minh hôm nay chúng ta đã gọi nó là máy tính đây chính là câu chuyện nó là máy tính đây chính là câu chuyện nó là máy tính đây chính là câu chuyện của người giải mã hẹn gặp lại các bạn tổ của người giải mã hẹn gặp lại các bạn tổ của người giải mã hẹn gặp lại các bạn tổ tập tiếp theo Bye bye tập tiếp theo Bye bye tập tiếp theo Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai