Đại Dịch Cúm tận diệt loài người - review phim Đại Dịch Cúm đột biến

1,465,312
520
review tóm tắt phim Đại Dịch Cúm đột biến Đại Dịch Cúm tận diệt loài người review phim đại dịch cúm hàn quốc, review phim kinh dị hay đại dịch cúm flu 2013. tóm tắt phim hay đại dịch cúm gà hàn quốc Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim , #tomtatphim , #daidichcum
ở đây là một bộ phim cực hay Thiên đoán ở đây là một bộ phim cực hay Thiên đoán ở đây là một bộ phim cực hay Thiên đoán về lại dịch coban từ 2013 diễn biến về lại dịch coban từ 2013 diễn biến về lại dịch coban từ 2013 diễn biến nghẹt thở từ lúc bắt đầu đến lúc bình nghẹt thở từ lúc bắt đầu đến lúc bình nghẹt thở từ lúc bắt đầu đến lúc bình phát rồi thảm họa xảy ra biến chủng mới phát rồi thảm họa xảy ra biến chủng mới phát rồi thảm họa xảy ra biến chủng mới lây lan nhanh hơn nhưng những cái thứ lây lan nhanh hơn nhưng những cái thứ lây lan nhanh hơn nhưng những cái thứ bọc xác người chết này những người còn bọc xác người chết này những người còn bọc xác người chết này những người còn sống đang cố gắng tiêu hủy chúng bạn sống đang cố gắng tiêu hủy chúng bạn sống đang cố gắng tiêu hủy chúng bạn nghĩ rằng có bao nhiêu cái túi là mấy nghĩ rằng có bao nhiêu cái túi là mấy nghĩ rằng có bao nhiêu cái túi là mấy nhiêu sinh mạng đã chết chứ không đâu vì nhiêu sinh mạng đã chết chứ không đâu vì nhiêu sinh mạng đã chết chứ không đâu vì nhiều người mắc bệnh còn sống cũng bị nhiều người mắc bệnh còn sống cũng bị nhiều người mắc bệnh còn sống cũng bị thiêu hủy năm 2019 thế giới bùng phát thiêu hủy năm 2019 thế giới bùng phát thiêu hủy năm 2019 thế giới bùng phát một lượt ghi giúp cứu mức mà Nguồn gốc một lượt ghi giúp cứu mức mà Nguồn gốc một lượt ghi giúp cứu mức mà Nguồn gốc của đại diện đánh Dạo này đến từ một của đại diện đánh Dạo này đến từ một của đại diện đánh Dạo này đến từ một công tay mưa ngập lội Tàu Khựa Đó là công tay mưa ngập lội Tàu Khựa Đó là công tay mưa ngập lội Tàu Khựa Đó là những người vượt biên trái phép đến Hàn những người vượt biên trái phép đến Hàn những người vượt biên trái phép đến Hàn Quốc khiến biển không ngờ trong túi đó Quốc khiến biển không ngờ trong túi đó Quốc khiến biển không ngờ trong túi đó có một người đã bị nhiễm cô Bích đột có một người đã bị nhiễm cô Bích đột có một người đã bị nhiễm cô Bích đột biến sau khi chiếc container này gặp biến sau khi chiếc container này gặp biến sau khi chiếc container này gặp cảnh hàn quốc hay nghe Mở không tơ nơ cảnh hàn quốc hay nghe Mở không tơ nơ cảnh hàn quốc hay nghe Mở không tơ nơ thì một mùi thối khủng khiếp gây ra thật thì một mùi thối khủng khiếp gây ra thật thì một mùi thối khủng khiếp gây ra thật sự cảnh tượng trước mắt đã khiến họ kinh sự cảnh tượng trước mắt đã khiến họ kinh sự cảnh tượng trước mắt đã khiến họ kinh hãi tất cả mọi người đều chết một cách hãi tất cả mọi người đều chết một cách hãi tất cả mọi người đều chết một cách kỳ lạ mà lúc hai nên cửa hãy quay người kỳ lạ mà lúc hai nên cửa hãy quay người kỳ lạ mà lúc hai nên cửa hãy quay người bỏ chạy mất thì Nguyên có một cách tay bỏ chạy mất thì Nguyên có một cách tay bỏ chạy mất thì Nguyên có một cách tay nắm lấy thân của người em ta thường công nắm lấy thân của người em ta thường công nắm lấy thân của người em ta thường công thành lời những bệnh trước hết mà anh ta thành lời những bệnh trước hết mà anh ta thành lời những bệnh trước hết mà anh ta vẫn sống được hai anh em chỉ đáng Man vẫn sống được hai anh em chỉ đáng Man vẫn sống được hai anh em chỉ đáng Man sai về cho thủ môn người nhưng mà say sai về cho thủ môn người nhưng mà say sai về cho thủ môn người nhưng mà say này vợ bị mắt lên đã chống lạnh Lại còn này vợ bị mắt lên đã chống lạnh Lại còn này vợ bị mắt lên đã chống lạnh Lại còn phải đến trung tâm thành phố nhân dân cư phải đến trung tâm thành phố nhân dân cư phải đến trung tâm thành phố nhân dân cư đông đúc nhất mà người đầu tiên bị lây đông đúc nhất mà người đầu tiên bị lây đông đúc nhất mà người đầu tiên bị lây nhiễm chính là người anh mở cửa không tơ nhiễm chính là người anh mở cửa không tơ nhiễm chính là người anh mở cửa không tơ nơ Anh nhà thuốc Minh bác sĩ chỉ nghĩ là nơ Anh nhà thuốc Minh bác sĩ chỉ nghĩ là nơ Anh nhà thuốc Minh bác sĩ chỉ nghĩ là cảm cúm cùng với tiếng Hoa của người anh cảm cúm cùng với tiếng Hoa của người anh cảm cúm cùng với tiếng Hoa của người anh thì virus cũng bắt đầu bán ra cứ như vậy thì virus cũng bắt đầu bán ra cứ như vậy thì virus cũng bắt đầu bán ra cứ như vậy cô biết chồng mới theo nước bọt phát tán cô biết chồng mới theo nước bọt phát tán cô biết chồng mới theo nước bọt phát tán nhanh chóng với những đến toàn bộ những nhanh chóng với những đến toàn bộ những nhanh chóng với những đến toàn bộ những người thân thiện Sáng hôm sau những người thân thiện Sáng hôm sau những người thân thiện Sáng hôm sau những người F1 đã bắt đầu lây bệnh ra cộng người F1 đã bắt đầu lây bệnh ra cộng người F1 đã bắt đầu lây bệnh ra cộng đồng cô Sinh viên thì đến nó khoáng lây đồng cô Sinh viên thì đến nó khoáng lây đồng cô Sinh viên thì đến nó khoáng lây cho cả trường học cô biết trùng mới cứ cho cả trường học cô biết trùng mới cứ cho cả trường học cô biết trùng mới cứ như vậy lan truyền ra rất nhanh chóng mà như vậy lan truyền ra rất nhanh chóng mà như vậy lan truyền ra rất nhanh chóng mà người anh cũng bắt đầu thổ huyết nghiêm người anh cũng bắt đầu thổ huyết nghiêm người anh cũng bắt đầu thổ huyết nghiêm trọng người anh hiện Dương người em đến trọng người anh hiện Dương người em đến trọng người anh hiện Dương người em đến bệnh viện Nhưng phía bệnh viện cũng bó bệnh viện Nhưng phía bệnh viện cũng bó bệnh viện Nhưng phía bệnh viện cũng bó sinh thôi kinh hay vốn là bác sĩ của sinh thôi kinh hay vốn là bác sĩ của sinh thôi kinh hay vốn là bác sĩ của Khoa truyền nhiễm qua chẩn đoán Cô chỉ Khoa truyền nhiễm qua chẩn đoán Cô chỉ Khoa truyền nhiễm qua chẩn đoán Cô chỉ có thể nói người này đã nhớ một chủng vi có thể nói người này đã nhớ một chủng vi có thể nói người này đã nhớ một chủng vi rút cúm mới đồng thời phát hiện trong rút cúm mới đồng thời phát hiện trong rút cúm mới đồng thời phát hiện trong điện thoại của người Anh có video về điện thoại của người Anh có video về điện thoại của người Anh có video về trước công tai nơ kia nguồn lây nhiễm có trước công tai nơ kia nguồn lây nhiễm có trước công tai nơ kia nguồn lây nhiễm có khả năng chính là chỗ này lập tức các khả năng chính là chỗ này lập tức các khả năng chính là chỗ này lập tức các bác sĩ ra khỏi người anh về địa điểm đó bác sĩ ra khỏi người anh về địa điểm đó bác sĩ ra khỏi người anh về địa điểm đó nhưng tên anh trai vì sợ bị phát hiện nhưng tên anh trai vì sợ bị phát hiện nhưng tên anh trai vì sợ bị phát hiện muôn người lên đối xứng đáng và bác sĩ muôn người lên đối xứng đáng và bác sĩ muôn người lên đối xứng đáng và bác sĩ rồi Thế xong vào chỗ người em đã chết rồi Thế xong vào chỗ người em đã chết rồi Thế xong vào chỗ người em đã chết trò khóc trực tiếp vạch mặt bác sĩ mỗi trò khóc trực tiếp vạch mặt bác sĩ mỗi trò khóc trực tiếp vạch mặt bác sĩ mỗi máu người Angela những khắp nơi mà lúc máu người Angela những khắp nơi mà lúc máu người Angela những khắp nơi mà lúc này mang say tình cờ lại trốn ở cằm hầm này mang say tình cờ lại trốn ở cằm hầm này mang say tình cờ lại trốn ở cằm hầm vô tình cứu mạng con gái của nữ bác sĩ vô tình cứu mạng con gái của nữ bác sĩ vô tình cứu mạng con gái của nữ bác sĩ Kim in 2000 giao thấy anh ta đáng thương Kim in 2000 giao thấy anh ta đáng thương Kim in 2000 giao thấy anh ta đáng thương nên đưa cho anh ta bánh mì nhưng cũng vì nên đưa cho anh ta bánh mì nhưng cũng vì nên đưa cho anh ta bánh mì nhưng cũng vì thế mà bé đã phơi những cô vít về phía thế mà bé đã phơi những cô vít về phía thế mà bé đã phơi những cô vít về phía bệnh viện ngày càng ô nhiễm bệnh coban bệnh viện ngày càng ô nhiễm bệnh coban bệnh viện ngày càng ô nhiễm bệnh coban đã chín nước lan rộng toàn quốc mà hoàn đã chín nước lan rộng toàn quốc mà hoàn đã chín nước lan rộng toàn quốc mà hoàn toàn người dân chưa biết gì mà đây lại toàn người dân chưa biết gì mà đây lại toàn người dân chưa biết gì mà đây lại là biến chủng mới chỉ vài ngày là chết là biến chủng mới chỉ vài ngày là chết là biến chủng mới chỉ vài ngày là chết bên cảnh sát cũng đã tìm thấy chứ không bên cảnh sát cũng đã tìm thấy chứ không bên cảnh sát cũng đã tìm thấy chứ không vn mà đột nhiên đánh thuộc xảy ra khiến vn mà đột nhiên đánh thuộc xảy ra khiến vn mà đột nhiên đánh thuộc xảy ra khiến mọi người phát hoảng lãnh đạo cấp trên mọi người phát hoảng lãnh đạo cấp trên mọi người phát hoảng lãnh đạo cấp trên mở một cuộc khó khẩn cấp các bác sĩ mở một cuộc khó khẩn cấp các bác sĩ mở một cuộc khó khẩn cấp các bác sĩ khuyến nghị lập tức Phong Đoàn thành phố khuyến nghị lập tức Phong Đoàn thành phố khuyến nghị lập tức Phong Đoàn thành phố vì diễn trùng này chỉ 61 giờ là đã tử vì diễn trùng này chỉ 61 giờ là đã tử vì diễn trùng này chỉ 61 giờ là đã tử vong nhưng lãnh đạo đần độn trễ Hữu Anh vong nhưng lãnh đạo đần độn trễ Hữu Anh vong nhưng lãnh đạo đần độn trễ Hữu Anh ta đang Vì chuyện ấy mà sẽ ra to thì này ta đang Vì chuyện ấy mà sẽ ra to thì này ta đang Vì chuyện ấy mà sẽ ra to thì này mà không xử lý gọn thì làm sao tao giữ mà không xử lý gọn thì làm sao tao giữ mà không xử lý gọn thì làm sao tao giữ được gì chứ Thế bên ngoài em Cô vẫn đang được gì chứ Thế bên ngoài em Cô vẫn đang được gì chứ Thế bên ngoài em Cô vẫn đang làm chuyển nhanh chóng chỉ trong một làm chuyển nhanh chóng chỉ trong một làm chuyển nhanh chóng chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã lây lan đến mọi ngóc ngày ngắn ngủi đã lây lan đến mọi ngóc ngày ngắn ngủi đã lây lan đến mọi ngóc ngách rồi rất nhiều người bị lấy nhiễm ngách rồi rất nhiều người bị lấy nhiễm ngách rồi rất nhiều người bị lấy nhiễm mà không hề hay nhất khắp nơi người mà không hề hay nhất khắp nơi người mà không hề hay nhất khắp nơi người người để họp hết máu mồm cả thành phố người để họp hết máu mồm cả thành phố người để họp hết máu mồm cả thành phố nhanh chóng rơi vào tình trạng tê liệt nhanh chóng rơi vào tình trạng tê liệt nhanh chóng rơi vào tình trạng tê liệt vì thăm bệnh mấy thằng lãnh đạo cấp cao vì thăm bệnh mấy thằng lãnh đạo cấp cao vì thăm bệnh mấy thằng lãnh đạo cấp cao Lúc này mới ý thức được tính nghiêm Lúc này mới ý thức được tính nghiêm Lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình trong vòng vài giờ trọng của tình hình trong vòng vài giờ trọng của tình hình trong vòng vài giờ các bệnh viện đều đã quá vải kaki Bác sĩ các bệnh viện đều đã quá vải kaki Bác sĩ các bệnh viện đều đã quá vải kaki Bác sĩ cũng không thể làm gì thêm mà để ngăn cũng không thể làm gì thêm mà để ngăn cũng không thể làm gì thêm mà để ngăn chặn cô biết trùng với không lây lan ra chặn cô biết trùng với không lây lan ra chặn cô biết trùng với không lây lan ra toàn quốc họ không vỏ khẩn cấp mọi tuyến toàn quốc họ không vỏ khẩn cấp mọi tuyến toàn quốc họ không vỏ khẩn cấp mọi tuyến đường ra ngoài nhưng lãnh đạo và con đường ra ngoài nhưng lãnh đạo và con đường ra ngoài nhưng lãnh đạo và con cháu cán bộ thì đáp máy bây giờ đi cháu cán bộ thì đáp máy bây giờ đi cháu cán bộ thì đáp máy bây giờ đi nguyên thủ quốc gia công bố tin tức thì nguyên thủ quốc gia công bố tin tức thì nguyên thủ quốc gia công bố tin tức thì bệnh trên truyền hình ngay lập tức khiến bệnh trên truyền hình ngay lập tức khiến bệnh trên truyền hình ngay lập tức khiến mọi người kẹt lại rơi vào trạng thái vô mọi người kẹt lại rơi vào trạng thái vô mọi người kẹt lại rơi vào trạng thái vô cùng Hoang Mang Oh A và tiêu thụ giành cùng Hoang Mang Oh A và tiêu thụ giành cùng Hoang Mang Oh A và tiêu thụ giành giật đồ ăn tích trữ càng như vậy lại giật đồ ăn tích trữ càng như vậy lại giật đồ ăn tích trữ càng như vậy lại càng làm cho cô biết chúng với Lan nhanh càng làm cho cô biết chúng với Lan nhanh càng làm cho cô biết chúng với Lan nhanh hơn bởi rất nhiều người ở đây họp máu hơn bởi rất nhiều người ở đây họp máu hơn bởi rất nhiều người ở đây họp máu chết tại chỗ chính phủ lại phải quân đội chết tại chỗ chính phủ lại phải quân đội chết tại chỗ chính phủ lại phải quân đội đến trấn áp đánh đập người dân hết sức đến trấn áp đánh đập người dân hết sức đến trấn áp đánh đập người dân hết sức dã man còn phòng và hóa lỗi ra vào của dã man còn phòng và hóa lỗi ra vào của dã man còn phòng và hóa lỗi ra vào của các siêu thị kinh in hoa vốn dĩ có xuất các siêu thị kinh in hoa vốn dĩ có xuất các siêu thị kinh in hoa vốn dĩ có xuất cùng con gái đi máy bay ra khỏi thành cùng con gái đi máy bay ra khỏi thành cùng con gái đi máy bay ra khỏi thành phố nhưng tại chốt kiểm dịch video đã bị phố nhưng tại chốt kiểm dịch video đã bị phố nhưng tại chốt kiểm dịch video đã bị ho lên không được đi ở Diễn biến khác ho lên không được đi ở Diễn biến khác ho lên không được đi ở Diễn biến khác Chính phủ muốn ngăn chặn Nguyễn Kim đồn Chính phủ muốn ngăn chặn Nguyễn Kim đồn Chính phủ muốn ngăn chặn Nguyễn Kim đồn trên mạng lãnh đạo lập tức ra lệnh các trên mạng lãnh đạo lập tức ra lệnh các trên mạng lãnh đạo lập tức ra lệnh các hết sóng vì rộng và wi-fi khiến người hết sóng vì rộng và wi-fi khiến người hết sóng vì rộng và wi-fi khiến người dân không thể liên lạc hay đọc tin tức dân không thể liên lạc hay đọc tin tức dân không thể liên lạc hay đọc tin tức Đồng thời phía quân đội cũng khóa cửa Đồng thời phía quân đội cũng khóa cửa Đồng thời phía quân đội cũng khóa cửa mỗi nhà để kiểm tra như tất cả người dân mỗi nhà để kiểm tra như tất cả người dân mỗi nhà để kiểm tra như tất cả người dân trong thành phố đến khu cách ly xét trong thành phố đến khu cách ly xét trong thành phố đến khu cách ly xét nghiệm ai không mang vi rút cúm mới có nghiệm ai không mang vi rút cúm mới có nghiệm ai không mang vi rút cúm mới có thể rời khỏi con người bị nhiễm kỳ tiến thể rời khỏi con người bị nhiễm kỳ tiến thể rời khỏi con người bị nhiễm kỳ tiến hành cách ly đặc biệt mà lúc này nữa hành cách ly đặc biệt mà lúc này nữa hành cách ly đặc biệt mà lúc này nữa chính đã phát hiện ra nốt mẩn nhỏ bên chính đã phát hiện ra nốt mẩn nhỏ bên chính đã phát hiện ra nốt mẩn nhỏ bên người con gái người mẹ sụp đổ ôm thật người con gái người mẹ sụp đổ ôm thật người con gái người mẹ sụp đổ ôm thật lấy con vừa lúc nhân viên kiểm tra không lấy con vừa lúc nhân viên kiểm tra không lấy con vừa lúc nhân viên kiểm tra không Quý đã để video lãnh vượt qua khu an Quý đã để video lãnh vượt qua khu an Quý đã để video lãnh vượt qua khu an thiểm cảnh này đúng lúc bị căng với thiểm cảnh này đúng lúc bị căng với thiểm cảnh này đúng lúc bị căng với gương thấy Kangaroo vốn là một nhân viên gương thấy Kangaroo vốn là một nhân viên gương thấy Kangaroo vốn là một nhân viên cứu hỏa vài ngày trước trong lúc chấp cứu hỏa vài ngày trước trong lúc chấp cứu hỏa vài ngày trước trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã cứu sống được hình hại hành nhiệm vụ đã cứu sống được hình hại hành nhiệm vụ đã cứu sống được hình hại đang gặm hưởng nuôi sau đó thì này sinh đang gặm hưởng nuôi sau đó thì này sinh đang gặm hưởng nuôi sau đó thì này sinh tình cảm với bà mẹ đơn thân này nên đã tình cảm với bà mẹ đơn thân này nên đã tình cảm với bà mẹ đơn thân này nên đã âm thầm ạ Con Thu cách ly làm hội nên vô âm thầm ạ Con Thu cách ly làm hội nên vô âm thầm ạ Con Thu cách ly làm hội nên vô cùng sơ sài những chiếc lều được dựng cùng sơ sài những chiếc lều được dựng cùng sơ sài những chiếc lều được dựng lên từ bạt nhựa rất nhanh Đã tập trung lên từ bạt nhựa rất nhanh Đã tập trung lên từ bạt nhựa rất nhanh Đã tập trung Hàng vạn người không thể đảm bảo khoảng Hàng vạn người không thể đảm bảo khoảng Hàng vạn người không thể đảm bảo khoảng cách Nếu có người dám chiều cao thắc mắc cách Nếu có người dám chiều cao thắc mắc cách Nếu có người dám chiều cao thắc mắc thì ngay lập tức sẽ có 1 khẩu súng chĩa thì ngay lập tức sẽ có 1 khẩu súng chĩa thì ngay lập tức sẽ có 1 khẩu súng chĩa thẳng ngoài đầu nói thêm một câu thì thẳng ngoài đầu nói thêm một câu thì thẳng ngoài đầu nói thêm một câu thì liền bị ăn gậy May mà đại ca Model phúc liền bị ăn gậy May mà đại ca Model phúc liền bị ăn gậy May mà đại ca Model phúc đến đây căng ngang cái hành động trữ đến đây căng ngang cái hành động trữ đến đây căng ngang cái hành động trữ súng vào dân thường Chính phủ lúc này súng vào dân thường Chính phủ lúc này súng vào dân thường Chính phủ lúc này biết căn bản là có thuốc chữa nên âm biết căn bản là có thuốc chữa nên âm biết căn bản là có thuốc chữa nên âm thầm ra lệnh ai bị nhiễm thì phải giết thầm ra lệnh ai bị nhiễm thì phải giết thầm ra lệnh ai bị nhiễm thì phải giết luôn Hoa Đông trục lợi dụng mối quan hệ luôn Hoa Đông trục lợi dụng mối quan hệ luôn Hoa Đông trục lợi dụng mối quan hệ để mở đường mờ ám 20 triệu là hắn sẽ sắp để mở đường mờ ám 20 triệu là hắn sẽ sắp để mở đường mờ ám 20 triệu là hắn sẽ sắp xếp cho một cái rời hoặc cung cách ly xếp cho một cái rời hoặc cung cách ly xếp cho một cái rời hoặc cung cách ly cùng lúc đó cảnh sát cũng đã tìm thấy cùng lúc đó cảnh sát cũng đã tìm thấy cùng lúc đó cảnh sát cũng đã tìm thấy môn say anh ra đã bị nhiễm hơn một tháng môn say anh ra đã bị nhiễm hơn một tháng môn say anh ra đã bị nhiễm hơn một tháng nay rồi mà bệnh trạng xanh giờ vẫn rất nay rồi mà bệnh trạng xanh giờ vẫn rất nay rồi mà bệnh trạng xanh giờ vẫn rất ổn định virus trong cơ thể đang dần dần ổn định virus trong cơ thể đang dần dần ổn định virus trong cơ thể đang dần dần bị tiêu diệt đi chứng minh cho người anh bị tiêu diệt đi chứng minh cho người anh bị tiêu diệt đi chứng minh cho người anh ta có kháng thể tự nhiên chống lại ta có kháng thể tự nhiên chống lại ta có kháng thể tự nhiên chống lại vi-rút chỉ cần lấy huyết thanh dựng cơ vi-rút chỉ cần lấy huyết thanh dựng cơ vi-rút chỉ cần lấy huyết thanh dựng cơ thể anh ta là có thể áp chế được thuốc thể anh ta là có thể áp chế được thuốc thể anh ta là có thể áp chế được thuốc chữa đây chính là chìa khóa duy nhất để chữa đây chính là chìa khóa duy nhất để chữa đây chính là chìa khóa duy nhất để ngăn chặn được dịp này do bệnh tình của ngăn chặn được dịp này do bệnh tình của ngăn chặn được dịp này do bệnh tình của medio ngày càng trầm trọng nữ chính medio ngày càng trầm trọng nữ chính medio ngày càng trầm trọng nữ chính không thể không mạo hiểm tính mạng đi không thể không mạo hiểm tính mạng đi không thể không mạo hiểm tính mạng đi tìm anh sai mà Nam chính muốn giúp đỡ tìm anh sai mà Nam chính muốn giúp đỡ tìm anh sai mà Nam chính muốn giúp đỡ hai mẹ con nên đã đánh tráo hè để đi hai mẹ con nên đã đánh tráo hè để đi hai mẹ con nên đã đánh tráo hè để đi cách ly thay cho cô bé nói là cách ly cách ly thay cho cô bé nói là cách ly cách ly thay cho cô bé nói là cách ly nhưng thực ra là nước vào lồng ai chống nhưng thực ra là nước vào lồng ai chống nhưng thực ra là nước vào lồng ai chống đối em làm gì tử Nghĩa bên này người mẹ đối em làm gì tử Nghĩa bên này người mẹ đối em làm gì tử Nghĩa bên này người mẹ đã đến gặp được ngon sau cùng lúc video đã đến gặp được ngon sau cùng lúc video đã đến gặp được ngon sau cùng lúc video cũng mọc máu sắp chết cô vội vàng lấy cũng mọc máu sắp chết cô vội vàng lấy cũng mọc máu sắp chết cô vội vàng lấy huyết thanh từ cơ thể anh ta chuyển vào huyết thanh từ cơ thể anh ta chuyển vào huyết thanh từ cơ thể anh ta chuyển vào người con gái không ngờ chuyện này mod người con gái không ngờ chuyện này mod người con gái không ngờ chuyện này mod Ông Phúc đã nhìn thấy tất cả rất nhanh Ông Phúc đã nhìn thấy tất cả rất nhanh Ông Phúc đã nhìn thấy tất cả rất nhanh chóng quân đội cũng phát hiện ra hành vi chóng quân đội cũng phát hiện ra hành vi chóng quân đội cũng phát hiện ra hành vi của cô Kim kinh hại bị thuốc gây mê đánh của cô Kim kinh hại bị thuốc gây mê đánh của cô Kim kinh hại bị thuốc gây mê đánh gục tại chỗ video thú vị đưa đến khu gục tại chỗ video thú vị đưa đến khu gục tại chỗ video thú vị đưa đến khu cách ly để giết hại sau khi căng Woa cách ly để giết hại sau khi căng Woa cách ly để giết hại sau khi căng Woa được thả ra nhìn thấy cái kẹp tóc của được thả ra nhìn thấy cái kẹp tóc của được thả ra nhìn thấy cái kẹp tóc của video dưới đất lập tức chạy đi tìm cô bé video dưới đất lập tức chạy đi tìm cô bé video dưới đất lập tức chạy đi tìm cô bé khắp nơi khi anh ta đến hầm ra lá bắt khắp nơi khi anh ta đến hầm ra lá bắt khắp nơi khi anh ta đến hầm ra lá bắt đầu chung thấy cảnh kinh hoàng bên trong đầu chung thấy cảnh kinh hoàng bên trong đầu chung thấy cảnh kinh hoàng bên trong đã chất đống xác những người nhiễm bệnh đã chất đống xác những người nhiễm bệnh đã chất đống xác những người nhiễm bệnh người còn sống của Mị quấn ni lông căn người còn sống của Mị quấn ni lông căn người còn sống của Mị quấn ni lông căn bản không có cái gọi là khu cách ly phục bản không có cái gọi là khu cách ly phục bản không có cái gọi là khu cách ly phục hồi cũng không có cái gì gọi là khu chữa hồi cũng không có cái gì gọi là khu chữa hồi cũng không có cái gì gọi là khu chữa trị Nam chính men theo lối đi đến sân trị Nam chính men theo lối đi đến sân trị Nam chính men theo lối đi đến sân vận động phía trên nhìn thấy cảnh tượng vận động phía trên nhìn thấy cảnh tượng vận động phía trên nhìn thấy cảnh tượng này khiến anh ta chết lặng móng vuốt này khiến anh ta chết lặng móng vuốt này khiến anh ta chết lặng móng vuốt khổng lồ đang bọn rất nhiều bịch nilông khổng lồ đang bọn rất nhiều bịch nilông khổng lồ đang bọn rất nhiều bịch nilông cái máy cần cẩu cỡ lớn trong như đang xử cái máy cần cẩu cỡ lớn trong như đang xử cái máy cần cẩu cỡ lớn trong như đang xử lý rác thải đem hàng đống khi thể vứt lý rác thải đem hàng đống khi thể vứt lý rác thải đem hàng đống khi thể vứt xuống hố sâu để chất đống mà trong đó xuống hố sâu để chất đống mà trong đó xuống hố sâu để chất đống mà trong đó Thậm chí nhiều người còn chưa chết hẳn Thậm chí nhiều người còn chưa chết hẳn Thậm chí nhiều người còn chưa chết hẳn rơi xuống từ trên cao nát gạo mới chết rơi xuống từ trên cao nát gạo mới chết rơi xuống từ trên cao nát gạo mới chết ngọn lửa nuốt chửng mênh mông sắt người ngọn lửa nuốt chửng mênh mông sắt người ngọn lửa nuốt chửng mênh mông sắt người video khi nãy cũng được mang tới khu video khi nãy cũng được mang tới khu video khi nãy cũng được mang tới khu cách ly có nghĩa là cô bé cũng là một cách ly có nghĩa là cô bé cũng là một cách ly có nghĩa là cô bé cũng là một trong những ngọn nilông này Nam chính trong những ngọn nilông này Nam chính trong những ngọn nilông này Nam chính Tuyệt Vọng Giàu các video cuối cùng Tuyệt Vọng Giàu các video cuối cùng Tuyệt Vọng Giàu các video cuối cùng thông qua tiếng kêu điện thoại của cô bé thông qua tiếng kêu điện thoại của cô bé thông qua tiếng kêu điện thoại của cô bé thành công tìm thấy mi gia vị đóng gói thành công tìm thấy mi gia vị đóng gói thành công tìm thấy mi gia vị đóng gói chưa chết anh vội vàng ôm chặt cô ấy vào chưa chết anh vội vàng ôm chặt cô ấy vào chưa chết anh vội vàng ôm chặt cô ấy vào lòng một quân nhân thấy cảnh tượng có lòng một quân nhân thấy cảnh tượng có lòng một quân nhân thấy cảnh tượng có nhẫn tăng không thể chịu nổi nên đã nói nhẫn tăng không thể chịu nổi nên đã nói nhẫn tăng không thể chịu nổi nên đã nói ra sự thật trong khu cách ly cho mọi ra sự thật trong khu cách ly cho mọi ra sự thật trong khu cách ly cho mọi người căn bản là không có phương pháp người căn bản là không có phương pháp người căn bản là không có phương pháp chữa trị nào hết mình mấy hôm nay chính chữa trị nào hết mình mấy hôm nay chính chữa trị nào hết mình mấy hôm nay chính là khói từ đốt xác người nhiễm bệnh vừa là khói từ đốt xác người nhiễm bệnh vừa là khói từ đốt xác người nhiễm bệnh vừa nói dứt lời thì được nổ súng bắn chết nói dứt lời thì được nổ súng bắn chết nói dứt lời thì được nổ súng bắn chết tại chỗ mà chứng kiến xuống mày đã thích tại chỗ mà chứng kiến xuống mày đã thích tại chỗ mà chứng kiến xuống mày đã thích động hoàn toàn sự giận dữ của tất cả mọi động hoàn toàn sự giận dữ của tất cả mọi động hoàn toàn sự giận dữ của tất cả mọi người trong khu cách ly họ hiện giờ đã người trong khu cách ly họ hiện giờ đã người trong khu cách ly họ hiện giờ đã bị lỗi sẽ hãy làm choáng váng đầu óc bị lỗi sẽ hãy làm choáng váng đầu óc bị lỗi sẽ hãy làm choáng váng đầu óc người dân Đạt độ phòng hộ nhìn thấy sự người dân Đạt độ phòng hộ nhìn thấy sự người dân Đạt độ phòng hộ nhìn thấy sự thực vô cùng thảm thương tại sân vận thực vô cùng thảm thương tại sân vận thực vô cùng thảm thương tại sân vận động mới ý thức được người cảnh sát khi động mới ý thức được người cảnh sát khi động mới ý thức được người cảnh sát khi nói hoàn toàn là sự thật Đồng Hới lúc nói hoàn toàn là sự thật Đồng Hới lúc nói hoàn toàn là sự thật Đồng Hới lúc này Nam chính cũng xác định viết dưới sự này Nam chính cũng xác định viết dưới sự này Nam chính cũng xác định viết dưới sự giúp đỡ của mọi người anh được chứ ra giúp đỡ của mọi người anh được chứ ra giúp đỡ của mọi người anh được chứ ra tình trạng căng thẳng cứ thế Tiếp tục tình trạng căng thẳng cứ thế Tiếp tục tình trạng căng thẳng cứ thế Tiếp tục leo thang nhân viên y bác sĩ phải vội leo thang nhân viên y bác sĩ phải vội leo thang nhân viên y bác sĩ phải vội vàng hộ tống ngon size rời khỏi nhưng xe vàng hộ tống ngon size rời khỏi nhưng xe vàng hộ tống ngon size rời khỏi nhưng xe của họ bị đám đông bạo loạn trạng lại của họ bị đám đông bạo loạn trạng lại của họ bị đám đông bạo loạn trạng lại trong lúc hỗn loạn người anh trai và trong lúc hỗn loạn người anh trai và trong lúc hỗn loạn người anh trai và nhân viên Mở container đã có mấy món sai nhân viên Mở container đã có mấy món sai nhân viên Mở container đã có mấy món sai nghĩ rằng cội nguồn là ngon say nên đã nghĩ rằng cội nguồn là ngon say nên đã nghĩ rằng cội nguồn là ngon say nên đã dùng dao đâm chết anh ta tự các nguy cơ dùng dao đâm chết anh ta tự các nguy cơ dùng dao đâm chết anh ta tự các nguy cơ hội hiếm có để tìm ra cách chữa lát sau hội hiếm có để tìm ra cách chữa lát sau hội hiếm có để tìm ra cách chữa lát sau nam chính và nữ chính đã bắt được liên nam chính và nữ chính đã bắt được liên nam chính và nữ chính đã bắt được liên lạc bộ báo cho cô biết rằng tình hình em lạc bộ báo cho cô biết rằng tình hình em lạc bộ báo cho cô biết rằng tình hình em đã chuyển biến tốt biết anh đã phát đi đã chuyển biến tốt biết anh đã phát đi đã chuyển biến tốt biết anh đã phát đi phát dục còn khi này mod Ông Phúc đã phát dục còn khi này mod Ông Phúc đã phát dục còn khi này mod Ông Phúc đã nhiễm bệnh trở thành lãnh đạo của nhóm nhiễm bệnh trở thành lãnh đạo của nhóm nhiễm bệnh trở thành lãnh đạo của nhóm bạo loạn thì là mọi người thu thập vũ bạo loạn thì là mọi người thu thập vũ bạo loạn thì là mọi người thu thập vũ khí khắp nơi bất ngờ hắn phát hiện video khí khắp nơi bất ngờ hắn phát hiện video khí khắp nơi bất ngờ hắn phát hiện video vẫn còn sống sót hắn âm hưởng Cách phát vẫn còn sống sót hắn âm hưởng Cách phát vẫn còn sống sót hắn âm hưởng Cách phát mi giao đi chữa trị cho mình Kanji vui mi giao đi chữa trị cho mình Kanji vui mi giao đi chữa trị cho mình Kanji vui nhiều mạng mà cô bé thoát khỏi càng ngày nhiều mạng mà cô bé thoát khỏi càng ngày nhiều mạng mà cô bé thoát khỏi càng ngày tình hình gọi loạn càng gia tăng hết sức tình hình gọi loạn càng gia tăng hết sức tình hình gọi loạn càng gia tăng hết sức căng thẳng đám người dưới sự kích động căng thẳng đám người dưới sự kích động căng thẳng đám người dưới sự kích động của Model sub dự định thoát ra khỏi khu của Model sub dự định thoát ra khỏi khu của Model sub dự định thoát ra khỏi khu cách ly tiến về thủ đô xưng như vậy mới cách ly tiến về thủ đô xưng như vậy mới cách ly tiến về thủ đô xưng như vậy mới có thể có được sự quan tâm của những có thể có được sự quan tâm của những có thể có được sự quan tâm của những lãnh đạo cao cấp Khi bọn họ mới hi vọng lãnh đạo cao cấp Khi bọn họ mới hi vọng lãnh đạo cao cấp Khi bọn họ mới hi vọng được cứu chữa đám đông vẫn lộ bắt đầu được cứu chữa đám đông vẫn lộ bắt đầu được cứu chữa đám đông vẫn lộ bắt đầu tràn đến biên giới tỉnh Hưng đứng trước tràn đến biên giới tỉnh Hưng đứng trước tràn đến biên giới tỉnh Hưng đứng trước tình hình khẩn cấp như vậy lãnh đạo quy tình hình khẩn cấp như vậy lãnh đạo quy tình hình khẩn cấp như vậy lãnh đạo quy định hạ lệnh cho bắn chết hết những định hạ lệnh cho bắn chết hết những định hạ lệnh cho bắn chết hết những người đã nhiễm Theo đó thì bệnh nhận người đã nhiễm Theo đó thì bệnh nhận người đã nhiễm Theo đó thì bệnh nhận được hạ xuống tiếng súng vang lên những được hạ xuống tiếng súng vang lên những được hạ xuống tiếng súng vang lên những người dân vô tội Cứu Thế bị bắn chết người dân vô tội Cứu Thế bị bắn chết người dân vô tội Cứu Thế bị bắn chết thảm hại Đúng là trong thảm họa mới biết thảm hại Đúng là trong thảm họa mới biết thảm hại Đúng là trong thảm họa mới biết được lòng người nữ chính cũng vội vàng được lòng người nữ chính cũng vội vàng được lòng người nữ chính cũng vội vàng chạy đến biên giới này may mắn làm video chạy đến biên giới này may mắn làm video chạy đến biên giới này may mắn làm video đã được nhanh Xuống bến ẩn nấp thông qua đã được nhanh Xuống bến ẩn nấp thông qua đã được nhanh Xuống bến ẩn nấp thông qua bộ đàm đã kịp nói chuyện với mẹ mình bộ đàm đã kịp nói chuyện với mẹ mình bộ đàm đã kịp nói chuyện với mẹ mình muốn nghĩ Đang mệt sắp chết vì chạy muốn nghĩ Đang mệt sắp chết vì chạy muốn nghĩ Đang mệt sắp chết vì chạy đường xa lại được tiếp thêm sức mạnh cô đường xa lại được tiếp thêm sức mạnh cô đường xa lại được tiếp thêm sức mạnh cô lập tức muốn vượt qua Hàng Rào Gang Thép lập tức muốn vượt qua Hàng Rào Gang Thép lập tức muốn vượt qua Hàng Rào Gang Thép nhưng quân đội không cho thông qua video nhưng quân đội không cho thông qua video nhưng quân đội không cho thông qua video in hại nói với tổng thống con gái của in hại nói với tổng thống con gái của in hại nói với tổng thống con gái của mình đã sống nhiều sản sinh ra kháng thể mình đã sống nhiều sản sinh ra kháng thể mình đã sống nhiều sản sinh ra kháng thể cho nên xin được vào trong bế con gái ra cho nên xin được vào trong bế con gái ra cho nên xin được vào trong bế con gái ra mà bên trong hoa đông đúc vô tình nhìn mà bên trong hoa đông đúc vô tình nhìn mà bên trong hoa đông đúc vô tình nhìn thấy cô bé nhận thức bế video vào muốn thấy cô bé nhận thức bế video vào muốn thấy cô bé nhận thức bế video vào muốn hút máu của cô Rất may bạn của nam chính hút máu của cô Rất may bạn của nam chính hút máu của cô Rất may bạn của nam chính kiến đến Ngăn cản trong video khác đi kiến đến Ngăn cản trong video khác đi kiến đến Ngăn cản trong video khác đi tổng thống ra lệnh gì bỏ các chiến nhưng tổng thống ra lệnh gì bỏ các chiến nhưng tổng thống ra lệnh gì bỏ các chiến nhưng lại bị quan chức và cán bộ người Mỹ dạt lại bị quan chức và cán bộ người Mỹ dạt lại bị quan chức và cán bộ người Mỹ dạt bỏ đồng thời đưa ra mệnh lệnh Cuối cùng bỏ đồng thời đưa ra mệnh lệnh Cuối cùng bỏ đồng thời đưa ra mệnh lệnh Cuối cùng thì cần ai vượt qua đường cảnh giới màu thì cần ai vượt qua đường cảnh giới màu thì cần ai vượt qua đường cảnh giới màu cam thì sẽ giết hết toàn bộ nhưng lúc cam thì sẽ giết hết toàn bộ nhưng lúc cam thì sẽ giết hết toàn bộ nhưng lúc này đám đông đã khóa mất niềm tin vào này đám đông đã khóa mất niềm tin vào này đám đông đã khóa mất niềm tin vào chính phủ như thế này cả Cô bé tiến lên chính phủ như thế này cả Cô bé tiến lên chính phủ như thế này cả Cô bé tiến lên phía trước khi nhin hai anh khuôn đám phía trước khi nhin hai anh khuôn đám phía trước khi nhin hai anh khuôn đám đông Phía Trước không được lại gần nhìn đông Phía Trước không được lại gần nhìn đông Phía Trước không được lại gần nhìn thấy con thì cô không khống chế được cảm thấy con thì cô không khống chế được cảm thấy con thì cô không khống chế được cảm xúc cứ thế chẳng nghĩ gì mà lao thẳng xúc cứ thế chẳng nghĩ gì mà lao thẳng xúc cứ thế chẳng nghĩ gì mà lao thẳng đến con mình nhưng giao cũng đồng thời đến con mình nhưng giao cũng đồng thời đến con mình nhưng giao cũng đồng thời vừa khóc vừa chạy lại cho mẹ càng gì vừa khóc vừa chạy lại cho mẹ càng gì vừa khóc vừa chạy lại cho mẹ càng gì cũng chạy theo phía sau nhìn thấy minh cũng chạy theo phía sau nhìn thấy minh cũng chạy theo phía sau nhìn thấy minh giao vượt qua tuyến cảnh giới màu cam giao vượt qua tuyến cảnh giới màu cam giao vượt qua tuyến cảnh giới màu cam binh sĩ không nhẫn tâm bắn của bé mà chỉ binh sĩ không nhẫn tâm bắn của bé mà chỉ binh sĩ không nhẫn tâm bắn của bé mà chỉ Ngắm mặt bắn súng đất thấy con gái sắp Ngắm mặt bắn súng đất thấy con gái sắp Ngắm mặt bắn súng đất thấy con gái sắp bị bắn trúng người mẹ vội vàng sẵn đạn bị bắn trúng người mẹ vội vàng sẵn đạn bị bắn trúng người mẹ vội vàng sẵn đạn cho con giúp con thoát khỏi một viên đạn cho con giúp con thoát khỏi một viên đạn cho con giúp con thoát khỏi một viên đạn cứu mạng minh giao nhìn thấy mẹ bị cứu mạng minh giao nhìn thấy mẹ bị cứu mạng minh giao nhìn thấy mẹ bị thương khi lại dùng cơ thể bé nhỏ của thương khi lại dùng cơ thể bé nhỏ của thương khi lại dùng cơ thể bé nhỏ của mình che chắn phía trước vừa khóc vừa mình che chắn phía trước vừa khóc vừa mình che chắn phía trước vừa khóc vừa gào khác không được nổ súng bắn mẹ tôi gào khác không được nổ súng bắn mẹ tôi gào khác không được nổ súng bắn mẹ tôi cảnh tượng này trái nát tâm can của biết cảnh tượng này trái nát tâm can của biết cảnh tượng này trái nát tâm can của biết bao người người dân bức ảnh này cũng bao người người dân bức ảnh này cũng bao người người dân bức ảnh này cũng không nên kích thước vai thành một hàng không nên kích thước vai thành một hàng không nên kích thước vai thành một hàng rào bảo vệ bọn họ tủ lạnh không được bắn rào bảo vệ bọn họ tủ lạnh không được bắn rào bảo vệ bọn họ tủ lạnh không được bắn Nhưng phía quân đội Mỹ muốn ngăn chặn Nhưng phía quân đội Mỹ muốn ngăn chặn Nhưng phía quân đội Mỹ muốn ngăn chặn dứt điểm cô vít cho chiến đấu cơ thả bom dứt điểm cô vít cho chiến đấu cơ thả bom dứt điểm cô vít cho chiến đấu cơ thả bom hủy diệt thành phố đúng lúc này Nam hủy diệt thành phố đúng lúc này Nam hủy diệt thành phố đúng lúc này Nam chính kịp thời đưa cô bé ra camera cho chính kịp thời đưa cô bé ra camera cho chính kịp thời đưa cô bé ra camera cho tổng thống thấy và để bảo vệ người dân tổng thống thấy và để bảo vệ người dân tổng thống thấy và để bảo vệ người dân của đất nước mình Tổng Thống Hạ lệnh của đất nước mình Tổng Thống Hạ lệnh của đất nước mình Tổng Thống Hạ lệnh khởi động tên lửa phòng không chạy lại khởi động tên lửa phòng không chạy lại khởi động tên lửa phòng không chạy lại phía Mỹ không còn cách nào đành phải bỏ phía Mỹ không còn cách nào đành phải bỏ phía Mỹ không còn cách nào đành phải bỏ gì kế hoạch ném bom đồng thời tổng thống gì kế hoạch ném bom đồng thời tổng thống gì kế hoạch ném bom đồng thời tổng thống cũng vì vỏ hoàn toàn kế hoạch đàn áp cũng vì vỏ hoàn toàn kế hoạch đàn áp cũng vì vỏ hoàn toàn kế hoạch đàn áp người dân biết được tin này lộ rõ vẻ vui người dân biết được tin này lộ rõ vẻ vui người dân biết được tin này lộ rõ vẻ vui mừng càng vi vu cuối cùng cũng nhận được mừng càng vi vu cuối cùng cũng nhận được mừng càng vi vu cuối cùng cũng nhận được tình cảm từ người mẹ trẻ kiêm tin hay tình cảm từ người mẹ trẻ kiêm tin hay tình cảm từ người mẹ trẻ kiêm tin hay mình giao lập tức được đưa đến bệnh viện mình giao lập tức được đưa đến bệnh viện mình giao lập tức được đưa đến bệnh viện nghiên cứu kháng thể với hi vọng sẽ tìm nghiên cứu kháng thể với hi vọng sẽ tìm nghiên cứu kháng thể với hi vọng sẽ tìm ra thuốc chữa cho biến thầy cô biết ra thuốc chữa cho biến thầy cô biết ra thuốc chữa cho biến thầy cô biết chúng mỗi ngày xin kết thúc rồi Cầu mong chúng mỗi ngày xin kết thúc rồi Cầu mong chúng mỗi ngày xin kết thúc rồi Cầu mong cho thế giới sống qua đoạn dịch cho thế giới sống qua đoạn dịch cho thế giới sống qua đoạn dịch Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2